SATUR TRAVEL a.s.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SATUR TRAVEL a.s.
Sídlo:
Miletičova 1
82472 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2427/B
Od 2.5.2000, posledná zmena 2.12.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Stehlík
  • Mgr. Eleonóra Fedorová
  • JUDr. Ľudmila Masariková
IČO:
35787201
DIČ:
2020256513

IČ DPH:

SK2020256513
Podľa §4, registrovaný od 2.5.2000
SK NACE (RÚZ):
79120 Činnosti cestovných kancelárií
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma SATUR TRAVEL a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 64 899 759 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 108,83%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 2 595 823 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,95% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 111,64%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 47,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 67,02%.

Absolútne ukazovatele

66 941 511 €

102,3 %

4 627 231 €

122,4 %

20 783 350 €

78,3 %

3 265 238 €

%

3 324 668 €

-25,4 %

Relatívne ukazovatele

7.13 %

0,4 %

1.72

0,4

12.49 %

13,3 %

84.29 %

-10,0 %

1.20

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 64 899 759 € 108,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 57 726 598 € 111,6 %
Služby 2 545 930 € 47,9 %
Pridaná hodnota 4 627 231 € 122,4 %
Osobné náklady 2 689 541 € 67,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 113 238 € -3,8 %
Opravné položky 151 029 € -87,9 %
Ostatné výnosy 1 881 566 € -2,3 %
Iné prevádzkové náklady 354 073 € -68,9 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 3 200 916 € %

HV z finančnej činnosti 5 783 € -84,1 %
z toho Nákladové úroky 14 311 € 192,6 %
HV pred zdanením 3 206 699 € %

Daň 610 876 € %

HV po zdanení 2 595 823 € %

EBITDA 3 314 154 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
20 783 350 € 78,3 %
 
Neobežný majetok 313 077 € 28,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 205 584 € 11,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 107 493 € 81,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 814 558 € 80,3 %
Zásoby 613 € 5,3 %
Dlhodobé pohľadávky 135 067 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 595 991 € 35,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 082 887 € 136,8 %
 
Časové rozlíšenie 2 655 715 € 73,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 783 350 € 78,3 %
 
Vlastné imanie
3 265 238 € %

Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -13 361 € 0,0 %
HV minulých rokov 649 576 € -13,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 595 823 € %

 
Záväzky 17 510 780 € 60,1 %
Dlhodobé záväzky 333 865 € -91,4 %
Krátkodobé záväzky 17 003 206 € 146,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 173 709 € 8,3 %
 
Časové rozlíšenie 7 332 € -84,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?