LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o.
Sídlo:
Soblahovská 2050
91101 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/42173/R
Od 20.7.2021, posledná zmena 26.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Matthias Heiligenthal
  • Miroslav Šulek
  • Tatiana Bratranec Staňová
IČO:
53819012
DIČ:
2121532578

IČ DPH:

SK2121532578
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2022
SK NACE (RÚZ):
27900 Výroba ostatných elektrických zariadení
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • KB Kabel Beteiligungs-GmbH (85,0%)
  • LEONI Bordnetze Verwaltungs-GmbH (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 93 547 641 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 100,0%. Dosiahnutý zisk po zdanení 994 584 EUR vzrástol medziročne o 994 584 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,83% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 568 231 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Absolútne ukazovatele

106 510 908 €

100,0 %

26 846 384 €

100,0 %

72 610 072 €

%

999 584 €

%

-43 122 884 €

%

Relatívne ukazovatele

28.70 %

28,7 %

0.93

0,9

1.37 %

1,4 %

98.62 %

98,6 %

0.23

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 93 547 641 € 100,0 %
Zmena stavu zásob 690 712 € 100,0 %
Aktivácia 568 231 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 57 022 746 € 100,0 %
Služby 11 046 393 € 100,0 %
Pridaná hodnota 26 846 384 € 100,0 %
Osobné náklady 28 731 390 € 100,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 623 082 € 100,0 %
Opravné položky -98 317 € -100,0 %
Ostatné výnosy 10 669 309 € 100,0 %
Iné prevádzkové náklady 2 218 557 € 100,0 %
Zisk z predaja majetku -918 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 931 124 € 100,0 %
HV z finančnej činnosti -1 447 542 € -100,0 %
z toho Nákladové úroky 1 675 318 € 100,0 %
HV pred zdanením 1 483 582 € 100,0 %
Daň 488 998 € 100,0 %
HV po zdanení 994 584 € 100,0 %
EBITDA 6 446 185 € 100,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
72 610 072 € %

 
Neobežný majetok 46 249 842 € 100,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 46 189 596 € 100,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 60 246 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 26 257 274 € %

Zásoby 10 292 806 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 25 527 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 14 683 329 € 100,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 255 612 € %

 
Časové rozlíšenie 102 956 € 100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 72 610 072 € %

 
Vlastné imanie
999 584 € %

Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 994 584 € 100,0 %
 
Záväzky 71 610 488 € 100,0 %
Dlhodobé záväzky 127 271 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 69 457 587 € 100,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 025 630 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?