fuudi a. s.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
fuudi a. s.
Sídlo:
Tomášikova 12735/64
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/7351/B
Od 17.12.2021, posledná zmena 2.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Juhás
  • Ján Hudec
IČO:
54256411
DIČ:
2121620138

IČ DPH:

SK2121620138
Podľa §4, registrovaný od 7.1.2022
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
150 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 13.02.2023 ako riadna.

Firma fuudi a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 460 600 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 100,0%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 140 187 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 101,03% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 765 233 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 979 034 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 98 686,49%.

Absolútne ukazovatele

27 483 067 €

100,0 %

559 332 €

%

3 752 095 €

%

329 062 €

74,2 %

329 574 €

74,5 %

Relatívne ukazovatele

2.04 %

2,0 %

3.89

3,9

3.74 %

4,3 %

91.23 %

90,6 %

1.02

-167,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 765 233 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb -304 633 € -100,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 25 786 199 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 3 721 € 100,0 %
Služby 1 111 348 € %

Pridaná hodnota 559 332 € %

Osobné náklady 143 613 € 100,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy 1 643 € 100,0 %
Iné prevádzkové náklady 1 776 € 100,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 415 586 € %

HV z finančnej činnosti -238 134 € -100,0 %
z toho Nákladové úroky 247 620 € 100,0 %
HV pred zdanením 177 452 € %

Daň 37 265 € 100,0 %
HV po zdanení 140 187 € %

EBITDA 415 586 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
3 752 095 € %

 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 752 095 € %

Zásoby 259 652 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 376 524 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 115 919 € %

 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 752 095 € %

 
Vlastné imanie
329 062 € 74,2 %
Základné imanie 150 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 40 000 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 125 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 140 187 € %

 
Záväzky 3 423 033 € %

Dlhodobé záväzky 512 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 1 301 021 € %

Krátkodobé finančné výpomoci 2 121 500 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?