Test podniku v ťažkostiach

Služba poskytuje údaje, na základe ktorých je možné posúdiť, či je podnik v ťažkostich v zmysle definície uvedenej v Nariadení EÚ č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.

Test podniku v ťažkostiach slúži na jednoduché overenie stavu podniku žiadajúceho o grant. Výstup testu podniku v ťažkostiach je navrhnutý tak, aby nielen dal správnu odpoveď o stave podniku, ale užívateľovi aj vysvetlil spôsob overenia podniku. Služba je určená pre podniky, ktoré sú právnické osoby a predkladajú účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

Primárnym účelom služby je poskytnúť informáciu potenciálnemu žiadateľovi o definícii podniku v ťažkostiach, jej právnej a ekonomicko-účtovnej interpretácii, vrátane informácií o tom kedy, ako a na základe akých údajov sa posudzuje, či je podnik v ťažkostiach1.

Pre čerpanie európskych finančných prostriedkov vo forme štátnej pomoci alebo grantov je výsledok takého testu kľúčový. Podnik môže dostať finančnú pomoc z európskej únie výlučne vtedy, ak nie je podnikom v ťažkostiach. Je to tzv. „KO“ kritérium2. Ak z testu vyplynie, že podnik je v ťažkostiach, podnik nesplnil základnú podmienku na to, aby mohol byť príjemcom pomoci3.

Zistiť či podnik je alebo nie je v ťažkostiach je založené nielen na výpočtoch kde zdrojom sú účtovné závierky ale aj na ďalších parametroch ako sú právna forma, veľkostná kategória, vek firmy, konkurzné konanie vedené na majetku firmy, vyhlásenie o skupine podnikov, prijatá pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu podniku.

Podmienky pre vyhodnotenie testu

Nad údajmi z účtovnej závierky vyhodnocujeme tri základné podmienky, ktorých splnenie určuje, že podnik nie je v ťažkostiach:

1 výška vlastného imania musí byť vyššia ako polovica základného imania. Podmienka sa vyhodnocuje za posledný rok.

2 miera zadĺženosti (účtovný pomer dlhu podniku k vlastnému imaniu) nesmie prekročiť hodnotu 7,5 a súčasne vlastné imanie nesmie byť nula alebo záporné. Podmienka sa vyhodnocuje za posledné dva roky.

3 úrokové krytie (pomer zisku podniku pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) k nákladovým úrokom) musí byť vyššie ako 1,00. Podmienka sa vyhodnocuje za posledné dva roky.

Typy testovaných podnikov

Podnik, ktorý patrí do skupiny malých a stredných podnikov (MSP) nie je v ťažkostiach ak:

 1. má podnik viac ako 36 mesiacov a je splnená prvá podmienka
 2. má podnik menej ako 36 mesiacov (Podnik automaticky nie je podnikom v ťažkostiach).

Podnik, ktorý nepatrí do skupiny malých a stredných podnikov nie je v ťažkostiach ak:

 1. je splnená prvá podmienka
 2. nenastane situácia, že obe podmienky 2. a 3. súčasne nie sú splnené za oba posledné 2 roky.

Pre koho je služba určená

 • pre podnikateľov, ktorí uvažujú o získaní EU grantu,
 • pre žiadateľov o grant v prípade, ak podnik v ťažkostiach nie je oprávnený daný grant získať,
 • pre grantových poradcov,
 • pre pracovníkov riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, hodnotiteľov projektov, audítorov a iné orgány zapojené do implementácie EŠIF,
 • pre študentov alebo iných záujemcov o problematiku podniku v ťažkostiach.

Otestujte či je podnik v ťažkostiach


1 Legálna definícia podniku v ťažkostiach, v kontexte opatrení a podporovaných oprávnených aktivít operačného programu, vychádza z:

 1. Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01) (ďalej len „Usmernenie“),
 2. Nariadenia (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „Nariadenie“).

V zmysle bodu 24 Usmernenia platí, že na účely posúdenia podniku v ťažkostiach sa použije definícia uvedená v nariadení alebo oznámení, na základe ktorých sa poskytuje príspevok.

Ak sa teda príspevok poskytuje:

 1. v rámci uplatniteľných pravidiel Nariadenia, aplikuje sa definícia podniku v ťažkostiach uvedená v Nariadení,
 2. mimo uplatniteľných pravidiel Nariadenia, aplikuje sa definícia podniku v ťažkostiach uvedená v Usmernení.

2 Schémy pomoci v kovidom období mohli obsahovať výnimku z tohto testu, vyžadovali ale od podnikateľov čestné vyhlásenie, že sa k 31. 12. 2019 nenachádzali v ťažkostiach.

3 V zmysle bodu 24 Usmernenia platí:

podnik v ťažkostiach je podnik, v súvislosti s ktorým sa vyskytne aspoň jedna z týchto okolností:

 1. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným , keď sa viac ako polovica jej upísaného základného imania prekryla akumulovanými stratami. To je prípad, keď odpočet akumulovanej straty z rezerv (a všetkých ostatných prvkov všeobecne považovaných za súčasť vlastných zdrojov spoločnosti) vedie k zápornej súhrnnej sume, ktorá presahuje polovicu upísaného základného imania;
 2. V prípade spoločnosti, keď aspoň niektorí spoločníci neobmedzene ručia za záväzky spoločnosti, kde sa viac ako polovica kapitálu vykazovaného v účtoch firmy prekryla akumulovanými stratami;
 3. Keď je podnik predmetom kolektívneho konkurzného konania alebo spĺňa kritériá podľa vnútroštátneho práva na zaradenie do kolektívneho konkurzného konania na žiadosť veriteľov;
 4. V prípade podniku, ktorý nie je MSP, keď za posledné dva roky:
  1. bol účtovný pomer dlhu podniku k vlastnému imaniu vyšší než 7,5 a
  2. pomer zisku podniku pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) k úrokovému krytiu bol nižší než 1,0
 5. Malý a stredný podnik, ktorý existuje menej ako tri roky, sa nebude považovať za podnik v ťažkostiach, pokiaľ nespĺňa podmienky stanovené v písm. c)