Loading

Takmer 50-tisíc firiem si za rok 2022 nesplnilo povinnosť zverejniť účtovnú závierku

Identifikovali sme 48 513 firiem, ktoré mali povinnosť predložiť závierku za rok 2022, a túto povinnosť si nesplnili. Ide o 15% zo všetkých firiem s povinnosťou podať účtovnú závierku za roku 2022.

Dôvodov, prečo firma nezverejňuje účtovné výkazy, môže byť viac, avšak ani jeden nemá pozitívny dopad na transparentnosť a dôveryhodnosť podniku.

Až 11 % firiem, ktoré vznikli v roku 2022, si nesplnilo povinnosť zverejniť svoju účtovnú závierku. Týchto 2 336 podnikov si možno neuvedomuje, že aj keď nedosiahnu v prvom roku obrat, nič to nemení na ich povinnosti predložiť zostavenú účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním Finančnej správe.

Je to vysoké číslo, preto sme sa prostredníctvom dát z valida.sk pozreli aj na firmy, ktoré vznikli pred rokom 2022. Ako sme zistili, aj medzi nimi je nezanedbateľný počet takých, ktoré si neplnia povinnosť predkladať výkazy.

Až 15 272 podnikov nepodalo účtovnú závierku do RÚZ nikdy. Počty firiem, ktoré závierku za určité obdobie pred rokom 2022 predložili, ale za rok 2022 už nie, znázorňuje nasledujúci graf. Pre daný rok platí, že je to počet firiem, ktoré v tom roku podali výkazy do RÚZ poslednýkrát, súčasne do dnešného dňa nezanikli, nevstúpili do likvidácie alebo konkurzu ani nemajú iný dôvod, prečo nemusia predkladať výkazy. Spolu ide o 30 905 firiem.

Počet firiem, ktoré po

Za obdobie 2017 - 2022 teda existuje celkovo 48 513 firiem, ktoré si neplnia povinnosť predkladať účtovnú závierku.

  • Tieto firmy tvoria 15 % zo všetkých firiem s povinnosťou podať účtovnú závierku v roku 2022
  • Z nich je 8 988 takých, ktoré podali závierku za rok 2021, ale už v roku 2022 ju napriek povinnosti nepodali.
  • Vyše polovica z tejto skupiny firiem mala v roku 2021 tržby vyššie ako 1 000 EUR, čiže vykazovali činnosť.
  • 5 745 firiem naposledy podalo závierku v roku 2020, následne si už túto povinnosť nesplnili.
  • 4 448 podnikov si neplní povinnosť predkladania ÚZ od roku 2019.

Kedy má firma povinnosť zostaviť účtovnú závierku

Účtovnými jednotkami sú právnické alebo fyzické osoby, ktoré účtujú v sústave podvojného alebo jednoduchého účtovníctva. Tieto jednotky sú povinné zostavovať a zverejňovať účtovné závierky podľa zákona o účtovníctve.

Podľa §17:

Odst. 5)Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku, okrem súhrnnej účtovnej závierky podľa § 22a, najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Odst. 6) Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16.

Deň, ku ktorému sa UZ zostavuje je spravidla koniec kalendárneho alebo hospodárskeho roka.

Ako s dátami z RÚZ pracuje Valida

Portál Valida zvyšuje hodnotu dát z Registra účtovných závierok tým, že z nich vypočítava rôzne ukazovatele (viac sa dozviete na stránke Finančné pojmy a ukazovatele), kontroluje konzistentnosť dát voči iným registrom a upozorňuje na nezrovnalosti a chyby. Kontroluje tiež plnenia povinnosti ukladania účtovných dokumentov do Registra účtovných závierok. V prípade, že závierka firmy podaná nie je, nájdete upozornenie vo vizitke firmy portálu Valida.

Kontrola účtovných výkazov

Detail kontroly účtovných výkazov

Overte si svoju firmu na valida.sk

Môže za nezverejnenie vždy firma?

Dokumenty vkladá účtovná jednotka prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR v oblasti Účtovné dokumenty – RÚZ (pokiaľ nejde o subjekty verejnej správy). Dokument sa považuje za doručený iba vtedy, ak má správne vyplnené všeobecné náležitosti, je na správnom vzore tlačiva a sú podané všetky súčasti účtovnej závierky. Následne FR SR postúpi dokumenty prevádzkovateľovi registra, ktorý ich do piatich pracovných dní sprístupní.

Ak účtovná jednotka uložila dokumenty v nesprávnom formáte, na nesprávnom vzore či bez potrebných náležitostí a tieto chyby v určených lehotách neodstránila, daňový úrad ju vyzve na odstránenie nedostatkov.

Objektívnym dôvodom, prečo podnik nemá zverejnenú účtovnú závierku, tak môže byť iba chyba na strane Finančnej správy alebo Registra účtovných závierok. V takom prípade by však firma mala z vlastného záujmu príslušné orgány kontaktovať a pokúsiť sa o nápravu.


Čo je Register účtovných závierok

Jedným z kľúčových registrov, ktorý portál Valida pravidelne spracováva, je Register účtovných závierok. Tento register poskytuje prístup k finančným údajom firiem v štruktúrovanej podobe a umožňuje overovanie hospodárenia spoločností pre potreby verejnosti, obchodných partnerov a iných zainteresovaných strán.

Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktorá poskytla finančné dáta podnikov ako Open Data set. Sprístupnením verejnej časti účtovných závierok sa zvýšila transparentnosť a dostupnosť informácií o finančnej situácii subjektov na trhu, pomáha sa predchádzať nekalým praktikám a podvodom a poskytujú sa dôležité informácie pre rozhodovanie účastníkov a efektívnejší dohľad zo strany štátu.

Register v prvom rade vznikol ako centralizované riešenie pre ukladanie a zverejňovanie účtovných dokumentov, vďaka čomu sa výrazne znížila administratívna náročnosť podnikania v tejto oblasti. Bol zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre firmy a iné organizácie je dôležité dodržiavať povinnosti týkajúce sa zverejňovania účtovných závierok v súlade s touto legislatívou, pričom jednou z povinností je ukladať účtovné závierky do registra. Ak firmy nedodržiavajú tieto povinnosti, dopúšťajú sa správneho deliktu a môže im byť udelená pokuta.

Zovšeobecnený postup ukladania účtovných dokumentov do Registra účtovných závierok poskytuje Metodický pokyn MF SR aktualizovaný v roku 2022.