Dedoles, s. r. o.

Historický názov:
  • Dedoles, s. r. o., v reštrukturalizácii
  • Dedoles, s. r. o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Dedoles, s. r. o.
Sídlo:
Košická 49
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/81976/B
Od 8.6.2012, posledná zmena 1.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ján Cifra
  • Jaroslav Chrapko
IČO:
46706305
DIČ:
2023541630

IČ DPH:

SK2023541630
Podľa §4, registrovaný od 7.3.2013
SK NACE (RÚZ):
47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Satori holding s. r. o. (85,0%)
  • Jaroslav Chrapko (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.04.2023 ako riadna.

Firma Dedoles, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 60 539 294 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 34,12%. Dosiahnutá strata 10 043 279 EUR sa prehĺbila medziročne o 8 936 912 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,7% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 54 880 179 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 32 987 015 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 60%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 32,32%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 32,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 14,09%.

Absolútne ukazovatele

61 180 477 €

-34,5 %

4 345 710 €

-66,5 %

27 822 231 €

-25,0 %

-10 865 416 €

%

-13 419 390 €

-269,8 %

Relatívne ukazovatele

7.18 %

-6,9 %

0.44

-0,7

-36.10 %

-33,1 %

139.05 %

46,8 %

0.35

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 54 880 179 € -35,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 659 115 € -19,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 151 041 € -33,3 %
Náklady na predaj tovaru 21 893 164 € -21,1 %
Náklady na materiál, energie 695 216 € -32,3 %
Služby 33 756 245 € -33,0 %
Pridaná hodnota 4 345 710 € -66,5 %
Osobné náklady 9 868 303 € -14,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 387 913 € -25,6 %
Opravné položky 587 542 € %

Ostatné výnosy 259 390 € -49,7 %
Iné prevádzkové náklady 1 996 944 € 179,6 %
Zisk z predaja majetku -4 285 € -249,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti -8 239 887 € %
HV z finančnej činnosti -1 600 137 € 16,0 %
z toho Nákladové úroky 182 583 € -44,6 %
HV pred zdanením -9 840 024 € %
Daň 203 255 € %

HV po zdanení -10 043 279 € %
EBITDA -7 847 689 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 822 231 € -25,0 %
 
Neobežný majetok 3 951 316 € -46,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 059 964 € -36,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 891 352 € -48,8 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 23 423 573 € -19,2 %
Zásoby 10 466 383 € -42,0 %
Dlhodobé pohľadávky 320 715 € -35,0 %
Krátkodobé pohľadávky 4 163 867 € 6,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 8 472 608 € 29,8 %
 
Časové rozlíšenie 447 342 € -33,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 822 231 € -25,0 %
 
Vlastné imanie
-10 865 416 € %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € -92,7 %
HV minulých rokov -827 637 € -120,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -10 043 279 € %
 
Záväzky 38 405 954 € 13,7 %
Dlhodobé záväzky 642 693 € -4,2 %
Krátkodobé záväzky 27 611 944 € -4,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 4 538 943 € 102,7 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 537 010 € 235,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 075 364 € 50,5 %
 
Časové rozlíšenie 281 693 € -30,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?