SKOIL s.r.o.

Historický názov:
  • TRMAVRMA s. r. o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SKOIL s.r.o.
Sídlo:
Unionka 9351/54
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/42862/S
Od 8.4.2020, posledná zmena 21.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Slavomíra Cheresko
IČO:
52792170
DIČ:
2121240176

IČ DPH:

SK2121240176
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2020
SK NACE (RÚZ):
82110 Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Mgr. Slavomíra Cheresko (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma SKOIL s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 54 989 132 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 680,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 598 EUR poklesol medziročne o 105 999 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 100,0% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 54 989 120 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 210 574 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 35,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 69,44%.

Absolútne ukazovatele

54 989 740 €

%

106 881 €

-27,4 %

3 503 159 €

78,3 %

619 084 €

0,6 %

979 015 €

-21,3 %

Relatívne ukazovatele

0.19 %

-1,9 %

8.25

8,2

0.10 %

-5,5 %

82.33 %

13,6 %

1.36

-1,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 54 989 120 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 12 € -99,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 54 778 546 € %

Náklady na materiál, energie 4 846 € 35,8 %
Služby 98 859 € -69,4 %
Pridaná hodnota 106 881 € -27,4 %
Osobné náklady 12 958 € 100,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy 608 € %

Iné prevádzkové náklady 86 034 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 8 497 € -94,2 %
HV z finančnej činnosti -3 758 € 44,7 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 4 739 € -96,6 %
Daň 1 141 € -96,3 %
HV po zdanení 3 598 € -96,7 %
EBITDA 8 497 € -94,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 503 159 € 78,3 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 503 159 € 78,3 %
Zásoby 73 656 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 404 786 € 96,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 24 717 € -89,3 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 503 159 € 78,3 %
 
Vlastné imanie
619 084 € 0,6 %
Základné imanie 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov 115 486 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 3 598 € -96,7 %
 
Záväzky 2 884 075 € 113,7 %
Dlhodobé záväzky 359 062 € -42,9 %
Krátkodobé záväzky 2 524 144 € 250,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 869 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?