Loading

Je vaša firma v kríze?

Od roka 2016 Obchodný zákonník (§ 67a ods. 2) zaviedol pojem „spoločnosť v kríze“. Ide o firmy, ktoré sú v úpadku (firma predlžená alebo platobne neschopná) alebo im úpadok hrozí, (ak je pomer vlastného imania a záväzkov menej ako 8 ku 100 (hodnota vlastného imania / hodnota záväzkov < 0,08).

Pre firmu takýto stav predstavuje problém, ktorý môže vážnym spôsobom ohroziť jej existenciu a potenciálne viesť až ku konkurzu. Rovnako týmto firma vysiela negatívny signál aj svojim obchodným partnerom a okoliu.

Pritom vôbec nejde o zriedkavý jav. Na základe výsledkov z roku 2022 je v kríze až 59 791 obchodných firiem, čo predstavuje takmer štvrtinu zo všetkých firiem. Tento trend je dlhodobý a podiel firiem v kríze je za posledné roky približne rovnaký.

Pokiaľ rozdelíme firmy podľa oblastí činnosti, tak najvyšší podiel firiem v kríze sa vyskytuje v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb (až 42%) a naopak najnižší v oblasti IT a telekomunikácií (14%) a v oblasti zdravotníctva (10%).

Počet firiem, ktoré po

Rovnako platí, že najvyšší podiel firiem v kríze je pri firmách s obratom do 60 tis. eur. So zvyšujúcim sa obratom tento podiel klesá a napr. pri firmách s obratom 3,5-30 mil. eur je v kríze len 11% z nich.

Počet firiem, ktoré po

Obmedzenia pre firmu v kríze

Firma v kríze je rizikom aj pre samotných veriteľov firmy, že ich pohľadávky nebudú uspokojené. Preto je ochrana veriteľov týchto firiem upravená legislatívne a pre orgány spoločnosti v kríze vyplývajú zo zákona špecifické povinnosti, ktoré bližšie objasňuje advokát JUDr. Milan Žoldoš:

„Účelom osobitnej úpravy obmedzenia konať spoločnostiam, ktoré sú v kríze, je obmedzenie možností „vyťahovať“ finančné prostriedky zo spoločnosti zo strany konkrétneho okruhu osôb, ktoré sú určitým spôsobom spriaznené s takouto spoločnosťou.

Spoločnosť, ktorá sa nachádza v kríze, má zákaz vrátiť tzv. "plnenia nahradzujúce vlastné zdroje" počas obdobia trvania krízy. To sú napríklad pôžičky, ktoré poskytli firme napr. spoločníci, štatutári a im blízke osoby.

V prípade, ak spoločnosť tento zákaz poruší a "plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje" vráti (napr. spoločníkovi), vzniká povinnosť, aby takéto plnenia táto osoba (spoločník) vrátila spoločnosti späť.

Za vrátenie tohto plnenia pritom ručia členovia štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorí vykonávali funkciu v čase poskytnutia plnenia v rozpore so zákazom. Spolu s nimi ručia aj tí, ktorí vykonávali funkciu člena štatutárneho orgánu v období, v ktorom spoločnosť nárok na vrátenie plnenia neuplatňovala, a o tejto povinnosti s prihliadnutím na všetky okolnosti vedeli alebo mohli vedieť.

Zákon tak vytvára pomerne efektívny nástroj pre ostatných veriteľov ako sa domáhať uspokojenia svojich pohľadávok priamo voči členom štatutárneho orgánu prostredníctvom inštitútu zákonného ručenia.“

Ako jednoducho zistiť či je firma v kríze?

Dátovo-poradenský portál valida.sk automaticky vyhodnocuje na základe údajov poslednej podanej účtovnej závierky, či je spoločnosť v kríze, t.z. pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100 (hodnota vlastného imania / hodnota záväzkov < 0,08). Ak je teda táto hodnota menšia ako 0,08 (to platí aj v prípade zápornej hodnoty vlastného imania) vyznačí to na vizitke firmy a vyčísli skutočnú hodnotu.

Týmto spôsobom si môžete jednoducho skontrolovať svoju firmu alebo preveriť obchodných partnerov.

Služba je dostupná po registrácii bezplatne.

Overte si svoju firmu na valida.sk