Spôsob spracovania dát

S akými dátami aktuálne pracuje Valida? Viac sa dozviete v článku o spôsobe spracovania dát. Naše dátové zdroje postupne pre Vás rozširujeme.

Úrady zodpovedné za správu vecí verejných vytvárajú a spravujú veľké množstvo dát a informácií, ktoré sa vplyvom postupnej digitalizácie verejnej správy stávajú prístupnými aj pre širokú verejnosť. Slovensko sa v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie zaviazalo k sprístupneniu týchto údajov, vďaka čomu má záujemca v súčasnosti možnosť prostredníctvom svojho mobilu alebo počítača nahliadnuť do rôznych verejných registrov, ktoré obsahujú otvorené dáta o podnikateľských subjektoch a iných právnických osobách.

Tieto dáta sú voľne dostupné pre každého za rovnakých podmienok. Prístup k nim z pohľadu bežného užívateľa je pomerne jednoduchý. Stačí mať zariadenie s prístupom na internet, poznať URL adresu príslušného verejného registra, a s využitím vyhľadávacieho pola alebo rôznych filtrov prístupných priamo cez webové rozhranie nájsť a pozrieť údaje o ľubovoľnej firme. Overenie obchodného partnera cez verejné registre je takto prístupné pre každého podnikateľa na Slovensku.

Pre získanie komplexného obrazu o obchodnom partnerovi alebo konkurentovi je ale potrebné navštíviť viaceré registre, čo v praxi znamená niekoľko krát opakovať ten istý úkon - zadať správnu URL adresu, vyhľadať firmu, prečítať a poznačiť si výsledok. Tento postup je časovo náročný a nesie v sebe riziko chyby. Navyše udržať si správnu motiváciu pri tak mechanickej a málo kreatívnej činnosti vyžaduje nemalé úsilie. Vymoženosti súčasnej doby samozrejme umožňujú pre zdatnejsich používateľov celý proces automatizovať a vhodnými softvérovými nástrojmi zabezpečiť pravidelnú kontrolu verejných registrov a ľudskú kapacitu zamerať na to dôležitejšie - interpretáciu získaných dát.

Práve automatizácia dátových tokov je silnou stránkou Validy. Portál Valida spája dáta z viacerých verejných registrov a umožňuje odborníkom aj laikom spraviť si rýchly obraz o hospodárení firmy na základe verejne dostupných dát na jednom mieste. Tvorcovia portálu identifikovali a preskúmali desiatky verejných registrov a navrhli jedinečné postupy pre zhromažďovanie, čistenie, ukladanie a zobrazovanie otvorených dát vhodné pre ľudského čitateľa aj pre ďalšie strojové spracovanie.

Základ Validy tvoria niektoré tzv. referenčné registre. Referenčný register je databáza, ktorá obsahuje záznamy o určitých entitách alebo subjektoch, ako sú napríklad fyzické osoby, právnické osoby, organizácie, adresné body a podobne. Tieto záznamy môžu slúžiť ako referenčný bod pre rôzne procesy a transakcie, napríklad pri overovaní údajov o firme. Dôležitou vlastnosťou referenčných registrov je to, že údaje v nich uvedené sa považujú za správne až kým sa nepreukáže opak. Takým registrom je aj Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý je zdrojom údajov o právnických osobách, podnikateľoch a orgánoch verejnej moci, ktoré sú v súčasnosti registrované alebo evidované vo viac ako 100 zdrojových registroch a evidenciách rôznych informačných systémov. Kľúčovým referenčným údajom tohto registra je identifikačné číslo organizácie, ktoré slúži na stotožnenie organizácií v iných verejných registroch.

Ďalším kľúčovým registrom, ktorú portál Valida pravidelne spracováva je Register účtovných závierok. Je to databáza, ktorá obsahuje záznamy o účtovných závierkach podnikov a iných právnických osôb. Tento register poskytuje prístup k finančným údajom firiem v štruktúrovanej podobe a umožňuje overovanie hospodárenia spoločností pre potreby verejnosti, obchodných partnerov a iných zainteresovaných strán. Portál Valida zvyšuje hodnotu týchto dát tým, že z dostupných finančných údajov vypočítava rôzne ukazovatele (viac sa dozviete na stránke Finančné pojmy a ukazovatele), kontroluje konzistentnosť dát voči iným registrom a upozorňuje na nezrovnalosti a chyby.

Pre získanie celkového obrazu o hospodárení firmy sú okrem účtovných závierok dôležité aj Informačné zoznamy Finančnej správy SR. Z údajov poskytovaných Finančnou správou SR môžeme zistiť napríklad, či je daný subjekt registrovaný pre DPH, overiť index daňovej spoľahlivosti, prípadne zistiť či má nedoplatky na daniach. Dlhy a nedoplatky Valida overuje denne v ďalších 7 registroch. Kontroluje, či daná firma je evidovaným dlžníkom voči štátu, zdravotným poisťovniam, resp. sociálnej poisťovni. Valida pravidelne overuje aj záznamy a zákazy, ktoré môžu ovplyvniť podnikanie firiem - kontroluje záznamy v Registri trestov právnických osôb a Registri nelegálneho zamestnávania, overuje zákaz účasti vo verejných obstarávaniach a zákaz čerpať EÚ fondy.

Celkový obraz firiem na Valide dokresľujú niektoré pozitívne registre. Register hospodárskych subjektov a Register partnerov verejného sektora sú príklady registrov, ktoré slúžia na transparentné riadenie verejných obstarávaní a obchodovania so štátnymi a verejnými inštitúciami. Register hospodárskych subjektov obsahuje záznamy o fyzických a právnických osobách, ktoré podnikajú alebo vykonávajú hospodárske činnosti na území Slovenskej republiky a slúži na zabezpečenie transparentnosti pri obstarávaní tovarov a služieb. Register partnerov verejného sektora slúži na zabezpečenie transparentnosti a prevenciu zneužívania verejných zdrojov a kontrolu obchodovania so štátnymi a verejnými inštitúciami.

Databáza Validy obsahuje stovky pravidelne aktualizovaných tabuliek z desiatok verejných registrov a ponúka vám unikátne služby pre zvýšenie vašej konkurencieschopnosti prostredníctvom otvorených dát.