Loading

Slovak Parcel Service s.r.o.

Historický názov:
  • CS PARCEL SERVICE s.r.o.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo:
Senecká cesta 1
90028 Ivanka pri Dunaji
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/3215/B
Od 27.7.1992, posledná zmena 1.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Ján Ťurek
IČO:
31329217
DIČ:
2020351993

IČ DPH:

SK2020351993
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1993
SK NACE (RÚZ):
53200 Ostatné poštové služby a služby kuriérov
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Post 207 Beteiligungs GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Slovak Parcel Service s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 63 869 678 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,02%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 340 242 EUR poklesol medziročne o 326 672 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,2% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,85%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,98%.

Absolútne ukazovatele

64 956 068 €

2,0 %

15 916 723 €

-5,7 %

42 674 421 €

6,2 %

28 148 211 €

1,2 %

6 971 286 €

-12,3 %

Relatívne ukazovatele

24.92 %

-1,8 %

1.74

-0,3

5.48 %

-1,2 %

34.04 %

3,2 %

1.57

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 80 752 € 9,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 63 788 926 € 1,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 47 025 € 27,3 %
Náklady na materiál, energie 1 541 114 € 19,9 %
Služby 46 304 941 € 2,8 %
Pridaná hodnota 15 916 723 € -5,7 %
Osobné náklady 9 127 136 € 9,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 353 803 € 7,5 %
Opravné položky 46 605 € 124,4 %
Ostatné výnosy 966 411 € 117,7 %
Iné prevádzkové náklady 1 411 544 € -38,9 %
Zisk z predaja majetku 8 620 € 19,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 012 541 € -13,7 %
HV z finančnej činnosti -793 397 € 16,0 %
z toho Nákladové úroky 12 935 € 251,3 %
HV pred zdanením 3 219 144 € -13,1 %
Daň 878 902 € -15,2 %
HV po zdanení 2 340 242 € -12,2 %
EBITDA 6 344 454 € -4,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
42 674 421 € 6,2 %
 
Neobežný majetok 24 052 151 € 7,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 22 649 692 € 2,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 402 459 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 18 416 425 € 4,3 %
Zásoby 299 614 € -21,1 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 14 471 170 € 12,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 645 641 € -16,2 %
 
Časové rozlíšenie 205 845 € -4,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 674 421 € 6,2 %
 
Vlastné imanie
28 148 211 € 1,2 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 13 755 € 0,0 %
HV minulých rokov 25 787 575 € 2,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 340 242 € -12,2 %
 
Záväzky 14 526 210 € 17,4 %
Dlhodobé záväzky 321 443 € 269,4 %
Krátkodobé záväzky 11 650 984 € 17,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 553 783 € 8,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?