Rizikové faktory

Valida overuje viaceré rizikové faktory, ktoré považuje za užitočné z pohľadu spoľahlivosti firmy. Overenie prebieha na základe voľne dostupných dát vo viacerých registroch.

Stručné vysvetlenie rizikových faktorov

Rizikové faktory

Dlhy a nedoplatky Valida overuje denne v 7 registroch. Kontroluje, či daná firma je evidovaným dlžníkom voči štátu, zdravotným poisťovniam, resp. sociálnej poisťovni.

Valida zobrazuje identifikovaný dlh alebo nedoplatok nasledovne:

firma nie je dlžníkom v žiadnej z overovaných evidencií

hodnota dlhov v súčte nepresiahne 3 000 Eur alebo nie je staršia ako 30 dní

hodnota dlhov je v súčte vyššia ako 3 000 Eur a zároveň záznam v registri je starší ako 30 dní

Úpadok alebo zánik overuje Valida pravidelne v Registeri úpadcov kde úpadok, resp. zánik reprezentuje spolu 19 rôznych stavov, ktoré môžu počas existencie firmy nastať. Stavy odzrkadľujúce aktuálnu insolventnosť, alebo potrebu oddĺženia, prípadne smerovanie firmy k výmazu z obchodného registra. Tieto stavy sú varovaním pre obchodných partnerov.

Valida sleduje tri vybrané stavy: reštrukturalizáciu, konkurz a likvidáciu, poukazujúce na vnútorné zmeny v spoločnosti a jeden vypočítaný ukazovateľ - spoločnosť v kríze podľa Zákona 513/1991 Zb. §67a.

Valida zobrazuje identifikovaný stav nasledovne:

nezistený žiaden kritický stav

spoločnosť je v kríze podľa §67 ods. a) zákona 513/1991 ale súčasne nie je v reštrukturalizácii, konkurze ani v likvidácii

spoločnosť je v reštrukturalizácii alebo konkurze alebo v likvidácii

spoločnosť zanikla alebo bola zrušená.

Valida pravidelne overuje záznamy a zákazy spolu v 6 registroch. Kontrolujeme záznamy v Zozname vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods. 8 zákona 563/2009 Z.z., v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, v Registri trestov právnických osôb a Registri nelegálneho zamestnávania. Ďalej zákaz účasti vo verejných obstarávaniach a zákaz čerpať EÚ fondy.

Čo možno vyčítať z rizikových faktorov?

Rizikové faktory

Rizikové faktory poukazujú na zodpovednosť firmy a jej prístup k záväzkom, ktoré má voči štátu, zdravotným poisťovniam alebo svojim dodávateľom, prípadne či koná v súlade s platnou legislatívou a neporušuje stanovené pravidlá.

To všetko a oveľa viac poskytuje Valida v prehľadnej forme, pričom sa na jednom mieste dostanete k detailným informáciám, ktoré vám pomôžu napr. pri výbere obchodného partnera alebo spoľahlivého dodávateľa.