Finančné pojmy a ukazovatele

Stručný prehľad použitých pojmov a príslušných metodík.

Pridaná hodnota

Pridaná hodnota vyjadruje rozdiel medzi tržbami plus vlastnými výkonmi a priamymi nákladmi na obstaranie predaného tovaru, nákup materiálu, energií a služieb. Z pridanej hodnoty firma ďalej hradí osobné náklady, ostatné prevádzkové náklady a finančné náklady.

Pridaná hodnota je vyčíslená vo Výkaze ziskov a strát. V tomto výkaze je vypočítaná nasledovne:

Pridaná hodnota = (TT+TVS+ZSVS+A) -(NPT+SMED+OPZ+S)

 • TT - tržby z predaja tovaru
 • TVS - tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
 • ZSVZ - zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
 • A - aktivácia
 • NPT - náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
 • SMED - spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
 • OPZ - opravné položky k zásobám
 • S - služby

EBITDA

EBITDA vyjadruje prevádzkovú výkonnosť firmy. Valida výpočet EBITDA vychádza z výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti, pripočíta k nemu odpisy, záporný zostatok opravných položiek k zásobám, majetku a pohľadávkam a vylúči výsledok z predaja majetku.

Tento postup výpočtu EBITDA zohľadňuje operácie, ktoré sú pri bežných firmách obvykle súčasťou prevádzkovej činnosti. Môže sa líšiť od všeobecne používaného spôsobu výpočtu. Našou snahou je dať čo najlepšiu výpovednú hodnotu ukazovateľa pre väčšinu firiem podnikajúcich v oblasti výroby, obchodu a nefinančných služieb.

EBITDA = HV+O-TM+ZCM+(- OPZÁS)+(- OPHIM A NIM)+(- OPPOHĽ)
 • HV - výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
 • O - odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
 • TM - tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a materiálu
 • ZCM - zostatková cena predaného dlhodobého nehmotého a hmotného majetku a materiálu
 • (- OPZÁS) - záporný zostatok účtu Opravné položky k zásobám
 • (- OPNIM a HIM) - záporný zostatok účtu Opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku
 • (- OPPOHĽ) - záporný zostatok účtu Opravné položky k pohľadávkam

Hrubá marža

Hrubá marža je finančný ukazovateľ ziskovosti, ktorý vypočítame ako podiel vytvorenej pridanej hodnoty a celkových tržieb spoločnosti. Je uvádzaná vpercentách a je vhodným indikátorom finančného zdravia spoločnosti.

Hrubá marža = Pridaná hodnota Celkové tržby * 100

Ukazovateľ vyjadruje koľko % z tržieb zostáva firme v podobe pridanej hodnoty (resp. hrubého zisku) po odpočítaní priamych nákladov na obstaranie predaného tovaru, nákup materiálu, energií a služieb. Z hrubého zisku firma ďalej hradí osobné náklady, ostatné prevádzkové náklady a finančné náklady.

Obchodná marža

Obchodná marža vyjadruje podiel rozdielu medzi predajnou cenou a nákupnou cenou tovaru na predajnej cene tovaru. Hodnota predstavuje aký je percentuálny podiel zisku na predajnej cene tovaru.

Ukazovateľ má význam sledovať len v prípade firiem, ktoré majú významné % tržieb z predaja tovaru.

Finančná produktivita

Finančná produktivita práce je počítaná ako pomer pridanej hodnoty a osobných nákladov. Označuje sa aj ako produktivita pridanej hodnoty (PPH). Určuje koľko EUR pridanej hodnoty spoločnosť vytvorí na 1 EUR osobných nákladov. Ukazovateľ musí mať hodnotu viac ako 1, aby bolo možné pokryť z vytvorenej pridanej hodnoty osobné aj ostatné náklady a generovať zisk. Pokiaľ je ukazovateľ 1 a menej, znamená to, že celú vytvorený pridanú hodnotu firma minie na vyplatenie nákladov na zamestnancov. Pokiaľ je hodnota záporná, spoločnosť generuje stratu už tým, že predáva pod cenu svojich nákladov. Hodnota blízka a nižšia ako 1 indikuje finančné problémy firmy.

PPH = Pridaná hodnota Osobné náklady

Tento ukazovateľ nie je vhodný analyzovať pri spoločnostiach, ktoré nemajú zamestnancov alebo väčšinu prác pre nich vykovajú pracovníci v inom ako pracovnoprávnom vzťahu.

Rentabilita aktív

Ukazovateľ rentability aktív vyjadruje pomer čistého zisku po zdanení a celkovej hodnoty aktív. Predstavuje percentuálne vyjadrenie čistého zisku, ktorý spoločnosť vygenerovala z jedného EUR aktív. Vypovedá o tom, ako efektívne firma používa aktíva na generovanie zisku.

ROA = Čístý zisk Aktíva * 100

Aktíva

Aktíva predstavujú účtovnú hodnotu majetku firmy. Hodnota aktív je uvedená v účtovnej závierke (súvahe) spoločnosti. Ide o súčet hodnôt všetkých zložiek majetku firmy.

Vlastné imanie

Vlastné imanie predstavuje vlastný zdroj financovania majetku firmy, jeho hodnota je rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov firmy.

Hodnota vlastného imania sa skladá z nasledovných položiek:

 • základné imanie
 • zákonné rezervné fondy
 • ostatné fondy zo zisku
 • oceňovacie rozdiely a precenenia
 • výsledok hospodárenia minulých rokov
 • výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.

Ak spoločnosť dosiahla v minulých rokoch alebo v aktuálnom účtovnom období straty, ktoré prevyšujú hodnotu ostatných položiek vlastného imania, bude výsledná hodnota vlastného imanie záporná.

Záporné vlastné imanie znamená aj to, že celý majetok je financovaný len z cudzích zdrojov tvorených rôznymi druhmi záväzkov. To je vysokým rizikom aj pre samotných veriteľov spoločnosti, hrozí, že ich pohľadávky nebudú uspokojené.

Vysoké riziko pre veriteľov nastáva už pred dosiahnutím záporného vlastného imania v prípade nízkeho pomeru vlastného imania a záväzkov. Od roku 2018 platí pre posúdenie hroziaceho úpadku pomer vlastného imania a záväzkov 8 ku 100.

Obchodný zákonník vymedzuje pojem Spoločnosť v kríze v §67a ods 2 nasledovne: Spoločnosť je v kríze aj vtedy, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100.

Pracovný kapitál

Pracovný kapitál, tiež známy ako čistý pracovný kapitál, predstavuje rozdiel medzi obežnými aktívami spoločnosti a jej krátkodobými záväzkami. Pracovný kapitál je indikátorom likvidity spoločnosti, prevádzkovej efektívnosti a jej krátkodobého finančného zdravia.

ČPK = (PKR+ZÁS++FMKR+ČRA) -(ZKR+FVKR+KR+ČRP)
 • PKR - krátkodobé pohľadávky
 • ZÁS - zásoby
 • FÚ - finančné účty
 • FMKR - finančný majetok krátkodobý
 • ČRA - časové rozlíšenia aktívne
 • ZKR - krátkodobé záväzky
 • FVKR - krátkodobé finančné výpomoci
 • KR - bežné bankové úvery
 • ČRP - časové rozlíšenia pasívne

Z výpočtu vyplýva, že hodnota čistého pracovného kapitálu je tá časť obežných aktív spoločnosti, ktorá je financovaná z dlhodobých zdrojov a ktorá slúži na zabezpečenie likvidity.

Ak je čistý pracovný kapitál záporný, časť záväzkov firmy nie sú kryté likvidnými aktívami – firma nemá dostatočné zdroje na úhradu svojich splatných záväzkov.

Likvidita II. stupňa

Ukazovateľ likvidity druhého stupňa vyjadruje do akej miery podnik dokáže hradiť svoje krátkodobé záväzky (najčastejšie dodávateľské faktúry a krátkodobé úvery) finančnými prostriedkami, ktoré má hneď k dispozícií a z prostriedkov, viazaných v odberateľských faktúrach (krátkodobých pohľadávkach).

Ukazovateľ je indikátorom krátkodobej finančnej stability a platobnej schopnosti. Ak by bola hodnota ukazovateľa menšia ako 1, hrozí, že podnik nebude mať peniaze na zaplatenie dlhov.

Likvidita II. stupňa = (PKR++ČRA) (ZKR+FVKR+KR+ČRP)

 • PKR - krátkodobé pohľadávky
 • FÚ - finančné účty
 • ČRA - časové rozlíšenia aktívne
 • ZKR - krátkodobé záväzky
 • FVKR - krátkodobé finančné výpomoci
 • KR - bežné bankové úvery
 • ČRP - časové rozlíšenia pasívne

Celková zadlženosť

Ukazovateľ celkovej zadlženosti vyjadruje %, do akej miery spoločnosť financuje svoje aktíva cudzími zdrojmi. Je indikátorom dlhodobej finančnej stability.

Celková zadlženosť aktív = (Cudzie zdroje+Časové rozlíšenie) Aktíva * 100

Doba inkasa pohľadávok

Doba inkasa pohľadávok predstavuje počet dní, za ktoré firma v priemere zinkasuje svoje krátkodobé pohľadávky z obchodného styku.

Doba inkasa pohľadávok = Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé Celkové tržby * 365

Doba splácania záväzkov

Doba splácania záväzkov predstavuje počet dní, za ktoré firma v priemere uhrádza svoje krátkodobé záväzky z obchodného styku.

Doba splácania záväzkov = Záväzky z obchodného styku krátkodobé (NT+NSM,SE,SD+NS) * 365
 • NT - náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
 • NSM,SE,SD - spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
 • NS - služby

Doba obratu zásob

Doba obratu zásob predstavuje priemerný počet dní, počas ktorých sú zásoby viazané v podniku do doby ich spotreby alebo do doby ich predaja. Hodnotu ukazovateľa zobrazíme a interpretujeme iba v prípade ak sa jedná o významnú položku skladových zásob, t.j. hodnotu vyššiu ako 0,1% z tržieb.

Doba obratu zásob = Zásoby (NT+NSM,SE,SD) * 365
 • NT - náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
 • NSM,SE,SD - spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok

Výnosy

Celkové výnosy obsahujú všetky prevádzkové výnosy (výnosy z hospodárskej činnosti) a výnosy z finančnej činnosti.

Prevádzkové výnosy:

 • tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb
 • zmena stavu zásob
 • aktivácia
 • tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
 • ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Finančné výnosy sú výnosy z finančných operácií, napr. výnosy z predaja cenných papierov a finančného majetku, výnosové úroky alebo kurzové zisky.

Altmanov index

Altmanov index je najčastejšie používaný predikčný, bankrotný model. Tento index má svoje limity a obmedzenia, vychádzajúce najmä z toho, že vznikol na základe dát firiem mimo Slovenskej republiky. Výsledky výpočtu sú zaradené do troch intervalov, ktoré sa môžu mierne odlišovať pre nevýrobné a začítajúce firmy, tzv. startupy, ako aj firmy s akciami obchodujúcimi na burze. Zaradili sme ho medzi modely a indexy aj z toho dôvodu, že Altmanov model používajú aj národné agentúry (napr. SIEA) pri hodnotení efektívnosti a návratnosti investičných projektov.

Samotný vzorec má svoje alternatívy, pričom každá z nich reflektuje iné atribúty. Vzorec zvolený pre výpočet je totožný práve s metodickými usmerneniami určenými pre tieto účely.

Z = 0,717 * ČPK A + 0,847 * NZ A + 3,107 * EBIT A + 0,420 * VI CZ + 0,998 * T A

 • ČPK - čistý pracovný kapitál
 • A - aktíva celkom
 • NZ - nerozdelený zisk minulých období
 • EBIT - zisk pred zdanením a úrokmi
 • VI - vlastné imanie
 • CZ - cudzie zdroje krytia
 • T - tržby

Index 05

Index 05, český predikčný model hodnotenia finančného zdravia spoločnosti, dokáže s určitou pravdepodobnosťou prognózovať, či existuje pre podnik v budúcnosti riziko vzniku finančných problémov.

Výhodou indexu IN05 je, že spája pohľad veriteľa a pohľad vlastníka. Je kritériom pre ex post hodnotenie ale súčasne aj ex-ante indikátorom včasnej výstrahy.

Tento model vznikol reflektujúc podnikateľské prostredie českých firiem. Blízkosťou lokality, legislatívy a iných atribútov podnikateľského prostredia dosahuje vysokú mieru presnosti a je vhodný pre použitie v slovenských podmienkach.

IN05 = 0,13 * CLK CK + 0,04 * EBIT + 3,97 * EBIT CLK + 0,21 * V CLK + 0,09 * OA CKKR

 • CLK - celkový kapitál
 • CK - cudzí kapitál
 • NÚ - nákladové úroky
 • EBIT - zisk pred zdanením a úrokmi
 • V - výnosy
 • OA - obežné aktíva
 • CKKR - krátkodobý cudzí kapitál

Index daňovej spoľahlivosti

Index daňovej spoľahlivosti prezentuje hodnotenie daňových subjektov Finančnou správou SR. Hodnotenie má motivačný a nie sankčný charakter. Hodnotí sa celkovo 15 podmienok, kritérií, ktoré upravuje Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z.z.

Hodnoteniu zo strany finančnej správy podliehajú výlučne podnikatelia, t.j. právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň sú registrované na dani z príjmov minimálne dva posledné kalendárne roky.

Hodnoteným obdobím je kalendárny polrok. Prepočty sa teda vykonávajú k 30.6. a 31.12. Vstupné dáta pre algoritmus sú zohľadnené k 30.11. a k 31.5. za 6 mesiacov, za posledné 3 roky, prípadne za posledných 5 rokov v závislosti od jednotlivých detailov kritérií.

Hodnotené kritériá sú nedoplatky na daniach a cle, nedoplatky postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a.s. za dane a clo, odpísané nedoplatky pre nevymožiteľnosť, nepodanie daňového priznania k dani z príjmov v zákonom stanovenej lehote, nepodanie iných daňových priznaní a dokumentov v zákonnej lehote, vyhodnotenie uloženia pokuty pri práve spotrebných daní, vyhodnotenie podávania daňového priznania pre spotrebné dane v lehote, vyrubenie spotrebnej dane alebo rozdielu spotrebnej dane colným úradom, určovanie spotrebnej dane podľa pomôcok, nálezy z kontrol daňového úradu, určovanie dane podľa pomôcok, zánik nároku na vrátenie NO DPH, porušenie ustanovení o používaní elektronickej registračnej pokladnice, o správe daní a poplatkov a o obmedzení platieb v hotovosti a porušenie zákona o účtovníctve.

Overujeme zaradenie firmy do 3 kategórií, pričom každá z nich identifikuje určitú spoľahlivosť subjektu. Firmy sú zaradené medzi:

 • vysoko spoľahlivé, alebo spoľahlivé - sú oprávnené využívať benefity, ktoré vyplývajú priamo z právnych predpisov alebo sú určené finančnou správou
 • menej spoľahlivé - budú zo strany správcu dane obmedzované a teda budú voči nim uplatňované obmedzenia