Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb Valida

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 82108 Bratislava, IČO: 36866857, Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. Sro/63082/B (ďalej len „Centire“) a zákazníkom pri poskytnutí služby.

Základné ustanovenia a pojmy

 1. Centire sa zmluvou o poskytnutí služby Valida (ďalej len „služba“) zaväzuje poskytnúť zákazníkovi služby ktorých podstatou sú informácie o podnikateľských subjektoch založené na agregácii a spracovaní informácií dostupných z verejných zdrojov. Služby Valida sú poskytované na základe zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len „zmluva“) a za podmienky uhradenia ceny za kúpu tejto služby zákazníkom v zmysle týchto VOP.
 2. Návštevníkom sa rozumie neregistrovaný používateľ portálu Valida.
 3. Zákazníkom sa rozumie registrovaná fyzická osoba i právnická osoba bez rozdielu. Úkony v mene Zákazníka môže vykonávať iba osoba na to oprávnená v zmysle platného práva. Za nedostatok oprávnenia fyzickej osoby konať v mene právnickej osoby vo vzťahu k Centire zodpovedá výlučne Zákazník.
 4. Portál Valida je otvorený portál pre objednávanie služieb, alebo programových balíkov služieb líšiacich sa obsahom alebo obdobím pre ktoré sú poskytované.
 5. Služby sú poskytované v kategóriách platené a neplatené. Služby neplatené sú voľne dostupné návštevníkovi portálu Valida v rozsahu aktuálnej ponuky neplatených služieb. Na využitie neplatených služieb nie je potrebná registrácia návštevníka.
 6. Platené služby sú ponúkané v rámci jednotlivých platených programových balíkov na určitý čas, alebo ako jednorazové služby na určitý počet použití a sú dostupné výlučne registrovaným Zákazníkom. Obsah a rozsah jednotlivých Služieb sa môže z času na čas meniť a aktualizovať.
 7. Platbou sa rozumie bezhotovostný prevod realizovaný prostredníctvom služby platobnej brány GoPay, ktorú poskytuje obchodný partner Centire spoločnosť GOPAY s.r.o., so sídlom Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spis. zn. C/11030.
 8. Objednanie služby a uzavretie zmluvy uskutočňuje zákazník výhradne elektronicky prostredníctvom portálu Valida. Ustanovenia VOP sú záväzné pre obidve zmluvné strany.
 9. Zákazník vyhlasuje, že sa s obsahom VOP oboznámil, súhlasí s nimi a vyjadruje svoj súhlas s ich obsahom a cíti sa nimi viazaný tým, že využije funkciu na to určenú prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v rámci portálu Valida.
 10. Dátami sa rozumejú informácie, záznamy, dosiahnuté výsledky, obsah registrácií, potvrdenia a iné podobné informácie bez ohľadu na formu ich prezentácie.
 11. Verejnými dátami sa rozumejú dáta, ktorých zdrojom sú verejne dostupné registre a iné obdobné verejne dostupné informačné systémy (ďalej len „registre“) nezávislé od Centire. Sprostredkovanie Verejných dát z registrov zo strany Centire je realizovane na báze tzv. free licencií ktorými sa spravuje použitíe Verejných dát v registroch.
 12. Kontom sa rozumie užívateľské rozhranie portálu Valida, ktoré identifikuje Zákazníka a umožňuje zákazníkovi využitie služieb.
 13. Službami sa rozumejú služby Valida v aktuálnej ponuke, ktorých podstatou sú softwarové funkcie portálu Valida na získanie informácií a poskytnutie funkcionalít, najmä vytvárania finančných a iných reportov, poskytovania balíkov dát, prehliadania a exportov dát a informácií, vytvárania výstupov a náhľadov na rôzne subjekty na základe spracovania Verejných dát s použitím takýchto funkcionalít. Obsah a rozsah služieb sa môže meniť a dopĺňať v čase podľa potrieb Zákazníkov.

Uzatváranie zmluvy

 1. Návštevník portálu Valida je povinný na nákup platenej služby vykonať svoju registráciu v zmysle podmienok obsiahnutých v online registračnom formulári.
 2. Registráciou bude Zákazníkovi vytvorené konto. Vytvorenie konta je bezplatné.
 3. Vytvorením konta získava Zákazník možnosť prístupu do svojho profilu vytvoreného automaticky na možnosť kúpy a využívania služieb.
 4. Registrácia prebieha prostredníctvom registračného formulára. Registračný formulár obsahuje identifikáciu Zákazníka v rozsahu:
  • Typ osoby (FO, PO)
  • Názov PO
  • Prihlasovacie meno (email) a heslo
 5. V prípade akýchkoľvek otázok alebo potreby asistencie s registráciou je možné kontaktovať Centire na e-mailovej adrese technickej podpory: ahoj@valida.sk.
 6. Prihlásenie sa do konta Zákazník vykonáva prostredníctvom prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo) osoby, ktorá uviedla svoje údaje pri registrácii.
 7. Registráciou návštevník získa postavenie Zákazníka oprávneného na nákup služby.
 8. Zákazník na nákup služby vyplní online záväznú objednávku s povinnosťou platby podľa pokynov uvedených v príslušnom online formulári. Objednávka predstavuje záväzný návrh zákazníka na uzatvorenie zmluvy na poskytnutie služby podľa výberu Zákazníka.
 9. Zákazník je povinný v objednávke uviesť správne, pravdivé a úplné údaje, skontrolovať už vyplnené údaje, oboznámiť sa a odsúhlasiť tieto VOP a objednávku odoslať. Odoslaná objednávka je záväzným návrhom na uzavretie zmluvy na nákup objednanej služby. Zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť údajov obsiahnutých v objednávke. Tieto údaje budú následne využité ako fakturačné údaje pri vygenerovaní faktúry ako daňového dokladu.
 10. Centire si vyhradzuje právo neprijať objednávku najmä z dôvodu technickej nemožnosti jej realizovateľnosti alebo iného dôležitého dôvodu. O neprijatí objednávky bude zákazník informovaný e-mailom na ním uvedenú e-mailovú adresu, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa zistí dôvod pre jej neprijatie.
 11. Zmeny v obsahu zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť zo strany Centire písomne potvrdené, inak sú neplatné. Platnými zmenami pôvodný záväzok zmluvy zaniká a je nahradený záväzkom novým, pokiaľ z dohody o zmene záväzku nevyplýva, že nový dojednaný záväzok vzniká vedľa doposiaľ existujúceho záväzku v zmluve.
 12. Akýkoľvek návrh Zákazníka na zmenu podmienok poskytnutia služby po uzavretí zmluvy nie je Centire povinné prijať.
 13. Minimálne náležitosti objednávky určuje objednávkový formulár portálu. Ak Zákazník nevyplní minimálne požadované náležitosti pre objednávku, takáto objednávka nie je medzi stranami platná a záväzná.

Služby Valida

 1. Zákazník si môže objednať poskytnutie platených služieb v rámci jednotlivých platených programových balíkov na určitý čas, alebo ako jednorázové služby na určitý počet použití tak ako sú sprístupnené vo forme aktuálnej ponuky služieb Valida.
 2. Niektoré výstupy služieb sú výsledkom spracovania informácií použitím rôznych spôsobov výpočtu vrátane použitia jedinečných výpočtových algoritmov, vyvinutých pre potreby portálu Valida. Informácie o spôsobe výpočtu, či tvorbe predmetných výstupov služieb, pokiaľ tieto informácie už predtým nezverejnil sám z dôvodu zabezpečenia transparentnosti a dôveryhodnosti poskytovaných služieb, sú obchodným tajomstvom. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je podstatou ponúkanej služby využívanie algoritmov na spracúvanie a agregovanie Verejných dát a výstup z takejto činnosti, nie pravdivosť, správnosť úplnosť samotných Verejných dát, ktoré sú predmetom sprostredkovania, alebo spracúvanej informácie na základe sprostredkovaných Dát ako takej.
 3. Služby, resp. výstupy služieb, budú Zákazníkovi poskytnuté v elektronickej podobe prostredníctvom diaľkového prístupu v rámci konta.
 4. Ak Zákazník zistí akúkoľvek nesprávnosť Verejných dát, najmä údajoch týkajúcich sa svojej činnosti, je potrebné takúto nesprávnosť bezodkladne nahlásiť prostredníctvom zverejnenej e-mailovej adresy technickej podpory podľa VOP a poskytnúť, pokiaľ je to možné, údaje preukazujúce nahlásenú nesprávnosť.
 5. Centire udeľuje Zákazníkovi právo užitia výstupu služby pre vlastné účely pre ktoré je služba určená, t.j. vo všeobecnosti pre vlastné informačné potreby Zákazníka. Vlastnou informačnou potrebou Zákazníka sa rozumie použitie služby:
  1. pre potreby riadneho výkonu svojho manažmentu a realizácie svojej činnosti vyplývajúcej Zákazníkovi z registrovaného predmetu jeho činnosti, najmä strategického plánovania svojho podnikania,
  2. pre potreby splnenia informačnej povinnosti, resp. požiadavky preukázania ekonomického alebo iného postavenia alebo splnenia iných odôvodnených požiadaviek vo vzťahu k bankám, verejným obstarávateľom a iným tretím osobám v súvislosti s činnosťou Zákazníka, pod podmienkou zverejnenia výstupu vcelku alebo jeho časti v neupravenej podobe a vždy s odkazom na zdroj Valida,
  3. použitia informácií a výstupov z Valida pre účely informovania o činnosti Zákazníka v jeho vlastnej majetkovej a riadiacej štruktúre v nevyhnutnom rozsahu, a to použitím výstupu vcelku alebo jeho časti v neupravenej podobe a vždy s odkazom na zdroj Valida,
  4. pre účely obrany alebo uplatňovania svojich práv a nárokov a to použitím výstupu vcelku alebo jeho časti v neupravenej podobe a vždy s odkazom na zdroj Valida,
  5. použitia informácií a výstupov z Valida na účely informovania verejnosti, ak táto činnosť vyplýva Zákazníkovi z predmetu jeho činnosti alebo na iný odôvodnený verejnoprospešný účel pod podmienkou zverejnenia výstupu vcelku alebo jeho časti v neupravenej podobe a vždy s odkazom na zdroj Valida,
  6. podobné prípady kedy možno informačnú potrebu rozumne odôvodniť.
 6. Zákazník sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom vykonávať neoprávnené zásahy do výstupu služby, napr. zasahovať do obsahu výstupu služby, nebude s ním obchodovať, kopírovať, reprodukovať, upravovať, šíriť, udeľovať právo na ich ďalšie použitie, či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretích osôb, vykonávať neoprávnené automatizované sťahovania údajov z portálu Valida či akýmkoľvek iným nedovoleným spôsobom spracúvať výstup služby, výpočtový algoritmus pri poskytovaní služieb, ako používať obchodné meno Centire takým spôsobom, kedy môže hroziť alebo dôjsť k akémukoľvek zásahu do práv Centire.
 7. Pre uskutočnenie akejkoľvek reklamácie služby, alebo sťažnosti je Zákazník povinný postupovať podľa Reklamačného poriadku, ktorý je zverejnený na portáli Valida a je prílohou č. 1 týchto VOP.

Cena a platobné podmienky

 1. Centire má právo požadovať platbu za službu vopred ako podmienku uzavretia zmluvy. Cena služby je pevná a je súčasťou ponuky konkrétnej služby.
 2. Cenu zvolenej služby je Zákazník povinný uhradiť ako súčasť potvrdenej objednávky služby na základe zálohovej faktúry, alebo v odôvodnených prípadoch riadnej konečnej faktúry.
 3. Elektronická faktúra obsahuje daň z pridanej hodnoty, ak sa podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty daň z pridanej hodnoty aplikuje na cenu služby. Centire má právo vyúčtovať cenu všetkých služieb alebo iných plnení poskytnutých Zákazníkovi spoločnou faktúrou. V prípade úhrady spoločnej faktúry v čiastočnom rozsahu nebude objednávka zo strany Centire potvrdená. Portál Valida poskytuje Zákazníkovi prehľad o všetkých jeho objednávkach a platbách.
 4. Ak by z akéhokoľvek dôvodu nebola faktúra za služby alebo iné Zákazníkovi doručená alebo sprístupnená bezodkladne po potvrdení objednávky, Zákazník túto skutočnosť bezodkladne oznámi Centire na zjednanie nápravy.
 5. Náklady Zákazníka spojené s úhradou ceny služby, alebo faktúr znáša v plnom rozsahu Zákazník. Pri úhrade faktúr zo zahraničia je Zákazník povinný zabezpečiť pripísanie úhrady v plnej výške a včas.
 6. Pri omeškaní s úhradou platby v zmysle zálohovej faktúry je Centire oprávnená žiadať od Zákazníka úroky z omeškania za obdobie po uplynutí doby splatnosti uvedenej na zálohovej faktúre do jej úhrady, alebo za omeškanie do uhradenia riadnej faktúry, ak sa zálohová faktúra nevystavuje. Centire má taktiež právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu omeškania s úhradou platby. Nárok Centire na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 7. Zákazník berie na vedomie, že povinnosť uhradiť cenu služby vzniká okamihom vystavenia zálohovej faktúry v prípade výberu online platby, resp. automaticky generovanej faktúry systémom v prípade výberu „Som subjekt verejnej správy“.
 8. Pre realizáciu platby je možné využiť platbu kartou, platbu bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet Centire v hotovosti (predplatené funkcionality budú sprístupnené pripísaním platby na účet Centire a jej riadnej identifikácie na základe uvedených identifikačných údajov, najmä variabilného symbolu), alebo platbu inou platobnou metódou ktorú povoľuje platobná brána GoPay.
 9. Pri realizácii bankového prevodu je Zákazník povinný identifikovať svoju platbu všetkými vyžadovanými identifikačnými údajmi uvedenými na zálohovej faktúre, resp. automaticky generovanej faktúre, najmä variabilným symbolom, inak môže dôjsť k časovému posunu aktivácie objednanej služby až do okamihu riadnej identifikácie uskutočnenej platby.
 10. Bankové poplatky Zákazníka súvisiace s poukázaním platby znáša Zákazník.
 11. Po riadnej úhrade ceny Služieb zašle Centire Zákazníkovi na emailovú adresu, uvedenú v jeho konte, vyúčtovaciu faktúru.
 12. Všetky ceny vyznačené na portáli Valida sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty bude určená v zmysle aktuálnych právnych predpisov a jej výška bude špecifikovaná v predfaktúre a riadnej faktúre.
 13. Zákazník v súlade s ust. § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí, aby Centire vydal faktúry podľa týchto VOP ako tzv. elektronickú faktúru a zasielal ich Zákazníkovi na e-mailovú adresu, uvedenú v jeho účte, pričom Zákazník sa zaväzuje bezodkladne informovať Centire o akejkoľvek nefunkčnosti alebo zmene tejto e-mailovej adresy.
 14. Centire je oprávnené prijať plnenie poskytnuté treťou osobou na splnenie akéhokoľvek záväzku Zákazníka vyplývajúceho zo zmluvy za účelom úhrady ceny služby alebo faktúry Zákazníka.
 15. Centire má právo započítať svoje pohľadávky voči Zákazníkovi, vrátane pohľadávok, ktoré ešte nie sú splatné, proti pohľadávkam Zákazníka bez súhlasu Zákazníka.

Vylúčenie zodpovednosti

 1. Výstupy služieb nie sú určené a ani použiteľné na právne účely.
 2. Výstupy služieb sú výsledkom spracovania a agregovania Verejných dát. Za obsah, presnosť a úplnosť Centire ako sprostredkovateľ Dát nezodpovedá. Akýkoľvek výstup služby dosiahnutý na základe nepresných, nepravdivých, neúplných alebo zavádzajúcich Verených dát spôsobom výpočtu ktorého vlastníkom je Centire nie je vadou služby a nemožno ho reklamovať. Túto skutočnosť je na príslušne webovej stránke zvýraznená odkazom na skutočnosť, že zdrojom služby sú sprostredkované Verejné dáta.
 3. Centire sa zaväzuje poskytovať služby po celú dobu trvania zmluvy so Zákazníkom. Má však právo na prerušenie alebo obmedzenia poskytovania služieb v prípade ak to Centire považuje za nevyhnutné z dôvodu zaistenia bezpečnosti alebo riadneho fungovania služieb portálu Valida, vykonania aktualizácie portálu Valida, odstraňovania zistených vád alebo vykonania preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku vád alebo v iných prípadoch potreby oprávnených zmien a zásahov zo strany Centire.
 4. Centire má právo na prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služieb, najmä ak dôjde k používaniu služieb v rozpore s týmito VOP alebo inými zmluvnými dokumentami vrátane akejkoľvek formy zneužívania služieb alebo porušenia zmluvných povinností zo strany Zákazníka. Centire má právo v takomto prípade na prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služieb, resp. obmedzenie prístupu do účtu zákazníka. Zákazník v takom prípade nemá počas trvania uvedeného prerušenia alebo obmedzenia právo na akúkoľvek kompenzáciu zaplatenej ceny služby a Centire sa nedostane do omeškania s poskytovaním služieb. Prerušenie alebo obmedzenie bude vykonané na nevyhnutne potrebný čas na zaistenie nápravy dôsledkov porušenia povinností Zákazníka, ak je to podľa ich povahy možné. Právo Centire odstúpiť od zmluvy tým nie je dotknuté.
 5. Centire nezodpovedá za žiadnu škodu, alebo inú újmu, ktorá Zákazníkovi vznikne tým, že došlo k obmedzeniu, alebo prerušeniu poskytovania služby v súlade s týmito VOP.
 6. Centire nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnutie neplatenej služby.

Oznamovanie a doručovanie

 1. Akúkoľvek informáciu, oznámenie, objednávku, potvrdenie, odstúpenie alebo iný obdobný úkon doručujú zmluvné strany elektronickou formou. Vykonanie iného úkonu ako uzavretie zmluvy v listinnej forme na adresu sídla zmluvnej strany je možné. Aktuálne kontakty Centire sú dostupné na internetovej stránke www.valida.sk.
 2. Za deň doručenia listinnej zásielky sa považuje aj deň, kedy ju zmluvná strana odoprie prevziať alebo v deň ktorý je na zásielke vyznačená poznámka, že zmluvná strana sa na danej adrese nenachádza, je neznáma alebo poznámka podobného významu a novú adresu zmluvná strana neuviedla.

Príslušné právo a riešenie sporov

 1. Na všetky vzťahy medzi Centire a Zákazníkom sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky (SR), aj ak je Zákazník rezidentom v inej jurisdikcii ako SR. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v Zmluve sa spravujú ostatnými právnymi predpismi právneho poriadku SR.
 2. Strany budú všetky spory riešiť prednostne mimosúdnou cestou, rokovaním alebo dohodou. Ak nevyriešia spor mimosúdne, v prípade súdneho sporu je daná právomoc slovenského všeobecného súdu podľa právnych predpisov SR, pokiaľ strany neuzatvorili osobitnú rozhodcovskú zmluvu.

Záverečné ustanovenia

 1. Centire má právo meniť a dopĺňať tieto VOP. Zmena alebo doplnenie VOP sa považuje za zmenu zmluvných podmienok. Prílohou č. 1 VOP je Reklamačný poriadok.
 2. Na právny vzťah založený zmluvou, sa počas celej doby uplatňujú VOP v ich aktuálnom znení. Zánik zmluvy sa nedotýka účinnosti tých ustanovení VOP, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania nárokov Valida zo zmluvy, najmä o zodpovednosti za škodu, náhrade škody a ustanovenia o voľbe práva.
 3. Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti. Centire nahradí dané ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov uvedených vo VOP pri zachovaní účelu a zmyslu daného ustanovenia.
 4. Uzavretím zmluvy podľa týchto Zákazník súhlasí s tým, že tieto VOP sú nadradené akýmkoľvek doterajším zmluvám a iným dohodám o poskytovaní služieb uzavretým pred účinnosťou týchto VOP medzi Centire a Zákazníkom.
 5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 24. 5. 2023.

V Bratislave, dňa 24. 5. 2023

Konateľ spoločnosti


Príloha č. 1 Všeobecných obchodných podmienok poskytovania služieb Valida - reklamačný poriadok