DHL Freight Slovakia, s. r. o.

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DHL Freight Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
Galvániho 17/B
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/147969/B
Od 9.10.2020, posledná zmena 19.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Emil Feranec
  • Ľuboš Kutiš
  • Zsolt Tóth
IČO:
53186931
DIČ:
2121354785

IČ DPH:

SK2121354785
Podľa §4, registrovaný od 15.12.2020
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
1 005 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • DHL Express (Slovakia), spol. s r. o (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 17.03.2023 ako riadna.

Firma DHL Freight Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 63 847 756 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,96%. Dosiahnutý zisk po zdanení 249 155 EUR vzrástol medziročne o 144 454 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,72% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 89,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,95%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,42%.

Absolútne ukazovatele

64 028 879 €

17,8 %

4 788 249 €

16,8 %

15 968 454 €

10,4 %

1 358 816 €

22,5 %

872 940 €

69,3 %

Relatívne ukazovatele

7.50 %

-0,1 %

1.21

0,1

1.56 %

0,8 %

91.49 %

-0,8 %

1.06

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 63 847 756 € 18,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 144 279 € 89,3 %
Služby 58 915 228 € 17,9 %
Pridaná hodnota 4 788 249 € 16,8 %
Osobné náklady 3 947 761 € 9,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 242 442 € 0,0 %
Opravné položky 17 072 € 219,1 %
Ostatné výnosy 177 520 € -26,6 %
Iné prevádzkové náklady 352 258 € 10,7 %
Zisk z predaja majetku 933 € 199,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 407 169 € 116,2 %
HV z finančnej činnosti -44 995 € -187,3 %
z toho Nákladové úroky 8 881 € %

HV pred zdanením 362 174 € 109,8 %
Daň 113 019 € 66,4 %
HV po zdanení 249 155 € 138,0 %
EBITDA 648 678 € 55,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 968 454 € 10,4 %
 
Neobežný majetok 664 853 € -18,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 172 862 € 8,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 491 991 € -25,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 303 220 € 12,1 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 48 002 € -10,0 %
Krátkodobé pohľadávky 14 049 092 € 25,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 206 126 € -49,7 %
 
Časové rozlíšenie 381 € -61,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 968 454 € 10,4 %
 
Vlastné imanie
1 358 816 € 22,5 %
Základné imanie 1 005 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 235 € 100,0 %
HV minulých rokov 99 426 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 249 155 € 138,0 %
 
Záväzky 14 609 638 € 9,4 %
Dlhodobé záväzky 2 030 € 120,9 %
Krátkodobé záväzky 14 382 659 € 9,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 224 949 € -17,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?