BUBO travel agency, s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BUBO travel agency, s.r.o.
Sídlo:
Dunajská 31
81108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/25380/B
Od 19.11.2001, posledná zmena 24.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Pavel Fellner
  • MUDr. Ľuboš Fellner
IČO:
35824859
DIČ:
2021602088

IČ DPH:

SK2021602088
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2004
SK NACE (RÚZ):
79120 Činnosti cestovných kancelárií
Základné imanie:
6 971 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • MUDr. Ľuboš Fellner (57,14%)
  • Ing. Pavel Fellner (28,57%)
  • Mgr. Tomáš Hušek (14,29%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.06.2023 ako riadna.

Firma BUBO travel agency, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 26 710 326 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 336,11%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 477 184 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,57% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 189,3%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 219,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 152,47%.

Absolútne ukazovatele

27 376 137 €

267,4 %

1 758 130 €

204,8 %

20 790 807 €

66,7 %

1 484 487 €

66,2 %

-2 368 847 €

%

Relatívne ukazovatele

6.58 %

34,0 %

7.30

24,9

7.10 %

10,8 %

92.86 %

0,0 %

0.85

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 710 326 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 70 245 € 189,3 %
Služby 24 881 951 € 219,9 %
Pridaná hodnota 1 758 130 € 204,8 %
Osobné náklady 240 716 € 152,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 25 157 € -17,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 4 251 € -99,6 %
Iné prevádzkové náklady 33 485 € -61,4 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 463 023 € %

HV z finančnej činnosti 257 199 € 186,5 %
z toho Nákladové úroky 23 707 € %

HV pred zdanením 1 720 222 € %

Daň 243 038 € 243,7 %
HV po zdanení 1 477 184 € %

EBITDA 1 488 180 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
20 790 807 € 66,7 %
 
Neobežný majetok 131 238 € -91,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 52 085 € 72,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 79 153 € -94,9 %
 
Obežný majetok 15 294 762 € 52,7 %
Zásoby 0 € 0 %
Dlhodobé pohľadávky 6 946 447 € 47,0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 667 167 € 44,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 681 148 € 97,1 %
 
Časové rozlíšenie 5 364 807 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 790 807 € 66,7 %
 
Vlastné imanie
1 484 487 € 66,2 %
Základné imanie 6 971 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 332 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 477 184 € %

 
Záväzky 17 596 803 € 61,6 %
Dlhodobé záväzky 3 210 165 € -33,2 %
Krátkodobé záväzky 14 372 452 € 137,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 14 186 € -47,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 709 517 € 148,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?