TPME Trade s. r. o.

Historický názov:
  • DIMANOX s. r. o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TPME Trade s. r. o.
Sídlo:
Námestie Kossutha 3087/124
94501 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/54658/N
Od 31.7.2020, posledná zmena 2.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Marianna Tóthné Pasaréti
IČO:
53183843
DIČ:
2121300159

IČ DPH:

SK2121300159
Podľa §4, registrovaný od 15.9.2020
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Marianna Tóthné Pasaréti (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 03.06.2024 ako riadna.

Firma TPME Trade s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 31 636 834 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 13,87%. Dosiahnutý zisk po zdanení 259 279 EUR poklesol medziročne o 928 875 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,95% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 31 636 834 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 549 695 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 81,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 15,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 67,51%.

Absolútne ukazovatele

31 654 000 €

-13,8 %

455 034 €

-70,7 %

2 035 565 €

28,7 %

1 527 400 €

11,1 %

1 398 218 €

9,7 %

Relatívne ukazovatele

1.44 %

-2,8 %

13.62

-64,3

12.74 %

-62,4 %

24.96 %

11,9 %

3.04

-3,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 636 834 € -13,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 30 087 139 € -11,2 %
Náklady na materiál, energie 13 153 € 81,3 %
Služby 1 081 508 € -15,9 %
Pridaná hodnota 455 034 € -70,7 %
Osobné náklady 33 401 € 67,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 24 810 € 157,8 %
Opravné položky 59 081 € 100,0 %
Ostatné výnosy 418 € %

Iné prevádzkové náklady 2 325 € -63,7 %
Zisk z predaja majetku 750 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 336 585 € -77,8 %
HV z finančnej činnosti -7 816 € 34,9 %
z toho Nákladové úroky 82 € -91,8 %
HV pred zdanením 328 769 € -78,2 %
Daň 69 490 € -78,1 %
HV po zdanení 259 279 € -78,2 %
EBITDA 360 645 € -76,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
2 035 565 € 28,7 %
 
Neobežný majetok 129 182 € 29,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 129 182 € 29,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 1 906 383 € 28,7 %
Zásoby 362 322 € %

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 305 196 € 96,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 238 865 € -68,7 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 035 565 € 28,7 %
 
Vlastné imanie
1 527 400 € 11,1 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 262 621 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 259 279 € -78,2 %
 
Záväzky 508 165 € 145,6 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 508 165 € 145,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?