Porovnávač - výrobná firma

Podnikám vo výrobe, mám firmu produkujúcu vlastné výrobky?

Valida umožňuje porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Vyberiem si do porovnávača najskôr svoju firmu a následne k nej pridám ďalších 1-4 mojich konkurentov. Ideálne, ak ako konkurentov zvolím firmy, ktoré fungujú veľmi podobne ako moja firma – vyrábajú porovnateľné produkty, majú porovnateľné obraty a majú podobný business model – napr. podobne ako moja firma majú alebo naopak nemajú vlastný vývoj, konštrukciu, nakupujú všetok potrebný material sami na sklad alebo materiál pre výrobu zabezpečuje priamo zákazník, majú porovnateľnú skladbu technológií a podobne. Následne si pozriem porovnanie finančných údajov, pri výrobných firmách odporúčame zamyslieť sa najmä nad nasledovnými vybranými ukazovateľmi:

Tržby, tržby z predaja tovarov, tržby z predaja služieb

Je dôležité overiť, či sú tržby porovnávaných firiem naozaj porovnateľné. Neodporúčame porovnávať firmy s rádovo vyššími tržbami, aj keď samozrejme, ak tento fakt zohľadníme pri interpetácii, nie je vylúčené zaradiť do porovnania aj veľkostne veľmi odlišné firmy.

Pri tržbách je vhodné tiež overiť, či medzi porovnávanými firmami nefiguruje firma, ktorá má v porovnaní s ostatnými významnú časť tržieb tvorenú z predaja tovaru.

V prílohách ku finančným výkazom a výročných správach sa často dajú nájsť podrobnejšie údaje ako je segmentácia tržieb alebo geografické rozdelenie.

Pridaná hodnota, EBITDA, Zisk po zdanení

Pridaná hodnota vyjadruje rozdiel medzi tržbami plus vlastnými výkonmi a priamymi nákladmi na obstaranie predaného tovaru, nákup materiálu, energií a služieb. Rozdiely v pridanej hodnote medzi porovnateľnými výrobnými firmami sú tvorené najmä v rozdielnych hodnotách pri nákupe materiálu a energií a nákladov na služby. Tieto významné položky si ďalej v porovnávači vieme detailnejšie porovnať vo vzťahu k tržbám. Je zaujímavé tiež porovnať vývoj v čase pridanej hodnoty a tržieb. Sú firmy, ktoré síce medziročne zvyšujú svoje tržby, ale pridaná hodnota rastie menším tempom, alebo dokonca klesá, v takomto prípade firme klesá hrubá marža.

Je vhodné tiež porovnať výsledok hospodárenia v podobe čistého zisku a EBITDA. Prečo vie niektorý konkurent dosiahnuť lepšie výsledky? Alebo naopak, prečo moja firma dosahuje výrazne lepšie výsledky ako konkurencia? Dosahovanie lepšieho výsledku predurčuje, aké prostriedky firma generuje svojou činnosťou na svoj ďalší rast. Zisk alebo EBITDA je indikátorom zdravia a je potrebné porovnávať a analyzovať konkurenciu s cieľom pochopiť, čo robia lepšie ako ja.

Vyskúšajte porovnávač firiem

Pomocou porovnávača môžete jednoducho a rýchlo overiť výkonnosť, spoľahlivosť a finančnú stabilitu firmy v porovnaní s konkurenciou. Zaregistrujte sa zadarmo a získajte prístup ku kompletným dátam v porovnávači firiem.

Chcem porovnať firmu s konkurenciou

V ďalšej časti sa môžme pozrieť bližšie na štruktru výnosov a nákladov a iné dôvody, ktoré vedú k rozdielom dosahovaných výsledkov.

Marže

Hrubá marža je podiel vytvorenej pridanej hodnoty a celkových tržieb spoločnosti. Pri porovnávaní ukazovateľov výrobnýh firmách je vhodné hrubú maržu analyzovať súčasne s finančnou produktivitou práce. Oba tieto ukazovatele súčasne dávajú obaz o tom ako efektívne firma funguje – koľko % z tržieb tvorí pridaná hodnota a súčasne koľko EUR pridanej hodnoty pripadá na jedno EUR osobných nákladov.

Čistá marža hovorí o tom, koľko % z tržieb tvorí čistý zisk firmy po zdanení.

Pomer vybraných nákladov k tržbám

Pri analýze príčin rozdielov v ziskovosti firiem je dôležité pochopiť odlišnosti v ich štruktúre nákladov. Niektoré firmy majú vyšší podiel osobných nákladov ako iné z dôvodu napr. toho, že zamestnávajú pracovníkov na základe pracovnoprávneho pomeru a ich konkurencia napríklad pracovníkov najíma na základe dodávateľských vzťahov. To sa potom môže odraziť vo vyššom pomere služieb voči tržbám. Ak majú firmy porovnateľné pomery osobných nákladov voči tržbám, rozdiel pomerov služieb voči tržbám môže mať nasledovné príčiny: vyššie náklady na kooperácie, marketing, vyššie náklady na prenájmy, vyššie náklady na dopravu, vyššie IT náklady, ... Rozdiely v pomeroch nákladov na materiál voči tržbám indikujú rozdielne materiálové náklady.

Opäť, v prílohách ku finančným výkazom a výročných správach sa často dajú nájsť podrobnejšie údaje o nákladoch.

Finančná produktivita práce, rentabilita aktív, bankové úvery

Finančná produktivita práce odráža koľko eur pridanej hodnoty firma vytvorí na jedno euro osobných nákladov. Ak osobné náklady rastú rýchlejšie ako tvorba pridanej hodnoty, tento ukazovateľ klesá, ak klesne pod hodnotu 1 EUR, znamená to, že takáto firma minie celú vytvorenú pridanú hodnotu na osobné náklady. Preto je dôležité sledovať nielen porovnanie ukazovateľa medzi firmami v danom roku ale aj trend vývoja hodnôt ukazovateľa.

Rentabilita aktív vyjadruje pomer čistého zisku a hodnoty aktív.

Porovnanie hodnoty bankových úverov znázorňuje hodnotu krátkodobých aj dlhodobých úverov.

Dlhodobý majetok, Vlastné imanie

Porovnávač zobrazuje výšku dlhodobého hmotného a nehmotného majektu – teda hodnotu výrobných prostriedkov v podobe napr. strojov, technológií, automobilov, budov, SW vybavenia. Pokiaľ firmy neinvestujú do obnovy výrobných prostriedkov, časom bude ich hodnota postupne klesať, nakoľko sa v účtovníctve postupne odpisujú. Firmám, ktoré investujú do nových technológií bude hodnota hmotného a nehmotného majetku naopak rásť.

Porovnávač zobrazuje, ktorým firmám klesá alebo naopak stúpa hodnota vlastného imania. Pre zdravý rast je potrebné postupné generovanie ziskov, ktoré si firma ponechá na vlastný rozvoj – v takomto prípade na grafoch vidíme postupný rast vlastného imania. V prípade generovania strát, ktoré vlastník nepokryje vlastnými zdrojmi, alebo v prípade ak si vlastník vypláca celý zisk, hodnota vlastného imania klesá alebo stagnuje. Financovanie rozvoja je v takomto prípade závislé buď na dodatočných vkladoch alebo získania úverových zdrojov.

Pracovný kapitál, likvidita, celková zadĺženosť

Pri raste firmy obvykle postupne rastie aj výška jednotlivých zložiek čistého pracovného kapitálu – zásob, pohľadávok a záväzkov z obchodného styku. Problém nastane, ak sa čistý pracovný kapitál dostane do záporných čísiel, znamená to, že krátkodobé záväzky má firma vyššie ako krátkodobé pohľadávky, zásoby a hotovosť. Pri výrobných firmách je dôležité sledovať najmä výšku (aj ich obrátkovosť) skladových zásob, doby splatnosti pohľadávok aj záväzkov.

Likviditu by si mali výrobné firmy udržiavať štandardne na hodnote okolo 1.

Nízka likvidita a vysoká celková zadĺženosť spôsobujú zvyšovanie rizika pri splácaní záväzkov.

Obrat pohľadávok, záväzkov a zásob

Porovnanie obrátkovosti je užitočné napr. z pohľadu skúmania dôvodov rozdielov vo výške pracovného kapitálu. Ak má firma dlhú obrátkovosť pohľadávok a/alebo zásob, bude jej pri zvyšovaní objemu výroby rásť pracovný kapitál, musí počítať s tým, že bude potrebovať dodatočné zdroje na navýšený stav pohľadávok a/alebo zásob. Preto je dôležité aktívne sledovať a riadiť inkaso pohľadávok a výšku potrebných skladových zásob a obe tieto zložky majetku optimalizovať.

Vyskúšajte porovnávač firiem

Pomocou porovnávača môžete jednoducho a rýchlo overiť výkonnosť, spoľahlivosť a finančnú stabilitu firmy v porovnaní s konkurenciou. Zaregistrujte sa zadarmo a získajte prístup ku kompletným dátam v porovnávači firiem.

Chcem porovnať firmu s konkurenciou

V prílohách k finančným výkazom sa dajú nájsť podrobnejšie informácie o štruktúre a splatnosti pohľadávok a záväzkov, zásob ako aj veľmi dôležitý výkaz o cash flow, ktorý podrobnejšie popisuje likviditu spoločnosti.

Rovnako výročné správy a výroky audítora poskytujú množstvo obchodných a strategických informácií ako aj informácie o prevádzkovom modeli spoločností a stratégií.

Porovnávač pre iné predmety podnikania:

Porovnanie najväčších cestovných kancelárií za rok 2022

V analýze sa dozviete aké ukazovatele sú dôležité pre firmy poskytujúce služby.

Porovnávač pre obchodnú firmu

Firma prevádzkuje e-shop, má jednu alebo viac predajní alebo funguje ako veľkoobchod.