Hospodárske výsledky

Graf Hospodárske výsledky poskytuje základný pohľad na vývoj hospodárenia firmy. Zobrazuje tržby, výnosy, prevádzkové výnosy a zisk po zdanení, pričom zobrazenie jednotlivých kategórií sa dá pre lepšiu prehľadnosť vypnúť.

Hospodárske výsledky firmy

Výnosy celkom obsahujú prevádzkové výnosy (výnosy z hospodárskej činnosti) a výnosy z finančnej činnosti. Pokiaľ firma nemá výnosy z finančnej činnosti, výnosy celkom sa rovnajú prevádzkovým výnosom. Finančné výnosy dosahujú firmy z finančných operácií (napr. výnosy z predaja cenných papierov a finančného majetku, výnosové úroky alebo kurzové zisky).

Prevádzkové výnosy sú súčtom dosiahnutých tržieb a ďalších zložiek výnosov z hospodárskej činnosti ako je zmena stavu zásob, aktivácia, tržby z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a materiálu alebo ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Ak teda firma dosiahne okrem tržieb z predaja tovaru, výrobkov a služieb aj iné výnosy z hospodárskej činnosti, bude na grafe jednoduché identifikovať, o koľko sú prevádzkové výnosy vyššie ako tržby.

Tržby sú súčtom tržieb od zákazníkov za predaný tovar, predané vlastné výrobky a služby.

Zisk je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, pričom v grafe je zobrazený čistý zisk, teda zisk po zdanení.

Graf zobrazuje hospodárske výsledky firmy za posledných 6 rokov. Valida spracováva aj staršie finančné dáta. Pri všetkých zobrazeniach však chceme cielene zamerať Vašu pozornosť len na také časové obdobie, ktoré reálne môže mať vzťah k súčasnej výkonnosti analyzovanej firmy.