Loading

Finančné problémy firmy 123 kuriér a ich možné príčiny

Zaujali ma viaceré články o finančných problémoch firmy 123Kurier, s. r. o., ktoré sa objavili koncom minulého roka. Firma prestala dodávať zásielky, pozastavila svoju činnosť a na svojich stránkach uverejnila oznámenie, ktoré za hlavné príčiny problémov uvádza, zjednodušene povedané, podraz zo strany manažmentu spojený so snahou o nepriateľské prevzatie biznisu konkurenciou a neférové konanie niektorých kuriérov, ktorí si ponechali peniaze vybrané od zákazníkov za dobierky.

Rada sa pozerám na holé fakty a čísla, zamýšľam sa nad tým, o čom hovoria oficiálne dáta o hospodárení firiem a snažím sa, aby čo najviac ľudí rozumelo tomu, o čom vypovedajú účtovné údaje, či už ich vlastných firiem, alebo firiem ich dodávateľov a zákazníkov. Takáto zručnosť môže veľmi dobre pomôcť majiteľom firiem napr. pri výbere toho správneho dodávateľa tovarov alebo služieb, prípadne prehodnocovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

V tomto prípade firma 123Kurier, s. r. o. spôsobila nepríjemnosti veľkému množstvu najmä menších firiem, ktoré si ich vybrali ako dodávateľa, a nakoniec pravdepodobne prídu celkovo o niekoľko miliónov EUR. Najmä pre menšie e-shopy môže takáto nepríjemnosť kvôli zle vybranému obchodnému partnerovi spôsobiť, že prídu o svoj celoročný zisk a ešte si k tomu aj poškodili meno u svojich zákazníkov.

Firmu 123Kurier, s. r. o. nepoznám, čerpám z verejne dostupných dát a na základe toho sa pokúsim vysvetliť, čo sa dá vyčítať o možných problémoch firmy z údajov uvedených v ich účtovných závierkach a ako postupovať pri overení obchodného partnera. Tieto údaje, ktoré si môžete pozrieť na vizitke firmy 123Kurier, s. r. o., boli dostupné všetkým od 29.6.2023, kedy firma podala účtovnú závierku, teda niekoľko mesiacov predtým, ako firma oznámila oficiálne svoje problémy.

1. Vývoj tržieb a zisku

Tržby od roku 2020 výrazne rástli, v roku 2022 narástli medziročne o 35 %, zisk po zdanení dosiahol hodnotu takmer 600 tis EUR.

Overenie firmy 123Kurier - vývoj tržieb a zisku

2. Záväzky firmy

Ako ukazuje štruktúra pasív, firme medziročne v roku 2022 narástli záväzky viac ako dvojnásobne o 106 %, z toho krátkodobé záväzky (záväzky splatné do 1 roka) vzrástli až o 122 %. Takmer celú hodnotu krátkodobých záväzkov – 6,7 mil EUR – tvoria záväzky z obchodného styku. Aké záväzky z obchodného styku môže mať kuriérska firma? Ide pravdepodobne o záväzky z nevyplatených peňazí prevzatých za dobierky od zákazníkov, nezaplatených faktúr kuriérom, faktúr za nájomné, marketing.

Overenie firmy 123Kurier - záväzky firmy

3. Doba splácania záväzkov

Ak firme rastie objem záväzkov výrazne rýchlejšie ako objem tržieb, obvykle je to spojené aj s predlžovaním doby splácania záväzkov. Doba splácania záväzkov z obchodného styku sa v roku 2022 firme 123Kurier, s. r. o. predĺžila na 152 dní (v roku 2021 to bolo 85 dní, čo bolo približne na úrovni jej konkurentov). Pre porovnanie si pozrime, za akú dobu splácajú svoje záväzky z obchodného styku iné kuriérske firmy: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Slovak Parcel Service s.r.o. a Direct Parcel Distribution SK s.r.o..

Overenie firmy 123Kurier - Doba splácania záväzkov

Čo tieto čísla v skutočnosti znamenajú pre e-shop, ktorý podpisuje zmluvu s kuriérskou firmou, alebo pre kuriéra, ktorý pracuje pre takúto firmu? V reálnom svete je veľký rozdiel, či sa dostane firma prevádzkujúca e-shop k peniazom za dobierky od svojich zákazníkov, alebo kuriér za svoje služby, v priemere o 2 mesiace, alebo až o 5 mesiacov!

4. Aktíva firmy, alebo z čoho firma platí svoje záväzky

Každá firma by mala hospodáriť tak, aby mala zdroje na platenie svojich záväzkov. Krátkodobé záväzky sú kryté hodnotou obežného majetku, pričom reálne je možné počítať s tým, že záväzky firma uhradí buď zo zdrojov, ktoré má na účtoch v bankách, alebo z v budúcnosti uhradených krátkodobých pohľadávok. Firma 123Kurier, s. r. o. mala 31.12.2022 na účtoch 672 tis EUR, dala sa predpokladať úhrada pohľadávok vo výške 2,9 mil EUR, čo bolo spolu 3,6 mil EUR, ale na úhradu krátkodobých záväzkov bolo potrebných v tom istom čase 7,1 mil EUR.

Overenie firmy 123Kurier - aktíva firmy

Chýbajúce prostriedky na úhradu krátkodobých záväzkov sa prejavili aj v prehĺbení zápornej hodnoty čistého pracovného kapitálu až na hodnotu -3,3 mil EUR.

Overenie firmy 123Kurier - pracovný kapitál

Ako je možné, že firma tvorí slušnú absolútnu hodnotu zisku (576 tis EUR) aj EBITDA (977 tis EUR), ale výrazne sa zvýšila hodnota chýbajúcich prostriedkov na úhradu krátkodobých záväzkov? Odpoveď nájdeme v položke Dlhodobý finančný majetok, ktorej hodnota medziročne vzrástla v roku 2022 o takmer 3 mil EUR na hodnotu 3,44 mil EUR. Čo môže byť za touto položkou? Vo výkazoch je uvedená na riadku 26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/, v prílohe k účtovnej závierke k takejto položke nie je uvedený žiaden spresňujúci údaj, ale v tejto prílohe je uvedená informácia, že firma 123Kurier, s. r. o. figuruje ako spoločník v českej firme 123 Kuryr s.r.o. Môžeme preto predpokladať, že firma požičala na dobu dlhšiu ako 1 rok svojej dcérskej spoločnosti v Čechách 3,44 mil EUR. A tieto prostriedky jej už od 1.1.2023 chýbali na úhradu svojich vlastných krátkodobých záväzkov na Slovensku.

Aký ďalší ukazovateľ môže poukázať na potenciálny problém so splácaním krátkodobých záväzkov firmy? Dá sa pozrieť na hodnotu likvidity druhého stupňa. Ak je výrazne pod hodnotou 1, môže to znamenať v budúcnosti potenciálne problémy – v tomto prípade aj tento ukazovateľ hovorí, že firma mala 1.1.2023 prostriedky na úhradu iba polovice svojich krátkodobých záväzkov.

Overenie firmy 123Kurier - likvidita II. stupňa

5. Ziskovosť firmy

Ziskovosť firmy 123Kurier s.r.o. je pod úrovňou najväčších hráčov – hrubá marža, čistá marža aj EBITDA marža je nižšia, ako bežne dosahujú väčšie firmy v tomto odvetví. Príčinou môže byť to, že firma 123Kurier, s. r. o. pravdepodobne bojovala s konkurenciou nízkymi cenami.

Firma, ktorá dosiahla v roku 2022 medzi kuriérskymi firmami najvyšší objem čistého zisku - GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. - dosahuje prevádzkovú ziskovosť (EBITDA maržu) na úrovni 14 %, pričom priemerná prevádzková ziskovosť väčších kuriérskych firiem (stredná hodnota) je na úrovni 11 %. Firma 123Kuriér s.r.o. dosiahla v roku 2022 prevádzková ziskovosť 4,14 %, rok predtým len 2 %.

Samotný fakt, že firma dosahuje nižšie marže a ziskovosť ako konkurencia, nie je negatívny, má to ale za následok tvorbu nižšieho objemu zdrojov pre rast firmy v porovnaní s konkurenciou. Stratégia firmy, založená na získaní významného podielu na trhu pomocou nízkych cien v porovnaní s konkurenciou, je pomerne nebezpečná, pokiaľ firma nemá dostatočné zdroje na financovanie svojho rastu. Dosiahnutý zisk firmy v roku 2022 z veľkej miery iba pokryl straty minulých rokov a zo štruktúry vlastného imania nevidíme navýšenie majetku z iných zdrojov.

Overenie firmy 123Kurier - pasíva

Ak by sme navyše pri vyčíslení hodnoty vlastného imania zohľadnili hodnotu vnútrofiremných pôžičiek, dosiahla by upravená hodnota vlastného imania (tzv. AdjustedEquity) zápornú hodnotu.

Ak firma rastie, bude nevyhnutne postupne viazať stále väčšie zdroje či už v prevádzke, alebo v potrebe investovať do nákupu majetku. Ak súčasne negeneruje dostatočný objem zisku, bude potrebovať na financovanie rastu iné zdroje. Firma 123Kurier, s. r. o. však namiesto získania dodatočných zdrojov na svoj rast naopak pravdepodobne financovala zo svojich zdrojov svoju dcérsku firmu v Čechách, ktorá v roku 2023 tiež vykazovala podľa článkov v médiách značné finančné problémy.

Dali sa problémy 123 kuriér predvídať?

Poviete si, nie je to len také mudrovanie v štýle „po vojne je každý generál“? Dá sa naozaj spoľahlivo predpovedať, že sa nejaká firma nedožije konca ďalšieho roka svojho fungovania? Predpovedať sa to s istotou naozaj nedá, na finančné zdravie firmy vplýva veľa faktorov, ktoré sa zvonka z pohľadu zákazníka alebo dodávateľa bez dodatočných interných informácií nedajú na 100 % vyhodnotiť. Firme 123Kurier, s. r. o. mohli majitelia v priebehu roka 2023 poskytnúť pôžičku, firme sa mohlo začať výnimočne dariť (mohla napr. získať nových veľmi profitabilných zákazníkov), firmu mohol kúpiť silný hráč, mohla získať investora, alebo mohla predať svoju dcérsku spoločnosť v Čechách a získať dostatok zdrojov na svoje fungovanie na Slovensku. Alebo sa mohlo udiať ešte veľa iných vecí a mohla relatívne v pohode fungovať ďalej.

Čo nám však čísla racionálne vopred hovorili: firma mala od 1.1.2023 finančné problémy, nebola „fit“. V porovnaní s veľkými hráčmi predstavovala pre svojich business partnerov zvýšené riziko, ktoré sa dalo od 29.6. identifikovať z verejne dostupných dát. (Viem, nie je celkom fér porovnávať rýchlorastúcu slovenskú firmu s nadnárodnými silnými hráčmi, ale fungovala na rovnakom trhu a súťažila o rovnakých zákazníkov, takže s kým iným je správne ju porovnávať?)

Overenie firmy 123Kurier - porovnanie

Zdroj: valida.sk

Kompletné porovnanie firiem si môžete pozrieť v porovnávači firiem.

123Kuriér s.r.o. je na Slovensku po firmách ako Dedoles ďalší príklad firmy, ktorá nezvládla svoj rast. Nemala dostatok finančných zdrojov na financovanie rastu 2 firiem na 2 trhoch a pravdepodobne sa jej nepodarilo nastaviť a odladiť interné procesy a systém finančného riadenia a kontroly adekvátny veľkosti firmy. Dá sa žiaľ reálne predpokladať, že firma nebude schopná splatiť svoje záväzky. Aký bude jej ďalší osud, uvidíme pravdepodobne v blízkej budúcnosti.

Overte si firmu na portáli valida.sk

Podnikanie je vyvažovanie rizika a ziskov a podcenenie rizika prináša väčšinou straty. Ak sa rozhodnem pre rizikovejšieho obchodného partnera, malo by to byť VEDOMÉ rozhodnutie, vyvážené nejakým benefitom, napr. výhodnejšou cenou služby, a takéto riziko je nevyhnutné priebežne monitorovať alebo aspoň z času na čas prehodnotiť. Ak počas spolupráce s takýmto partnerom zistím, že napr. predlžuje dobu splatnosti, zvyšujú sa moje pohľadávky voči nemu, neplatí aj iným partnerom alebo štátu resp. poisťovniam, je nutné konať čo najskôr.

Ak potrebujete monitorovať svojich obchodných partnerov a byť okamžite informovaný v prípade, ak sa napr. stane dlžníkom štátu alebo poisťovne, dostane sa na niektorý negatívny verejný register, alebo sa mu zníži index daňovej spoľahlivosti, využite službu Valida Data monitor.

Žijeme v období, kedy sa viacerým firmám medzi našimi dodávateľmi alebo klientami môže dariť horšie, tlak na ceny, inflácia a podobné externé faktory preveria pripravenosť firiem na neisté časy. O to dôležitejšie je všímať si signály zvýšeného rizika a indikátory finančného zdravia firmy a rozumieť im.

Svojich obchodných partnerov si ľahko bezplatne overíte na portáli valida.sk. Pri výbere alebo prehodnocovaní dodávateľov si môžete porovnať ich finančné zdravie a výkonnosť vo Valida porovnávači firiem.

Ing. Renáta Kiselicová

Renáta Kiselicová

Managing partner Centire s. r. o.Dátum zverejnenia: 22. 3. 2024