Ako Valida spracováva dáta

Digitálna transformácia zasahuje každý aspekt moderného podnikania a jej vplyv sa prejavuje všade okolo nás. Nie je to len doménou veľkých korporácií, aj malé a stredné podniky si čoraz viac uvedomujú potrebu prispôsobiť sa novým technológiám a trendom. Jednou z kľúčových oblastí digitálnej transformácie je automatizácia dátových tokov.

V tomto článku sa budeme venovať práve tejto téme a predstavíme vám ako portál Valida využíva automatizáciu dátových tokov pri zhromažďovaní údajov z verejných registrov.

Ako sme o tom písali v tomto článku Valida zhromažduje otvorené dáta z verejných registrov a poskytuje unikátny pohľad na firmy pôsobiace na slovenskom trhu. Tieto verejné registre sú prístupné pre ľudského používateľa prostredníctvom grafického webového rozhrania - webstránky, ktorá umožňuje vyhľadať a zobraziť konkrétnu firmu alebo záznam. Webstránky ale väčšinou nie sú vhodné pre prácu s väčším počtom záznamov a neumožňujú tvorbu vlastných prehľadov a štatistík, ktoré by uľahčili interpretáciu dát a získanie poznatkov.

Verejné registre preto disponujú väčšinou aj špeciálnym tzv. API rozhraním určeným pre iné počítačové systémy. API je skratka pre "Application Programming Interface" a ide o spôsob, ako umožniť dvom rôznym programom alebo aplikáciám komunikovať medzi sebou a vymieňať si informácie. API môžeme predstaviť ako nejaký druh "spojenia" medzi programami. API môže byť vo forme zdrojového kódu, ktorý môžu programátori použiť na vytvorenie aplikácie alebo služby, ktorá komunikuje so serverom. Ale môže to byť aj v podobe rozhrania, ktoré umožňuje ľudským používateľom pristupovať k funkcionalite servera cez webovú stránku alebo aplikáciu.

API rozhranie je preto veľmi užitočné pre našich vývojárov, ktorí vytvárajú tzv. ETL skripty pre zhromažďovanie dát. ETL je skratka pre "Extract, Transform, Load" a ide o proces, ktorý sa používa na získanie, transformáciu a ukladanie dát z rôznych zdrojov do jednej centrálnej databázy. Proces začína extrakciou dát z rôznych zdrojov, ako sú napríklad webové stránky, databázy alebo textové súbory. Tieto dáta sa potom pretransformujú, čo znamená, že sa upravia tak, aby boli zrozumiteľné a korektné pre použitie v cieľovej databáze. Transformácie môžu zahŕňať napríklad doplnenie chýbajúcich dát, odstránenie chybných hodnôt, alebo vykonanie matematických výpočtov na dátach. Nakoniec sa dáta načítajú do centrálnej databázy, kde sa ukladajú a udržiavajú aktuálne. Tento krok zahŕňa tiež overovanie kvality dát a zabezpečenie, že sú v databáze uložené správne. ETL proces je kľúčový pre portál Valida, pretože umožňuje spravovať veľké objemy dát z rôznych zdrojov a zabezpečiť, že tieto dáta sú k dispozícii pre použitie v rôznych aplikáciách a systémoch. Proces tiež pomáha zjednodušiť a automatizovať spracovanie dát a zlepšuje kvalitu dát v centrálnej databáze.