Loading

SWS International, s. r. o.

Historický názov:
  • Nazurex, s. r. o.
Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SWS International, s. r. o.
Sídlo:
Studená 5
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/155198/B
Od 20.5.2021, posledná zmena 11.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jana Acechovská
IČO:
53781805
DIČ:
2121493440

IČ DPH:

SK2121493440
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2021
SK NACE (RÚZ):
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SWS a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.03.2023 ako riadna.

Firma SWS International, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 405 870 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 100,0%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 96 051 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,6% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 31 299 282 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 371 374 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 559 503,82%.

Absolútne ukazovatele

31 425 430 €

100,0 %

698 172 €

%

8 328 576 €

%

95 909 €

%

56 361 €

%

Relatívne ukazovatele

2.22 %

2,2 %

1.45

1,4

1.15 %

1,7 %

98.85 %

-1,2 %

0.91

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 299 282 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 106 588 € 100,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 29 927 908 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 46 709 € 100,0 %
Služby 733 081 € %

Pridaná hodnota 698 172 € %

Osobné náklady 482 832 € 100,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 11 319 € 100,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy -740 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 21 902 € %

Zisk z predaja majetku 0 € 0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 181 379 € %

HV z finančnej činnosti -44 203 € %
z toho Nákladové úroky 8 672 € 100,0 %
HV pred zdanením 137 176 € %

Daň 41 125 € 100,0 %
HV po zdanení 96 051 € %

EBITDA 192 698 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
8 328 576 € %

 
Neobežný majetok 36 715 € 100,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 36 715 € 100,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 285 182 € %

Zásoby 813 642 € 8,6 %
Dlhodobé pohľadávky 4 462 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 448 866 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 18 212 € %

 
Časové rozlíšenie 6 679 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 328 576 € %

 
Vlastné imanie
95 909 € %

Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov -5 142 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 96 051 € %

 
Záväzky 8 197 642 € %

Dlhodobé záväzky 1 629 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 8 196 013 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie 35 025 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?