BizLink Industry Slovakia spol. s r. o.

Historický názov:
  • LEONI Industry Slovakia spol. s r. o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BizLink Industry Slovakia spol. s r. o.
Sídlo:
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194
91601 Stará Turá
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/42193/R
Od 27.7.2021, posledná zmena 30.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Elk Stegmann
  • Christoph Wolf
  • Ing. Ivan Stražák
IČO:
53819071
DIČ:
2121534118

IČ DPH:

SK2121534118
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2021
SK NACE (RÚZ):
27900 Výroba ostatných elektrických zariadení
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • EA Cable Assemblies GmbH (85,0%)
  • BizLink Special Cables Germany GmbH (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma BizLink Industry Slovakia spol. s r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 97 498 246 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 606,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 302 469 EUR poklesol medziročne o 6 539 572 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,68% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 7 661 507 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 583,82%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 789,55%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 530,25%.

Absolútne ukazovatele

109 949 750 €

%

21 500 754 €

%

48 948 110 €

-20,8 %

9 149 509 €

16,6 %

20 572 436 €

%

Relatívne ukazovatele

22.05 %

-3,1 %

1.12

-0,0

2.66 %

-10,0 %

81.31 %

-6,0 %

0.90

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € 0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 97 498 246 € %

Zmena stavu zásob 2 103 € -99,7 %
Aktivácia 7 661 507 € %

Náklady na predaj tovaru 0 € 0 %
Náklady na materiál, energie 78 657 072 € %

Služby 4 653 640 € %

Pridaná hodnota 21 500 754 € %

Osobné náklady 19 121 945 € %

Odpisy a opravné položky k majetku 1 526 615 € 116,1 %
Opravné položky 350 390 € %

Ostatné výnosy 2 403 777 € %

Iné prevádzkové náklady 800 043 € %

Zisk z predaja majetku 52 776 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 508 704 € -75,3 %
HV z finančnej činnosti -660 299 € -214,2 %
z toho Nákladové úroky 618 594 € 203,2 %
HV pred zdanením 1 848 405 € -81,5 %
Daň 545 936 € -74,3 %
HV po zdanení 1 302 469 € -83,4 %
EBITDA 3 982 543 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
48 948 110 € -20,8 %
 
Neobežný majetok 17 737 626 € 0,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 17 716 985 € 0,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 20 641 € -0,5 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 31 178 950 € -29,2 %
Zásoby 21 618 147 € 15,7 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 789 625 € -69,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 771 178 € %

 
Časové rozlíšenie 31 534 € 27,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 48 948 110 € -20,8 %
 
Vlastné imanie
9 149 509 € 16,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 100,0 %
HV minulých rokov 7 841 540 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 302 469 € -83,4 %
 
Záväzky 39 798 601 € -26,2 %
Dlhodobé záväzky 27 291 227 € %

Krátkodobé záväzky 10 638 048 € 25,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 869 326 € -25,4 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?