UMAKOV Group, a. s.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
UMAKOV Group, a. s.
Sídlo:
Galvaniho 7/D
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/7018/B
Od 11.10.2019, posledná zmena 12.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Lacko
  • Lukáš Lacko
IČO:
52685691
DIČ:
2121107241

IČ DPH:

SK2121107241
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2019
SK NACE (RÚZ):
47789 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
Základné imanie:
61 725 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma UMAKOV Group, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 973 466 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,39%. Dosiahnutý zisk po zdanení 10 227 975 EUR vzrástol medziročne o 2 069 859 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 88,61% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 33 930 439 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 14 329 705 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 42%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,91%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,6%.

Absolútne ukazovatele

38 289 955 €

14,6 %

13 768 914 €

13,4 %

88 940 478 €

11,2 %

86 974 441 €

12,6 %

59 656 323 €

19,7 %

Relatívne ukazovatele

39.37 %

1,0 %

9.84

0,6

11.50 %

1,3 %

2.21 %

-1,2 %

20.76

7,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 33 930 439 € 10,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 043 027 € 12,6 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 552 275 € -20,4 %
Náklady na predaj tovaru 19 600 734 € 6,3 %
Náklady na materiál, energie 361 219 € 45,9 %
Služby 1 797 329 € 17,2 %
Pridaná hodnota 13 768 914 € 13,4 %
Osobné náklady 1 399 903 € 6,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 471 803 € 5,6 %
Opravné položky -1 636 € -106,2 %
Ostatné výnosy 48 693 € -84,3 %
Iné prevádzkové náklady 176 297 € 2,7 %
Zisk z predaja majetku 7 339 € 111,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 776 124 € 12,0 %
HV z finančnej činnosti 1 168 326 € 236,4 %
z toho Nákladové úroky 54 € -12,9 %
HV pred zdanením 12 944 450 € 19,2 %
Daň 2 716 475 € 0,6 %
HV po zdanení 10 227 975 € 25,4 %
EBITDA 12 238 133 € 11,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
88 940 478 € 11,2 %
 
Neobežný majetok 27 580 901 € -0,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 858 173 € -2,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 22 728 € -35,2 %
Dlhodobý finančný majetok 19 700 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 61 249 508 € 17,8 %
Zásoby 26 132 634 € 24,9 %
Dlhodobé pohľadávky 6 426 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 23 551 301 € -5,4 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 11 559 147 € 87,0 %
 
Časové rozlíšenie 110 069 € -33,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 88 940 478 € 11,2 %
 
Vlastné imanie
86 974 441 € 12,6 %
Základné imanie 61 725 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 353 543 € 151,7 %
HV minulých rokov 13 667 923 € 100,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 10 227 975 € 25,4 %
 
Záväzky 1 947 487 € -28,1 %
Dlhodobé záväzky 242 898 € -36,3 %
Krátkodobé záväzky 1 674 606 € -26,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 672 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 26 311 € -36,6 %
 
Časové rozlíšenie 18 550 € -26,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?