Loading

IMEXA GROUP s. r. o.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IMEXA GROUP s. r. o.
Sídlo:
Trieda KVP 1
04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/48265/V
Od 12.2.2020, posledná zmena 7.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Bc. Zuzana Tomčová
  • Štefan Tomčo
IČO:
52920291
DIČ:
2121180952

IČ DPH:

SK2121180952
Podľa §4, registrovaný od 8.10.2020
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
105 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Štefan Tomčo (60,0%)
  • Bc. Zuzana Tomčová (40,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 06.09.2023 ako riadna.

Firma IMEXA GROUP s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 202 014 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 35,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 15 199 EUR poklesol medziročne o 57 004 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,96% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 43 104 796 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 670 541 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 95,46%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 51,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 23,55%.

Absolútne ukazovatele

46 872 041 €

40,0 %

894 162 €

121,7 %

21 378 171 €

30,1 %

122 572 €

14,2 %

127 577 €

%

Relatívne ukazovatele

2.02 %

0,8 %

4.55

3,0

0.07 %

-0,4 %

99.43 %

0,1 %

0.86

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 43 104 796 € 32,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 097 218 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 42 434 255 € 34,4 %
Náklady na materiál, energie 8 661 € 95,5 %
Služby 864 936 € 51,9 %
Pridaná hodnota 894 162 € 121,7 %
Osobné náklady 196 656 € -23,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy 243 € 44,6 %
Iné prevádzkové náklady 882 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 696 867 € %

HV z finančnej činnosti -668 370 € %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 28 497 € -69,6 %
Daň 13 298 € -38,6 %
HV po zdanení 15 199 € -78,9 %
EBITDA 696 867 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
21 378 171 € 30,1 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 21 356 264 € 30,0 %
Zásoby 3 109 056 € -74,6 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 17 999 322 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 247 886 € -91,9 %
 
Časové rozlíšenie 21 907 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 378 171 € 30,1 %
 
Vlastné imanie
122 572 € 14,2 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 101 873 € 243,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 15 199 € -78,9 %
 
Záväzky 21 255 599 € 30,2 %
Dlhodobé záväzky 675 € 96,8 %
Krátkodobé záväzky 21 250 436 € 30,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 158 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 330 € 49,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?