DHL Freight Slovakia, s. r. o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DHL Freight Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
Galvániho 17/B
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/147969/B
Od 9.10.2020, posledná zmena 19.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Emil Feranec
  • Ľuboš Kutiš
  • Zsolt Tóth
IČO:
53186931
DIČ:
2121354785

IČ DPH:

SK2121354785
Podľa §4, registrovaný od 15.12.2020
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
1 005 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • DHL Express (Slovakia), spol. s r. o (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.03.2024 ako riadna.

Firma DHL Freight Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 64 484 264 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,0%. Dosiahnutý zisk po zdanení 575 225 EUR vzrástol medziročne o 326 070 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,55% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 14,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,34%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,06%.

Absolútne ukazovatele

64 774 393 €

1,2 %

5 642 882 €

17,8 %

15 739 688 €

-1,4 %

1 697 344 €

24,9 %

1 484 518 €

70,1 %

Relatívne ukazovatele

8.75 %

1,2 %

1.23

0,0

3.65 %

2,1 %

89.22 %

-2,3 %

1.11

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 64 484 264 € 1,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 123 657 € -14,3 %
Služby 58 717 725 € -0,3 %
Pridaná hodnota 5 642 882 € 17,8 %
Osobné náklady 4 581 738 € 16,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 240 294 € -0,9 %
Opravné položky -9 681 € -156,7 %
Ostatné výnosy 254 060 € 43,1 %
Iné prevádzkové náklady 297 503 € -15,5 %
Zisk z predaja majetku 676 € -27,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 787 764 € 93,5 %
HV z finančnej činnosti -16 458 € 63,4 %
z toho Nákladové úroky 8 282 € -6,7 %
HV pred zdanením 771 306 € 113,0 %
Daň 196 081 € 73,5 %
HV po zdanení 575 225 € 130,9 %
EBITDA 1 017 701 € 56,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 739 688 € -1,4 %
 
Neobežný majetok 476 505 € -28,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 148 875 € -13,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 327 630 € -33,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 261 994 € -0,3 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 80 842 € 68,4 %
Krátkodobé pohľadávky 11 504 535 € -18,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 676 617 € 204,8 %
 
Časové rozlíšenie 1 189 € 212,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 739 688 € -1,4 %
 
Vlastné imanie
1 697 344 € 24,9 %
Základné imanie 1 005 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 17 693 € 238,0 %
HV minulých rokov 99 426 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 575 225 € 130,9 %
 
Záväzky 14 042 344 € -3,9 %
Dlhodobé záväzky 8 719 € %

Krátkodobé záväzky 13 697 823 € -4,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 335 802 € 49,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?