Parko Limited s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Parko Limited s.r.o.
Sídlo:
Mostná 207/15
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/63287/N
Od 8.1.2021, posledná zmena 12.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Andrii Parkhomenko
  • Volodymyr Parkhomenko
IČO:
53513576
DIČ:
2121393593

IČ DPH:

SK2121393593
Podľa §4, registrovaný od 10.3.2021
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
355 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Ing. Andrii Parkhomenko (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Parko Limited s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 107 689 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 37 061,24%. Dosiahnutý zisk po zdanení 474 584 EUR vzrástol medziročne o 458 479 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,23% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 32 271 092 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 680 342 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 649,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4 145,8%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 541,22%.

Absolútne ukazovatele

33 534 639 €

%

710 625 €

%

10 749 200 €

%

500 148 €

%

86 840 €

%

Relatívne ukazovatele

2.15 %

-36,8 %

73.69

50,6

4.42 %

-29,0 %

95.35 %

39,1 %

0.78

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 32 271 092 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 836 597 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 30 590 750 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 107 656 € %

Služby 1 698 658 € %

Pridaná hodnota 710 625 € %

Osobné náklady 9 644 € %

Odpisy a opravné položky k majetku 114 406 € 100,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 6 555 € 100,0 %
Iné prevádzkové náklady 63 252 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 529 878 € %

HV z finančnej činnosti 103 407 € %

z toho Nákladové úroky 1 153 € 100,0 %
HV pred zdanením 633 285 € %

Daň 158 701 € %

HV po zdanení 474 584 € %

EBITDA 644 284 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
10 749 200 € %

 
Neobežný majetok 487 027 € %

Dlhodobý hmotný majetok 422 332 € %

Dlhodobý nehmotný majetok 64 695 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 262 173 € %

Zásoby 2 326 819 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 7 162 564 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 772 790 € %

 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 749 200 € %

 
Vlastné imanie
500 148 € %

Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 100,0 %
HV minulých rokov 20 064 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 474 584 € %

 
Záväzky 10 249 052 € %

Dlhodobé záväzky 53 427 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 10 175 333 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 20 292 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?