Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Moldavská cesta 8B
04011 Košice - mestská časť Juh
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/48210/V
Od 4.2.2020, posledná zmena 15.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Andreas Truls
  • Ing. Juraj Girman
  • Ing. Ondrej Šestina
  • Mgr. Igor Stančik
IČO:
52934039
DIČ:
2121175947

IČ DPH:

SK2121175947
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2020
SK NACE (RÚZ):
62010 Počítačové programovanie
Základné imanie:
715 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Deutsche Telekom Business Solutions GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 73 496 368 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,9%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 332 063 EUR poklesol medziročne o 368 820 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,71% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 65,53%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,04%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,89%.

Absolútne ukazovatele

73 708 852 €

7,7 %

54 523 851 €

2,6 %

20 458 693 €

0,7 %

7 366 260 €

46,3 %

11 144 437 €

9,3 %

Relatívne ukazovatele

74.19 %

-3,8 %

1.10

-0,0

11.40 %

-1,9 %

63.99 %

-11,2 %

3.12

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 73 496 368 € 7,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 338 244 € 65,5 %
Služby 18 634 273 € 26,0 %
Pridaná hodnota 54 523 851 € 2,6 %
Osobné náklady 49 573 417 € 3,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 746 498 € -13,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 24 443 € -85,6 %
Iné prevádzkové náklady 105 414 € 73,0 %
Zisk z predaja majetku 10 367 € -72,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 133 332 € -11,4 %
HV z finančnej činnosti -107 640 € 7,5 %
z toho Nákladové úroky 137 615 € 43,9 %
HV pred zdanením 3 025 692 € -11,5 %
Daň 693 629 € -3,3 %
HV po zdanení 2 332 063 € -13,7 %
EBITDA 4 869 463 € -11,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 458 693 € 0,7 %
 
Neobežný majetok 2 614 947 € -0,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 326 427 € 13,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 288 520 € -49,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 381 100 € 1,3 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 1 453 396 € -18,6 %
Krátkodobé pohľadávky 15 924 929 € 3,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 775 € -6,5 %
 
Časové rozlíšenie 462 646 € -10,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 458 693 € 0,7 %
 
Vlastné imanie
7 366 260 € 46,3 %
Základné imanie 715 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 71 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 247 697 € 174,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 332 063 € -13,7 %
 
Záväzky 13 092 433 € -14,3 %
Dlhodobé záväzky 550 113 € -0,8 %
Krátkodobé záväzky 5 245 913 € -7,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 296 407 € -19,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?