STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Historický názov:
  • STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.
  • SEITON s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Sídlo:
Mlynské Nivy 61/A
82015 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/157173/B
Od 20.3.2021, posledná zmena 27.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin VOLČKO
  • Ing. Sylvia IMREOVÁ
  • Ing. Vladimíra URBANOVÁ
IČO:
53340671
DIČ:
2121451299

IČ DPH:

SK2121451299
Podľa §4, registrovaný od 13.12.2021
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Bau Holding Beteiligungs GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 129 282 212 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 36 937 674,86%. Dosiahnutá strata 3 795 402 EUR sa prehĺbila medziročne o 3 795 355 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,04% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26 468 694,88%.

Absolútne ukazovatele

137 477 457 €

%

7 499 150 €

%

86 647 592 €

%

-3 790 449 €

%

14 809 119 €

%

Relatívne ukazovatele

5.80 %

17,5 %

0.84

0,8

-4.38 %

-3,4 %

104.37 %

102,7 %

1.26

%

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 129 282 212 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 18 290 074 € 100,0 %
Služby 103 492 988 € %

Pridaná hodnota 7 499 150 € %

Osobné náklady 8 929 494 € 100,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 895 935 € 100,0 %
Opravné položky 5 074 431 € 100,0 %
Ostatné výnosy 8 165 633 € 100,0 %
Iné prevádzkové náklady 3 851 063 € 100,0 %
Zisk z predaja majetku -2 715 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -4 088 855 € %
HV z finančnej činnosti -441 962 € -100,0 %
z toho Nákladové úroky 305 851 € 100,0 %
HV pred zdanením -4 530 817 € %
Daň -735 415 € %
HV po zdanení -3 795 402 € %
EBITDA -2 190 205 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
86 647 592 € %

 
Neobežný majetok 9 275 526 € 100,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 842 543 € 100,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 432 983 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 68 993 032 € %

Zásoby 1 815 838 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 13 314 717 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 43 618 593 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 243 884 € %

 
Časové rozlíšenie 8 379 034 € 100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 86 647 592 € %

 
Vlastné imanie
-3 790 449 € %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov -47 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -3 795 402 € %
 
Záväzky 90 438 041 € %

Dlhodobé záväzky 29 760 782 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 49 248 230 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 11 429 029 € %

 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?