Zistite či je podnik v ťažkostiach

Loading

Služba poskytuje údaje, na základe ktorých je možné posúdiť, či je podnik v ťažkostiach v zmysle definície uvedenej v Nariadení EÚ č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.

Test podniku v ťažkostiach slúži na jednoduché overenie stavu podniku žiadajúceho o grant. Výstup testu podniku v ťažkostiach je navrhnutý tak, aby dal nielen správnu odpoveď o stave podniku, ale užívateľovi aj vysvetlil spôsob overenia podniku.

Služba je určená pre podniky, ktoré sú právnické osoby a predkladajú účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

Viac o službe Test podniku v ťažkostiach