HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.

Historický názov:
  • HYDROTOUR, cestovná kancelária, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.
Sídlo:
Nám. SNP 14
81106 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3276/B
Od 9.5.1994, posledná zmena 23.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Helena Jankovičová
  • Ing. Mikuláš Milko
  • Ing. Tomáš Lazarov
  • JUDr. Dagmar Streit
  • Peter Malík
IČO:
31371981
DIČ:
2020302427

IČ DPH:

SK2020302427
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1994
SK NACE (RÚZ):
79120 Činnosti cestovných kancelárií
Základné imanie:
166 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 13.06.2023 ako riadna.

Firma HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 72 036 160 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 256,28%. Dosiahnutý zisk po zdanení 618 343 EUR vzrástol medziročne o 523 999 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,08% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 173,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 251,27%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 87,25%.

Absolútne ukazovatele

72 707 892 €

237,9 %

3 540 610 €

%

19 713 807 €

48,9 %

352 503 €

232,6 %

6 916 813 €

4,3 %

Relatívne ukazovatele

4.92 %

1,4 %

1.13

0,7

3.14 %

2,4 %

98.21 %

-3,8 %

1.85

-2,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 72 036 160 € 256,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 225 492 € 173,9 %
Služby 68 270 058 € 251,3 %
Pridaná hodnota 3 540 610 € %

Osobné náklady 3 133 967 € 87,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 95 377 € 113,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 573 023 € -54,4 %
Iné prevádzkové náklady 57 086 € 5,3 %
Zisk z predaja majetku -11 796 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 815 407 € %

HV z finančnej činnosti -64 677 € 7,1 %
z toho Nákladové úroky 102 779 € 5,6 %
HV pred zdanením 750 730 € %

Daň 132 387 € %

HV po zdanení 618 343 € %

EBITDA 922 580 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
19 713 807 € 48,9 %
 
Neobežný majetok 4 655 422 € 1,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 364 672 € 22,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 690 € 3,7 %
Dlhodobý finančný majetok 4 282 060 € -0,0 %
 
Obežný majetok 14 809 092 € 71,9 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 177 772 € 11,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 8 631 320 € 179,5 %
 
Časové rozlíšenie 249 293 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 713 807 € 48,9 %
 
Vlastné imanie
352 503 € 232,6 %
Základné imanie 166 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 485 121 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 916 961 € 4,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 618 343 € %

 
Záväzky 19 335 951 € 43,4 %
Dlhodobé záväzky 8 081 481 € 0,1 %
Krátkodobé záväzky 8 116 219 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 018 000 € -10,0 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 120 251 € 90,9 %
 
Časové rozlíšenie 25 353 € 15,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?