Samwon Slovakia s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Samwon Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Na stanicu 22
01009 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/74513/L
Od 3.4.2020, posledná zmena 28.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Jongmun Choi
  • Sungmin Choi
  • Won Suck Choi
IČO:
53032985
DIČ:
2121225425

IČ DPH:

SK2121225425
Podľa §4, registrovaný od 15.5.2020
SK NACE (RÚZ):
29100 Výroba motorových vozidiel
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SAMWON Inc. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Samwon Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 778 383 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 560,47%. Dosiahnutý zisk po zdanení 10 160 279 EUR vzrástol medziročne o 10 083 271 EUR.

Firma predala tovar za 24 214 264 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 590 464 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 49,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 828,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 388,27%.

Absolútne ukazovatele

37 818 482 €

%

13 575 391 €

%

20 226 208 €

%

10 165 779 €

%

10 148 336 €

%

Relatívne ukazovatele

35.93 %

30,1 %

19.52

17,2

50.23 %

45,4 %

49.74 %

-36,4 %

1.71

1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 24 214 264 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb13 564 119 € 298,4 %
Zmena stavu zásob19 886 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru18 623 800 € %

Náklady na materiál, energie3 797 959 € 49,4 %
Služby1 801 119 € %

Pridaná hodnota13 575 391 € %

Osobné náklady695 534 € %

Odpisy a opravné položky k majetku4 140 € %

Opravné položky
Ostatné výnosy20 213 € 184,7 %
Iné prevádzkové náklady2 950 € -80,0 %
Zisk z predaja majetku0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti12 892 980 € %

HV z finančnej činnosti-10 339 € -36,9 %
z toho Nákladové úroky231 € 100,0 %
HV pred zdanením12 882 641 € %

Daň2 722 362 € %

HV po zdanení10 160 279 € %

EBITDA12 897 120 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
20 226 208 € %

 
Neobežný majetok34 387 € 151,1 %
Dlhodobý hmotný majetok34 387 € 151,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok20 189 555 € %

Zásoby3 018 807 € %

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky7 044 908 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty10 125 840 € %

 
Časové rozlíšenie2 266 € -79,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky20 226 208 € %

 
Vlastné imanie
10 165 779 € %

Základné imanie5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania500 € 0,0 %
HV minulých rokov0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení10 160 279 € %

 
Záväzky10 041 262 € %

Dlhodobé záväzky857 € -6,1 %
Krátkodobé záväzky10 024 318 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé16 087 € 100,7 %
 
Časové rozlíšenie19 167 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?