Kyndryl Services Slovensko, spol. s r.o.

Historický názov:
  • IBM Ocean Slovensko, spol. s r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Kyndryl Services Slovensko, spol. s r.o.
Sídlo:
Krasovského 14
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/151034/B
Od 10.3.2021, posledná zmena 3.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Daniel Straka
  • Ing. Ivana Medveďová
IČO:
53613244
DIČ:
2121433842

IČ DPH:

SK2121433842
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2021
SK NACE (RÚZ):
70220 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Kyndryl 1 B.V. (85,0%)
  • Kyndryl 1 LLC (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 03/2023 podaná 02.10.2023 ako riadna.

Firma zostavila riadnu účtovnú závierku za obdobie kratšie ako 12 mesiacov z niektorého z nasledujúcich dôvodov - napr. prechodu z účtovného na hospodársky rok, vstup do konkurzu, likvidácie alebo reštrukturalizácie. Keďže sa nejedná o celé 12 mesačné účtovné obdobie, môžu byť naše interpretácie z tohto dôvodu skreslené, preto takéto výkazy neinterpretujeme.

Absolútne ukazovatele

22 054 162 €

-71,1 %

19 215 125 €

-70,7 %

28 769 778 €

24,8 %

11 136 762 €

5,6 %

11 965 309 €

12,8 %

Relatívne ukazovatele

87.29 %

1,5 %

1.07

0,0

2.06 %

-2,2 %

61.29 %

7,0 %

1.84

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 22 013 644 € -71,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 272 976 € -24,5 %
Služby 2 525 543 € -76,0 %
Pridaná hodnota 19 215 125 € -70,7 %
Osobné náklady 18 030 825 € -71,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 255 278 € -68,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 11 155 € %

Iné prevádzkové náklady 172 102 € -72,4 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 768 075 € -55,6 %
HV z finančnej činnosti -9 655 € 97,9 %
z toho Nákladové úroky 32 142 € %

HV pred zdanením 758 420 € -40,8 %
Daň 166 297 € -43,8 %
HV po zdanení 592 123 € -40,0 %
EBITDA 1 023 353 € -59,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 769 778 € 24,8 %
 
Neobežný majetok 2 090 275 € -12,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 090 275 € -12,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 22 153 035 € 39,6 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 543 978 € 27,0 %
Krátkodobé pohľadávky 21 594 320 € 41,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 14 737 € -87,4 %
 
Časové rozlíšenie 4 526 468 € -6,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 769 778 € 24,8 %
 
Vlastné imanie
11 136 762 € 5,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 553 067 € 0,0 %
HV minulých rokov 986 572 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 592 123 € -40,0 %
 
Záväzky 17 633 016 € 40,9 %
Dlhodobé záväzky 394 158 € 12,5 %
Krátkodobé záväzky 14 170 216 € 47,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 068 642 € 21,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?