DER Touristik SK a.s.

Historický názov:
  • KARTAGO TOURS, a.s.
  • KARTAGO TOURS, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DER Touristik SK a.s.
Sídlo:
Vajnorská 100/B
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3687/B
Od 6.5.1994, posledná zmena 19.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Romana Slížková
  • Jiří Jelínek
  • Lukáš Matějka
IČO:
31371205
DIČ:
2020302460

IČ DPH:

SK2020302460
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1995
SK NACE (RÚZ):
79120 Činnosti cestovných kancelárií
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 05.06.2024 ako riadna.

Firma DER Touristik SK a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 106 443 856 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 56,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 6 996 070 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,41% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 42,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 34,13%.

Absolútne ukazovatele

108 167 285 €

56,1 %

9 684 231 €

%

31 056 127 €

%

8 285 603 €

%

9 419 114 €

%

Relatívne ukazovatele

9.10 %

9,1 %

3.66

3,7

22.53 %

42,1 %

73.32 %

-6,1 %

1.45

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € 0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 106 443 856 € 56,6 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 0 € 0 %
Náklady na materiál, energie 133 032 € -2,1 %
Služby 96 626 593 € 42,4 %
Pridaná hodnota 9 684 231 € %

Osobné náklady 2 646 695 € 34,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 29 901 € -11,9 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 266 672 € -67,3 %
Iné prevádzkové náklady 27 239 € -79,9 %
Zisk z predaja majetku 12 883 € 62,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 259 951 € %

HV z finančnej činnosti 1 113 808 € %

z toho Nákladové úroky 35 404 € %

HV pred zdanením 8 373 759 € %

Daň 1 377 689 € %

HV po zdanení 6 996 070 € %

EBITDA 7 276 969 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
31 056 127 € %

 
Neobežný majetok 110 344 € -10,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 87 345 € -7,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 22 999 € -16,9 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 29 778 830 € %

Zásoby 0 € 0 %
Dlhodobé pohľadávky 417 197 € 231,9 %
Krátkodobé pohľadávky 27 878 161 € %

Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 483 472 € -55,3 %
 
Časové rozlíšenie 1 166 953 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 31 056 127 € %

 
Vlastné imanie
8 285 603 € %

Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 006 700 € 0,0 %
HV minulých rokov -750 367 € -257,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 996 070 € %

 
Záväzky 21 638 082 € %

Dlhodobé záväzky 12 784 € 40,9 %
Krátkodobé záväzky 19 977 030 € %

Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 648 268 € %

 
Časové rozlíšenie 1 132 442 € 194,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?