Reklamačný poriadok

Príloha č. 1 Všeobecných obchodných podmienok poskytovania služieb Valida.

 1. Obchodná spoločnosť Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 82108 Bratislava, IČO: 36866857, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. Sro/63082/B, (ďalej len „Centire“) vydáva v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z. z, o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa") a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník"), tento reklamačný poriadok.
 2. Úlohou reklamačného poriadku je informovať Zákazníka o podmienkach a spôsobe reklamácie Služieb, vrátane údajov o tom, kde môže Zákazník reklamáciu uplatniť, ako aj o nárokoch z vád vyplývajúcich.
 3. Zákazník vyhlasuje, že sa s obsahom reklamačného poriadku oboznámil, súhlasí s ním a cíti sa byť ním viazaný.
 4. Všetky pojmy definované vo Všeobecných obchodných podmienkach majú ten istý právny obsah a význam aj v tomto reklamačnom poriadku, ak sú v ňom použité. Pojmy, ktoré sú v tomto reklamačnom poriadku definované, majú význam a obsah, ktorý je im definíciou priradený.

Základné pojmy

 1. Reklamácia je úkon Zákazníka, ktorým sa Zákazník domáha práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby, pričom reklamovaná vada trvá v čase uplatnenia reklamácie. Zákazník postupuje v prípade reklamácie podľa Reklamačného poriadku. Cieľom reklamačného procesu je predovšetkým dosiahnuť, aby boli zistené vady odstránené.
 2. Potvrdenie o uplatnení reklamácie je úkon, ktorým sa prijala reklamácia na vybavenie od Zákazníka.
 3. Protokol o vybavení reklamácie je úkon, ktorým sa Zákazníkovi potvrdzuje obsah a spôsob vybavenia Eeklamácie.

Všeobecné ustanovenia o zodpovednosti

 1. Centire zodpovedá za vady, ktoré má Služba počas celej platnosti Zmluvy uzavretej v zmysle VOP. Centire však nezodpovedá za vady, ktoré majú pôvod v používaní Služieb spôsobom, ktorý nie je v súlade s VOP alebo je protiprávny.
 2. Služby nie sú použiteľné na právne účely a Centire nijako nezodpovedá za obsah Služieb, informácií a Dát, ktoré poskytuje v rámci Služieb, nakoľko tieto informácie nevytvára, ale len spracúva z verejne dostupných zdrojov v zmysle toho, čo je uvedené vo VOP.
 3. Vada môže s prihliadnutím na povahu nami poskytovaných Služieb spočívať najmä v nedostupnosti Služieb, nakoľko informácie a Dáta sú Poskytovateľom spracúvané z verejne dostupných zdrojov.
 4. Zákazník uplatňuje Reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o vade Služby dozvedel.

Práva vyplývajúce z reklamácie

 1. Reklamáciu uplatní Zákazník výlučne elektronicky emailom na adresu ahoj@centire.com, pričom uvedie podrobný vecný a časový popis trvajúcej vady s požiadavkou na odstránenie a spôsob požadovanej nápravy.
 2. Zákazník má nasledujúce práva vyplývajúce z Reklamácie:
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Služby, alebo ak sa vada týka len súčasti Služby, výmenu súčasti, ak tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Služby alebo závažnosť vady. Poskytovateľ služby môže vždy namiesto odstránenia vady zriadiť Zákazníkovi novú Službu, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
  2. keď ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne užívať ako Služba bez vady, má Zákazník právo na výmenu Služby alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny Služby.
 3. Voľbu uplatnenia spôsobu Reklamácie podľa bodu 2 vyššie realizuje Zákazník.
 4. Centire zašle Zákazníkovi Potvrdenie o uplatnení reklamácie emailom tak, aby Reklamácia mala minimálne svoje identifikačné číslo, identifikáciu Zákazníka, popis vady a uplatnený spôsob práva na vybavenie Reklamácie zo strany Zákazníka. Po preverení reklamácie oznámi Centire Zákazníkovi výsledok preverenia Reklamácie formou Protokolu o vybavení reklamácie.
 5. Protokol bude obsahovať minimálne číslo Reklamácie, identifikáciu Zákazníka, popis vady, uplatnené právo, zistenia Centire a rozhodnutie o uznaní alebo neuznaní Reklamácie.

Príslušné právo a riešenie sporov

 1. Na všetky reklamačné vzťahy medzi Centire a Zákazníkom sa vzťahuje právny poriadok SR, aj ak je Zákazník rezidentom v inej jurisdikcii ako SR.
 2. Strany budú všetky spory riešiť prednostne mimosúdnou cestou, rokovaním alebo dohodou. Ak nevyriešia spor mimosúdne, v prípade súdneho sporu je daná právomoc slovenského všeobecného súdu podľa právnych predpisov SR, pokiaľ strany neuzatvorili osobitnú rozhodcovskú zmluvu.

Záverečné ustanovenia

 1. Centire má právo priebežne meniť a dopĺňať tento reklamačný poriadok.
 2. Ak sa niektoré ustanovenie reklamačného poriadku stane neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti. Centire nahradí dané ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením pri zachovaní účelu a zmyslu pôvodného ustanovenia.
 3. Uzavretím zmluvy podľa týchto ustanovení Zákazník súhlasí s tým, že tento reklamačný poriadok je súčasťou podmienok uzavretej Zmluvy.
 4. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 24. 5. 2023.

V Bratislave, dňa 24. 5. 2023

Konateľ spoločnosti