Porovnávač - obchodná firma

Prevádzkujem e-shop, mám jednu alebo viac predajní, alebo pracujem ako veľkoobchod?

Valida umožňuje porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Vyberiem si do porovnávača najskôr svoju firmu a následne k nej pridám ďalších 1-4 mojich konkurentov. Ideálne, ak ako konkurentov zvolím firmy, ktoré fungujú veľmi podobne ako moja firma – predávajú porovnateľné produkty, majú porovnateľné obraty a majú podobný business model – napr. ak mám čisto e-shop, zvolím si konkurentov, ktorí majú tiež e-shop, ak prevádzkujem okrem e-shopu aj predajňu, mám napr. showroom, je dobré zvoliť si pre porovnanie obdobne fungujúcu firmu. Následne si pozriem porovnanie finančných údajov, pri obchodných firmách odporúčame zamyslieť sa najmä nad nasledovnými vybranými ukazovateľmi:

Tržby, tržby z predaja tovarov, tržby z predaja služieb

Je dôležité overiť, či sú tržby porovnávaných firiem naozaj porovnateľné. Neodporúčame porovnávať firmy s rádovo vyššími tržbami, aj keď samozrejme, ak tento fakt zohľadníme pri interpetácii, nie je vylúčené zaradiť do porovnania aj veľkostne veľmi odlišné firmy.

Pri tržbách je zaujímavé pozrieť sa, koľko z celkových tržieb tvorí čisto predaj tovaru a koľko predaj vlastných výrobkov a služieb. Pokiaľ porovnávam len obchodné firmy, v časti Predaj vlastných výrobkov a služieb budú hodnoty tržieb za služby, ktoré poskytujem zákazníkom – pri e-shopoch sú tržby za služby prevažne tvorené fakturovanou cenou za poštovné a dopravu zákazníkovi, pri veľkoobchodoch môže ísť napríklad aj o tržby za pozáručný servis alebo iné služby fakturované zákazníkom.

V prílohách ku finančným výkazom a výročných správach sa často dajú nájsť podrobnejšie údaje ako je segmentácia tržieb alebo geografické rozdelenie.

EBITDA, Zisk po zdanení

Je vhodné porovnať výsledok hospodárenia v podobe čistého zisku a EBITDA. Prečo vie niektorý konkurent dosiahnuť lepšie výsledky? Alebo naopak, prečo moja firma dosahuje výrazne lepšie výsledky ako konkurencia? Dosahovanie lepšieho výsledku predurčuje, aké prostriedky firma generuje svojou činnosťou na svoj ďalší rast. Zisk alebo EBITDA je indikátorom zdravia a je potrebné porovnávať a analyzovať konkurenciu s cieľom pochopiť, čo robia lepšie ako ja.

Vyskúšajte porovnávač firiem

Pomocou porovnávača môžete jednoducho a rýchlo overiť výkonnosť, spoľahlivosť a finančnú stabilitu firmy v porovnaní s konkurenciou. Zaregistrujte sa zadarmo a získajte prístup ku kompletným dátam v porovnávači firiem.

Chcem porovnať firmu s konkurenciou

V ďalšej časti sa môžme pozrieť bližšie na štruktru výnosov a nákladov a iné dôvody, ktoré vedú k rozdielom dosahovaných výsledkov.

Marže

Obchodná marža je kľúčový ukazovateľ – od nej sa odvýja, aký hrubý zisk vytvorí firma predajom tovaru. Obchodná marža určuje koľko % z predajnej ceny tovaru je zisk. Považujeme za veľmi dôležité, zamyslieť sa nad tým, s akou obchodnou maržou pracuje moja firma v porovnaní s konkurenciou. Je výrazne nižšia? Znamená to, že generujem menej zisku ako konkurencia, buď mám nižšie ceny, poskytujem viac zliav, alebo nakupujem za menej výhodných podmienok ako konkurencia. Obchodná marža predurčuje, či firma vytvorí dostatočný hrubý zisk na to, aby vedela zaplatiť všetky prevádzkové a finančné náklady a vytvorila vo výsledku dostatočný čistý zisk.

Čistá marža hovorí o tom, koľko % z tržieb tvorí čistý zisk firmy po zdanení.

Pomer vybraných nákladov k tržbám

Pri analýze príčin rozdielov v ziskovosti firiem je dôležité pochopiť odlišnosti v ich štruktúre nákladov. Niektoré firmy majú vyšší podiel osobných nákladov ako iné z dôvodu napr. toho, že zamestnávajú pracovníkov na základe pracovnoprávneho pomeru a ich konkurencia napríklad pracovníkov najíma na základe dodávateľských vzťahov. To sa potom môže odraziť vo vyššom pomere služieb voči tržbám. Ak majú firmy porovnateľné pomery osobných nákladov voči tržbám, rozdiel pomerov služieb voči tržbám môže mať nasledovné príčiny: vyššie náklady na marketing, vyššie náklady na prenájom – skladov alebo predajní, vyššie náklady na dopravu, vyššie IT náklady, atď ...

Opäť, v prílohách ku finančným výkazom a výročných správach sa často dajú nájsť podrobnejšie údaje o nákladoch.

Vlastné imanie

Porovnávač zobrazuje, ktorým firmám klesá alebo naopak stúpa hodnota vlastného imania. Pre zdravý rast je potrebné postupné generovanie ziskov, ktoré si firma ponechá na vlastný rozvoj – v takomto prípade na grafoch vidíme postupný rast vlastného imania. V prípade generovania strát, ktoré vlastník nepokryje vlastnými zdrojmi, alebo v prípade ak si vlastník vypláca celý zisk, hodnota vlastného imania klesá alebo stagnuje. Financovanie rozvoja je v takomto prípade závislé buď na dodatočných vkladoch alebo získania úverových zdrojov.

Pracovný kapitál, likvidita, celková zadĺženosť

Pri raste firmy obvykle postupne rastie aj výška jednotlivých položiek čistého pracovného kapitálu - zásob, pohľadávok a záväzkov z obchodného styku. Problém nastane, ak sa čistý pracovný kapitál dostane do záporných čísiel, znamená to, že krátkodobé záväzky má firma vyššie ako krátkodobé pohľadávky, zásoby a hotovosť. Pri obchodných firmách je dôležité sledovať najmä výšku (aj ich obrátkovosť) skladových zásob, doby splatnosti pohľadávok aj záväzkov.

Likviditu by si mali obchodné firmy udržiavať štandardne na hodnote okolo 1.

Nízka likvidita a vysoká celková zadĺženosť spôsobujú zvyšovanie rizika pri splácaní záväzkov.

Obrat pohľadávok, záväzkov a zásob

Porovnanie obrátkovosti je užitočné napr. z pohľadu skúmania dôvodov rozdielov vo výške pracovného kapitálu. Ak má firma dlhú obrátkovosť pohľadávok a/alebo zásob, bude jej pri zvyšovaní tržieb rásť pracovný kapitál, musí počítať s tým, že bude potrebovať dodatočné zdroje na navýšený stav pohľadávok a/alebo zásob. Preto je dôležité aktívne sledovať a riadiť inkaso pohľadávok a výšku potrebných skladových zásob a obe tieto zložky majetku optimalizovať. Obrátkovosť zásob sa predlžuje napr. aj v prípade, ak sa nedarí predať nakúpený tovar v plánovanom období, zvyšujú sa zásoby a v nich môže byť časť ťažko predajných zásob.

Vyskúšajte porovnávač firiem

Pomocou porovnávača môžete jednoducho a rýchlo overiť výkonnosť, spoľahlivosť a finančnú stabilitu firmy v porovnaní s konkurenciou. Zaregistrujte sa zadarmo a získajte prístup ku kompletným dátam v porovnávači firiem.

Chcem porovnať firmu s konkurenciou

V prílohách ku finančným výkazom sa dajú nájsť podrobnejšie informácie o štruktúre a splatnosti pohľadávok a záväzkov, zásob ako aj veľmi dôležitý výkaz o cash flow, ktorý podrobnejšie popisuje likviditu spoločnosti.

Rovnako výročné správy a výroky audítora poskytujú množstvo obchodných a strategických informácií ako aj informácie o prevádzkovom modeli spoločností a stratégií.

Porovnávač pre iné predmety podnikania:

Porovnanie najväčších cestovných kancelárií za rok 2022

V analýze sa dozviete aké ukazovatele sú dôležité pre firmy poskytujúce služby.

Porovnávač pre výrobnú firmu

Firma podniká vo výrobe, produkuje vlastné výrobky.