Dedoles, s. r. o.

Historický názov:
  • Dedoles, s. r. o., v reštrukturalizácii
  • Dedoles, s. r. o.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Dedoles, s. r. o.
Sídlo:
Košická 49
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/81976/B
Od 8.6.2012, posledná zmena 16.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ján Cifra
  • Jaroslav Chrapko
IČO:
46706305
DIČ:
2023541630

IČ DPH:

SK2023541630
Podľa §4, registrovaný od 7.3.2013
SK NACE (RÚZ):
47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Satori holding s. r. o. (85,0%)
  • Jaroslav Chrapko (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 06.06.2024 ako riadna.

Firma Dedoles, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 40 372 162 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 33,31%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 7 043 656 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 71,99% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 36 747 621 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 24 953 281 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 67%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 35,2%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 46,06%.

Absolútne ukazovatele

51 045 252 €

-16,6 %

4 362 555 €

0,4 %

24 982 729 €

-10,2 %

-3 821 760 €

64,8 %

11 236 203 €

183,7 %

Relatívne ukazovatele

10.81 %

3,6 %

0.82

0,4

28.19 %

64,3 %

115.30 %

-23,8 %

1.39

1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 36 747 621 € -33,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb3 624 541 € -36,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru11 794 340 € -46,1 %
Náklady na materiál, energie805 507 € 15,9 %
Služby21 873 578 € -35,2 %
Pridaná hodnota4 362 555 € 0,4 %
Osobné náklady5 323 422 € -46,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku1 473 792 € 279,9 %
Opravné položky1 273 850 € 116,8 %
Ostatné výnosy10 519 422 € %

Iné prevádzkové náklady401 156 € -79,9 %
Zisk z predaja majetku17 952 € %

 
HV z hospodárskej činnosti7 963 891 € 196,7 %
HV z finančnej činnosti-919 300 € 42,5 %
z toho Nákladové úroky332 973 € 82,4 %
HV pred zdanením7 044 591 € 171,6 %
Daň935 € -99,5 %
HV po zdanení7 043 656 € 170,1 %
EBITDA9 024 343 € 215,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 982 729 € -10,2 %
 
Neobežný majetok2 577 966 € -34,8 %
Dlhodobý hmotný majetok1 257 487 € -39,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok1 320 479 € -30,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok22 055 164 € -5,8 %
Zásoby7 269 575 € -30,5 %
Dlhodobé pohľadávky943 371 € 194,1 %
Krátkodobé pohľadávky3 049 176 € -26,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty10 793 042 € 27,4 %
 
Časové rozlíšenie349 599 € -21,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky24 982 729 € -10,2 %
 
Vlastné imanie
-3 821 760 € 64,8 %
Základné imanie5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania500 € 0,0 %
HV minulých rokov-10 870 916 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení7 043 656 € 170,1 %
 
Záväzky28 481 690 € -25,8 %
Dlhodobé záväzky14 886 845 € %

Krátkodobé záväzky8 709 436 € -68,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci439 183 € -90,3 %
Bankové úvery dlhodobé3 144 805 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé753 771 € -83,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé547 650 € -49,1 %
 
Časové rozlíšenie322 799 € 14,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?