MB Panónska, s. r. o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MB Panónska, s. r. o.
Sídlo:
Panónska cesta 3578/31
85104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/139819/B
Od 21.8.2019, posledná zmena 26.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Július Šabo
IČO:
52567869
DIČ:
2121105877

IČ DPH:

SK2121105877
Podľa §4, registrovaný od 31.12.2019
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
1 475 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Július Šabo (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma MB Panónska, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 40 969 141 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,91%. Dosiahnutý zisk po zdanení 923 334 EUR vzrástol medziročne o 84 212 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 74,97% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 34 464 113 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 240 722 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 38,56%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,73%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 32,08%.

Absolútne ukazovatele

45 968 709 €

26,5 %

4 323 738 €

32,8 %

20 088 513 €

48,7 %

2 724 392 €

-1,0 %

-4 672 699 €

-116,4 %

Relatívne ukazovatele

10.55 %

0,4 %

1.52

0,0

4.60 %

-1,6 %

86.44 %

6,8 %

0.18

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 34 464 113 € 25,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 505 028 € 41,0 %
Zmena stavu zásob 1 521 € -90,5 %
Aktivácia 116 752 € -41,8 %
Náklady na predaj tovaru 31 223 391 € 26,1 %
Náklady na materiál, energie 2 950 892 € 38,6 %
Služby 2 388 570 € 14,7 %
Pridaná hodnota 4 323 738 € 32,8 %
Osobné náklady 2 841 515 € 32,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 780 270 € 18,9 %
Opravné položky 202 050 € %

Ostatné výnosy 410 881 € %

Iné prevádzkové náklady 266 596 € 47,7 %
Zisk z predaja majetku 851 603 € 3,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 696 614 € 45,6 %
HV z finančnej činnosti -500 608 € %
z toho Nákladové úroky 474 248 € %

HV pred zdanením 1 196 006 € 9,7 %
Daň 272 672 € 8,7 %
HV po zdanení 923 334 € 10,0 %
EBITDA 1 625 281 € 62,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 088 513 € 48,7 %
 
Neobežný majetok 8 370 137 € 51,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 339 978 € 44,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 30 159 € 111,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 195 394 € 43,2 %
Zásoby 8 387 802 € 81,6 %
Dlhodobé pohľadávky 535 810 € 47,7 %
Krátkodobé pohľadávky 2 255 026 € -20,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 16 756 € 18,8 %
 
Časové rozlíšenie 522 982 € 186,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 088 513 € 48,7 %
 
Vlastné imanie
2 724 392 € -1,0 %
Základné imanie 1 475 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 147 500 € 3,1 %
HV minulých rokov 178 558 € -39,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 923 334 € 10,0 %
 
Záväzky 17 328 849 € 61,2 %
Dlhodobé záväzky 7 642 € -36,6 %
Krátkodobé záväzky 10 808 491 € 33,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 4 067 854 € 196,3 %
Bankové úvery dlhodobé 1 410 927 € 65,3 %
Bankové úvery krátkodobé 943 648 € 184,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 90 287 € -4,4 %
 
Časové rozlíšenie 35 272 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?