Opella Healthcare Slovakia s. r. o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Opella Healthcare Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Einsteinova 24
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/147391/B
Od 12.9.2020, posledná zmena 27.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Juraj Lobodáš
  • Pierre Hervé Bernard Bureau
IČO:
53238770
DIČ:
2121326988

IČ DPH:

SK2121326988
Podľa §4, registrovaný od 20.4.2021
SK NACE (RÚZ):
47750 Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
22 532 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • sanofi-aventis Slovakia s.r.o. (100,0%)
  • OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS (0,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.12.2023 ako riadna.

Firma Opella Healthcare Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 870 150 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 107,33%. Dosiahnutý zisk po zdanení 395 375 EUR poklesol medziročne o 340 927 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,5% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 35 706 092 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 12 626 273 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 35%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 69,34%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 65,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 292,65%.

Absolútne ukazovatele

35 884 086 €

107,4 %

5 496 489 €

176,7 %

33 137 712 €

-4,5 %

23 658 884 €

1,7 %

14 205 960 €

10,1 %

Relatívne ukazovatele

15.32 %

3,8 %

2.53

-1,1

1.19 %

-0,9 %

28.60 %

-4,4 %

2.58

0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 706 092 € 106,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 164 058 € 100,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 23 079 819 € 139,0 %
Náklady na materiál, energie 217 600 € 69,3 %
Služby 8 058 163 € 65,4 %
Pridaná hodnota 5 496 489 € 176,7 %
Osobné náklady 2 169 217 € 292,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 981 496 € 100,8 %
Opravné položky -644 826 € -197,9 %
Ostatné výnosy 300 € -85,0 %
Iné prevádzkové náklady 1 064 958 € %

Zisk z predaja majetku 33 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 944 056 € -0,3 %
HV z finančnej činnosti -45 732 € -227,3 %
z toho Nákladové úroky 4 360 € -40,9 %
HV pred zdanením 898 324 € -3,7 %
Daň 502 949 € 156,1 %
HV po zdanení 395 375 € -46,3 %
EBITDA 943 598 € -34,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 137 712 € -4,5 %
 
Neobežný majetok 13 189 534 € -6,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 551 € 218,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 13 172 983 € -6,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 443 142 € 10,0 %
Zásoby 5 143 779 € -25,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 000 € -99,6 %
Krátkodobé pohľadávky 10 288 852 € 48,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 9 511 € %

 
Časové rozlíšenie 4 505 036 € -30,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 137 712 € -4,5 %
 
Vlastné imanie
23 658 884 € 1,7 %
Základné imanie 22 532 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 36 815 € 100,0 %
HV minulých rokov 694 694 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 395 375 € -46,3 %
 
Záväzky 9 478 828 € -17,1 %
Dlhodobé záväzky 122 347 € %

Krátkodobé záväzky 5 541 862 € -20,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 199 356 € -55,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 615 263 € -10,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?