Loading

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Historický názov:
  • MAMA, spol. s r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KELLYS BICYCLES s.r.o.
Sídlo:
Slnečná cesta 374
92201 Veľké Orvište
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/37/T
Od 27.6.1991, posledná zmena 1.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Divinec
IČO:
17641322
DIČ:
2020395300

IČ DPH:

SK2020395300
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
6 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Martina Joshi (30,0%)
  • Michal Divinec (30,0%)
  • Wu Gwo-Ming (20,0%)
  • Chih-Heng Chen (20,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 11/2021 do 10/2022 podaná 02.05.2023 ako riadna.

Firma KELLYS BICYCLES s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 46 418 558 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 780 014 EUR vzrástol medziročne o 126 031 EUR.

Firma predala tovar za 46 417 205 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 16 597 775 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 35%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 29 844 372 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 83,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,86%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,37%.

Absolútne ukazovatele

81 924 310 €

35,2 %

11 960 375 €

17,1 %

70 486 636 €

47,4 %

18 783 978 €

27,7 %

16 247 090 €

23,9 %

Relatívne ukazovatele

25.77 %

-2,1 %

3.05

0,3

6.78 %

-3,0 %

73.35 %

4,1 %

0.22

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 11/2021 do 10/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 46 417 205 € 26,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 353 € 181,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 29 844 372 € 85,4 %
Náklady na predaj tovaru 29 819 430 € 26,9 %
Náklady na materiál, energie 28 127 697 € 83,8 %
Služby 4 618 490 € 1,9 %
Pridaná hodnota 11 960 375 € 17,1 %
Osobné náklady 3 921 768 € 6,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 835 925 € %

Opravné položky 1 765 522 € %

Ostatné výnosy 4 388 952 € -33,0 %
Iné prevádzkové náklady 4 668 824 € -28,5 %
Zisk z predaja majetku 8 € -99,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 894 234 € 3,3 %
HV z finančnej činnosti -1 250 863 € -24,4 %
z toho Nákladové úroky 663 471 € 15,1 %
HV pred zdanením 5 643 371 € -0,4 %
Daň 863 357 € -14,7 %
HV po zdanení 4 780 014 € 2,7 %
EBITDA 7 730 151 € 36,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
70 486 636 € 47,4 %
 
Neobežný majetok 4 993 979 € 8,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 314 019 € -4,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 318 955 € 47,0 %
Dlhodobý finančný majetok 361 005 € 38,3 %
 
Obežný majetok 65 436 291 € 51,6 %
Zásoby 53 891 807 € 103,3 %
Dlhodobé pohľadávky 994 416 € 45,7 %
Krátkodobé pohľadávky 8 581 375 € 80,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 968 693 € -82,4 %
 
Časové rozlíšenie 56 366 € -7,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 70 486 636 € 47,4 %
 
Vlastné imanie
18 783 978 € 27,7 %
Základné imanie 6 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 759 275 € -12,1 %
HV minulých rokov 7 244 689 € 127,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 780 014 € 2,7 %
 
Záväzky 51 692 428 € 56,1 %
Dlhodobé záväzky 1 712 610 € -6,5 %
Krátkodobé záväzky 10 036 589 € 86,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 621 058 € -27,8 %
Bankové úvery krátkodobé 38 204 332 € 59,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 117 839 € 9,9 %
 
Časové rozlíšenie 10 230 € -26,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?