Electrolux s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Electrolux s.r.o.
Sídlo:
Galvaniho 17/B
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/139430/B
Od 3.8.2019, posledná zmena 12.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Slaven Matijević
IČO:
52542319
DIČ:
2121068213

IČ DPH:

SK2121068213
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2019
SK NACE (RÚZ):
46430 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Aktiebolaget Electrolux (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 07.06.2023 ako riadna.

Firma Electrolux s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 701 893 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 26,87%. Dosiahnutý zisk po zdanení 221 940 EUR poklesol medziročne o 120 070 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,25% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 33 701 893 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 155 378 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 4,07%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 15,71%.

Absolútne ukazovatele

34 303 135 €

-26,8 %

1 358 297 €

-33,3 %

9 712 028 €

-27,5 %

727 440 €

-27,3 %

2 746 137 €

-17,2 %

Relatívne ukazovatele

4.03 %

-0,4 %

1.51

-0,4

2.29 %

-0,3 %

92.51 %

-0,0 %

1.45

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 33 701 893 € -26,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 28 546 515 € -29,4 %
Náklady na materiál, energie 393 507 € -4,1 %
Služby 3 403 574 € 6,7 %
Pridaná hodnota 1 358 297 € -33,3 %
Osobné náklady 899 696 € -15,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 104 269 € 12,2 %
Opravné položky 9 722 € 147,5 %
Ostatné výnosy 591 356 € -26,7 %
Iné prevádzkové náklady 562 837 € -53,2 %
Zisk z predaja majetku 94 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 373 223 € -25,3 %
HV z finančnej činnosti -40 575 € 23,5 %
z toho Nákladové úroky 9 699 € -67,1 %
HV pred zdanením 332 648 € -25,5 %
Daň 110 708 € 6,1 %
HV po zdanení 221 940 € -35,1 %
EBITDA 477 398 € -16,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 712 028 € -27,5 %
 
Neobežný majetok 284 570 € -26,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 792 € -81,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 281 778 € -24,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 421 449 € -27,6 %
Zásoby 1 488 € 232,9 %
Dlhodobé pohľadávky 609 493 € -15,4 %
Krátkodobé pohľadávky 7 598 641 € -30,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 211 827 € -10,4 %
 
Časové rozlíšenie 6 009 € 59,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 712 028 € -27,5 %
 
Vlastné imanie
727 440 € -27,3 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 221 940 € -35,1 %
 
Záväzky 8 984 588 € -27,5 %
Dlhodobé záväzky 0 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 6 071 828 € -32,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 912 760 € -14,9 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?