Čo nám hovoria ukazovatele – hrubá marža, celková zadĺženosť, likvidita, Index 05?

Valida pre firmy zobrazuje hodnoty vybraných ukazovateľov, ako im však máme správne rozumieť? Je daná hodnota vysoká, nízka alebo primeraná? Radi Vám na túto otázku aspoň čiastočne odpovieme v tomto článku.

Nedávno sme mali možnosť pracovať na príprave analýz vybraných 10 sektorov a vrámci tejto práce sme počítali aké stredné hodnoty vybraných finančných ukazovateľov dosahujú firmy v týchto sektoroch.

Hrubá marža

Pre lepšiu predstavu aké hodnoty hrubej marže dosahujú iné firmy uvádzame mediánové hodnoty hrubej marže pre vybrané odvetvia hospodárstva SR.

Vývoj hrubej marže podľa rokov a odvetvia - medián

Celková zadĺženosť

Pre lepšiu predstavu a porovnanie uvádzame mediánové hodnoty celkovej zadlženosti pre vybrané odvetvia hospodárstva SR.

Vývoj celkovej zadĺženosti podľa odvetvia - medián

Likvidita II. stupňa

Pre lepšiu predstavu o hodnotách ukazovateľa Likvidita II. stupňa na porovnanie uvádzame mediánové hodnoty pre vybrané odvetvia hospodárstva SR. Vzhľadom na významné odlišnosti spôsobov financovania vzávislosti od veľkosti podniku, vybrali sme porovnanie mediánové hodnoty pre veľkostné kategórie malý podnik, stredný podnik a veľký podnik, vylúčili sme z tejto vzorky mikropodniky. Celkový počet podnikov v tejto skupine bol 3 102.

Vývoj likvidity II. stuňa podľa odvetvia - medián

Index 05

Pre zaujímavosť uvádzame rozloženie firiem dvoch vybraných odvetví do jednotlivých zón podľa Index 05. Z grafov je zrejmé, že jednotlivé odvetvia sa líšia zastúpením firiem, ktoré sú z pohľadu modelu finančne stabilné alebo naopak rizikové.

Potravinársky sektor v roku 2020 - medián

IKT sektor v roku 2020 - medián

Spracované sektorové analýzy sú súčasťou publikácie, ktorú nájdete TU. V tejto publíkácii nájdete nasledovné podrobnejšie informácie k jednotlivým sektorom:

  • ako sú dané sektory vymedzené – konkrétne ktoré NACE kódy určujú daný sektor
  • aká je celková vzorka firiem pre jednotlivé sektory – pre účely analýzy sme vylúčili z množiny firiem tie, ktoré nedosahovali obrat aspoň 20 tis. EUR a/alebo vykazovali v účtovných závierkach neštandardné výsledky
  • ďalšie ukazovatele okrem tých, ktoré sú zosumarizované v tomto článku
  • ukazovatele aj na úrovni veľkostných kategórií firiem v danom sektore