Loading

Najčastejšie chyby v podaných účtovných výkazoch

Vrcholí obdobie ukončovania účtovných závierok a podávania daňových priznaní. Účtovné závierky sú spracovávané a podávané elektronicky, napriek tomu niektoré vykazujú chyby. Aby sme firmám pomohli predchádzať najmä formálnym chybám v aktuálne predkladaných účtovných výkazoch, pozreli sme sa, aké chyby sa najčastejšie vyskytovali v účtovných závierkach za predchádzajúce účtovné obdobie.

Podľa kontroly údajov účtovných závierok portálom valida.sk za rok 2022, 4 % firiem podali účtovnú závierku, ktorá obsahovala chyby. Ak firemné účtovné závierky obsahujú chyby, vysiela to signál o nedostatočnej kvalite spracovania účtovníctva, či nedôslednosti v tejto oblasti. Takáto firma napríklad nevie získať bankový úver, pokiaľ si výkazy neopraví. Pritom podať správne výkazy za pomoci softvéru nie je zložité, vyžaduje to však profesionálnu zodpovednosť.

Aké sme zistili chyby účtovných výkazov

Každoročne najčastejšie sa vyskytujúcou chybou je nesprávne vykázaná hodnota základného imania. Pokiaľ základné imanie obchodnej spoločnosti, ktorá ho povinne tvorí podľa Obchodného zákonníka, má v predloženej súvahe inú hodnotu, ako je k termínu zostavenia účtovnej závierky hodnota zapísaná v Obchodnom registri alebo v Registri právnických osôb, portál valida.sk pri účtovnom výkaze zobrazí kritickú chybu. Takúto chybu malo v roku 2022 až 4 937 firiem.

Druhou najčastejšie sa vyskytujúcou chybou je podanie nulového výkazu. V roku 2022 predložilo 3 259 firiem do registra účtovných závierok v roku nulový alebo neúplný výkaz.

Ďalšie chyby, ktoré sa v závierkach vyskytujú predstavujú menšie, avšak stále nezanedbateľné množstvo.

Subjekt finančného trhu

Portál valida.sk kontroluje každú závierku zverejnenú v RÚZ a vyhodnocuje jej možné chyby v dvoch kategóriách a to chyby kritické a chyby formálne. Používateľ portálu si môže jednoducho overiť, či má firma účtovnú závierku zverejnenú a či je táto závierka v poriadku.

Subjekt finančného trhu

Subjekt finančného trhu

Aké sú možné dôsledky chýb v účtovných závierkach

V prípade výskytu chýb je dôležité, aby firma podnikla kroky na zistenie, opravu a prevenciu podobných chýb v budúcnosti. Pokiaľ závierka obsahuje kritické chyby, odporúčame ich konzultovať s odborníkmi na účtovníctvo.

Niektoré z možných dôsledkov zahrňujú:

  1. Firme, ktorá podá chybné účtovné výkazy, banka zamietne žiadosť o úver
  2. Právne a regulačné dôsledky
    • Porušenie zákona: Ak účtovná závierka obsahuje vážne chyby alebo nesprávnosti, firma môže porušovať zákon o účtovníctve.
    • Daňové problémy: Chyby v závierke môžu viesť k nesprávnemu vykazovaniu príjmov, výdavkov alebo iných daňových údajov, čo môže mať za následok daňové problémy a sankcie.
  3. Verejné vnímanie firmy môže byť negatívne ovplyvnené, ak sa zistí, že účtovná závierka obsahuje závažné chyby alebo nepresnosti.

Skontrolujte si vašu účtovnú závierku

Chcete si overiť, či vaša účtovná závierka podaná v Registri účtovných závierok neobsahuje chyby? Zadajte vašu firmu do Validy a overte si všetky údaje na vizitke firmy.

Chcem si overiť firmu