Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Úvod

My, obchodná spoločnosť Centire s. r. o., Záhradnícka č. 72, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 857, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 63082, oddiel: Sro (ďalej len „Centire“) sme prevádzkovateľom informačného portálu „Valida“. Informačný portál Valida sme vytvorili a prevádzkujeme pre účely zriadenia otvoreného informačného systému s moderovaným prístupom pre registráciu klientov pre poskytovanie služieb Valida.

Pre prevádzkovanie informačného portálu Valida využívame vlastnú technologickú platformu, ktorá je produktom Centire s využitím štandardných free modulov pre produkty podobného typu. Centire je autorom a vlastníkom internetovej stránky www.valida.sk, na ktorej je Valida prevádzkovaný a všetky práva k tomuto nehmotnému majetku sú vyhradené v prospech Centire.

Služby portálu Valida poskytujeme zákazníkom, ktorí sa riadne a platne registrovali v zmysle platných všeobecných obchodných podmienok a majú záujem o služby Valida pre jednotlivé ponúkané úrovne tejto služby (ďalej len „klient“). Služby poskytujeme prostredníctvom ich objednávky na portáli na základe zmluvy o poskytnutí služby Valida (ďalej len „zmluva“). Zmluvu uzatvárame so zákazníkom za podmienok stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú obsiahnuté v samostatnom dokumente, ktorými sa zmluva riadi. Zákazník sa považuje za oboznámeného o obsahu všeobecných obchodných podmienok, ak vyjadril svoj súhlas s ich obsahom na stránke www.valida.sk.

Registrácia Zákazníka v informačnom portáli Valida a následná možnosť Zákazníka vyplniť objednávkový formulár pre uzavretie zmluvy je podmienená vytvorením konta so súhlasom Centire s poskytnutím služby. Pri objednaní a využití niektorej úrovne služby Valida („služba“) konajú za Zákazníka konkrétne osoby, ktoré poskytujú svoje osobné údaje a na ktoré sa vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov. Centire poskytuje osobám ktorých osobné údaje spracúva nižšie toto vyhlásenie o pravidlách, ktorými sa bude riadiť pri spracúvaní osobných údajov v rámci informačného portálu Valida.

Vyhlásenie

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré Centire ako prevádzkovateľ informačného portálu Valida prijal za účelom bezpečného spracúvania vašich osobných údajov, ktoré zbiera a spracúva a ku ktorým má dosah. Centire sa pri spracovaní vašich osobných údajov riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky a zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení platným v Slovenskej republike.

Centire v postavení sprostredkovateľa a spracovateľa informácií z verejných registrov poskytovaných zákazníkom (v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich GDPR) spracúva osobné údaje osôb konajúcich za Zákazníka pri prevádzke informačného portálu Valida, ktoré zbiera a spracúva tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd osôb ktoré takto konajú v mene Zákazníka, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia. Osobnými údajmi sú najmä údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, adresa, lokalizačné údaje alebo online identifikátor (ďalej len „OÚ“). Prečo vaše údaje spracovávame.

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo s klientom ktorého zastupujete, je potrebné spracovať Vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej stránky bez ich následnej registrácie. Môžete mať záujem o produkty, služby ktoré ponúkame, alebo informácie, ktoré poskytujeme.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje, aby sme vám poskytli informácie o našich službách, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu, ktorý zastupujete.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní trestných činov. Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Aké osobné údaje spracúvame a prečo

Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail.

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú a/alebo zabezpečujú časť našich služieb, napr. niektoré služby, právni zástupcovia a pod. K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Prenos do inej krajiny

Vaše údaje nie sú spracovávané pre účely prenosu do inej krajiny. Ak sa tak stane, zabezpečíme, aby tu boli uplatnené primerané bezpečnostné opatrenia, dodržiavajúce Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom.

Používanie tzv. „Cookies“

Používanie portálu Valida nie je spojené s profilovaním prostredníctvom dátových súborov v zariadení užívateľa, ktoré sú používané ako identifikátory užívateľov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov osoby súvisiacich s jej správaním, osobnými preferenciami, záujmami, polohou alebo pohybom, tzv. „cookies“. Využívaním služby prostredníctvom technológie portálu spracúva Centire OÚ v rozsahu kontaktných informácií klienta a vykonáva profilovanie klientov na tomto základe len pre účely prevádzkovania informačného portálu Valida v rámci zákazníckej zóny a bez toho, aby OU poskytoval akejkoľvek nezávislej tretej strane bez informovaného súhlasu klienta.

Zber a nakladanie s osobnými údajmi detí

Centire neposkytuje služby, ktoré sú určené pre deti, t.j. osoby mladšie ako 16 rokov v zmysle platných pravidiel GDPR a takéto osoby nie sú klientami Centire. Centire nepredpokladá, záujem takýchto osôb o registráciu.

Obmedzenie zodpovednosti

Za kvalitatívny obsah uskutočnenej služby po jej objednaní zodpovedá Centire v zmysle platného práva a reklamačného poriadku. Centire v každom prípade a bez ohľadu na vyššie uvedené nezodpovedá za:

 1. akúkoľvek škodu, ktorú utrpí zariadenie ktorým klient objednáva službu;
 2. stratu akýchkoľvek dát alebo škodu podobného druhu vyplývajúcu z pripojenia pri objednaní služby;
 3. dostupnosti objednania služby v určitom čase, neprerušeného pripojenia klienta počas objednávania služby;
 4. porušenia práva tretími stranami;
 5. správnosť informácie sprostredkovanú z pohľadu GDPR spracovanú z verejného zdroja pre účely služby Valida;
 6. nakladanie s osobnými údajmi treťou stranou prostredníctvom modulov platformy, na ktorú nemá Centire dosah, ak by k tomu došlo.

Spory, právo a jurisdikcia

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sa spravujú a boli vytvorené v súlade s právom Slovenskej republiky a právom EU. Užívateľ udeľuje svoj súhlas s tým, že akýkoľvek spor, nárok, rozpor ktorý vznikne užitím služby bude v konečnom dôsledku podliehať právomoci súdu Slovenskej republiky.

Zmeny podmienok ochrany OÚ

Centire môže kedykoľvek aktualizovať tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Je vhodné zo strany užívateľa pravidelne sledovať tieto pravidlá s tým, či nenastali zmeny pravidiel ktorými sa služby riadi. Oznámenie zmeny pravidiel, ak nastanú takéto zmeny, bude avizované na tejto stránke a bude platné od momentu, kedy nastane predmetné oznámenie o zmenách na tejto stránke.

Duševné vlastníctvo k obsahu

Centire je vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva k akémukoľvek obsahu prezentovaného na portáli, ktorý by mal povahu práva duševného vlastníctva. Zákazníkovi objednaním a využitím služby alebo v súvislosti s tým nevzniká žiadne právo duševného vlastníctva, právo užitia, licencia a ani iné obdobné právo k obsahu materiálu prezentovaného na portáli alebo inému obsahu v súvislosti s tým.

Aké máte práva

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv.

 • Máte právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v povinnosti poskytnúť osobe, ktorej OÚ majú byť spracúvané bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Máte právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať o vydanie potvrdenia o tom, že sú o osobe žiadateľa spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať sprostredkovateľa, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa žiadateľa, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať o odovzdanie spracúvaných OÚ v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.
 • Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ).
 • Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania.

Vyššie uvedené práva si užívateľ portálu môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej prostredníctvom e-mailu na adresu ahoj@valida.sk.

Záverečné ustanovenia a kontakt

Všetky práva k software, známke služieb a/alebo technológiám portálu sú vyhradené v prospech Centire.

Používanie informačného portálu Valida a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. Centire získava OÚ iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie prevádzky informačného portálu Valida a poskytovania objednaných služieb, alebo na zabezpečenie zlepšovania svojich služieb.

Akékoľvek otázky alebo návrhy ohľadne týchto podmienok pre ochranu osobných údajov môžete adresovať Centire na adrese ahoj@valida.sk.