Loading

Koala Tours, a.s.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Koala Tours, a.s.
Sídlo:
Dunajská 8
81108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2835/B
Od 12.10.2001, posledná zmena 12.3.2024
Štatutárny orgán:
  • JUDr. Daniela Vargová
  • Martin Valach
  • Mgr. Oliver Kluch
IČO:
35822244
DIČ:
2020285047

IČ DPH:

SK2020285047
Podľa §4, registrovaný od 15.12.2001
SK NACE (RÚZ):
79120 Činnosti cestovných kancelárií
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Koala Tours, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 33 381 459 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,41%. Dosiahnutý zisk po zdanení 530 668 EUR vzrástol medziročne o 185 024 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,85% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 102,22%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 33,45%.

Absolútne ukazovatele

33 769 940 €

26,8 %

1 129 721 €

88,8 %

4 396 108 €

83,9 %

2 384 299 €

28,6 %

2 096 578 €

31,7 %

Relatívne ukazovatele

3.38 %

1,1 %

1.67

0,5

12.07 %

-2,4 %

45.76 %

23,3 %

2.05

-2,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 381 459 € 27,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 145 011 € 102,2 %
Služby 32 106 727 € 25,8 %
Pridaná hodnota 1 129 721 € 88,8 %
Osobné náklady 675 139 € 33,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 81 943 € 168,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 375 981 € -13,4 %
Iné prevádzkové náklady 57 940 € 88,0 %
Zisk z predaja majetku 12 500 € 227,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 703 180 € 49,9 %
HV z finančnej činnosti -20 109 € 11,1 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 683 071 € 53,0 %
Daň 152 403 € 51,2 %
HV po zdanení 530 668 € 53,5 %
EBITDA 772 623 € 55,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
4 396 108 € 83,9 %
 
Neobežný majetok 305 740 € 8,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 150 846 € 103,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 154 894 € -25,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 025 200 € 94,2 %
Zásoby 165 € 23,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 784 389 € 67,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 240 646 € 200,2 %
 
Časové rozlíšenie 65 168 € 87,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 4 396 108 € 83,9 %
 
Vlastné imanie
2 384 299 € 28,6 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 15 579 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 804 852 € 23,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 530 668 € 53,5 %
 
Záväzky 549 542 € 18,6 %
Dlhodobé záväzky 5 537 € -48,6 %
Krátkodobé záväzky 531 523 € 20,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 12 482 € 24,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 462 267 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?