MB Panónska, s. r. o.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MB Panónska, s. r. o.
Sídlo:
Panónska cesta 3578/31
85104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/139819/B
Od 21.8.2019, posledná zmena 26.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Július Šabo
IČO:
52567869
DIČ:
2121105877

IČ DPH:

SK2121105877
Podľa §4, registrovaný od 31.12.2019
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
1 475 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Július Šabo (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma MB Panónska, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 029 171 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,33%. Dosiahnutý zisk po zdanení 839 122 EUR vzrástol medziročne o 53 263 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 75,45% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 414 041 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 645 983 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 14,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 30,25%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,38%.

Absolútne ukazovatele

36 332 786 €

8,7 %

3 255 883 €

12,8 %

13 508 137 €

53,7 %

2 752 858 €

11,7 %

-2 159 189 €

-29,6 %

Relatívne ukazovatele

10.17 %

0,7 %

1.51

-0,1

6.21 %

-2,7 %

79.62 %

7,7 %

0.31

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 414 041 € 3,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 615 130 € 17,1 %
Zmena stavu zásob 16 030 € 232,4 %
Aktivácia 200 680 € 130,3 %
Náklady na predaj tovaru 24 768 058 € 2,5 %
Náklady na materiál, energie 2 129 656 € 14,7 %
Služby 2 081 912 € 30,3 %
Pridaná hodnota 3 255 883 € 12,8 %
Osobné náklady 2 151 336 € 21,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 656 123 € 26,7 %
Opravné položky 21 921 € 230,4 %
Ostatné výnosy 88 556 € -30,8 %
Iné prevádzkové náklady 180 540 € 28,7 %
Zisk z predaja majetku 820 225 € 60,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 165 116 € 6,2 %
HV z finančnej činnosti -75 191 € 11,4 %
z toho Nákladové úroky 57 617 € -10,1 %
HV pred zdanením 1 089 925 € 7,7 %
Daň 250 803 € 10,9 %
HV po zdanení 839 122 € 6,8 %
EBITDA 1 001 014 € -7,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 508 137 € 53,7 %
 
Neobežný majetok 5 509 478 € 2,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 782 180 € -0,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok -272 702 € 35,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 816 046 € 136,2 %
Zásoby 4 617 595 € 179,3 %
Dlhodobé pohľadávky 362 735 € %

Krátkodobé pohľadávky 2 821 608 € 150,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 14 108 € -97,3 %
 
Časové rozlíšenie 182 613 € 68,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 508 137 € 53,7 %
 
Vlastné imanie
2 752 858 € 11,7 %
Základné imanie 1 475 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 143 020 € 37,9 %
HV minulých rokov 295 716 € 198,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 839 122 € 6,8 %
 
Záväzky 10 751 734 € 70,1 %
Dlhodobé záväzky 12 060 € 67,0 %
Krátkodobé záväzky 8 086 884 € 179,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 1 372 755 € -27,1 %
Bankové úvery dlhodobé 853 623 € -25,5 %
Bankové úvery krátkodobé 331 929 € 12,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 94 483 € 3,5 %
 
Časové rozlíšenie 3 545 € -16,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?