Loading

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo, Nové Zámky
Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
Sídlo:
Hlavné nám. 6
94049 Nové Zámky
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Dr/60/N
Od 7.8.1957, posledná zmena 14.2.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Agneša Salgóová
 • Ing. Iveta Goldschmidtová
 • Ing. Ladislav Mácsadi
 • Ing. Ladislav Oremus
 • Ing. Mário Jurík, MBA
 • Ing. Pavel Oravec
 • Ing. Štefan Mácsadi
 • JUDr. Miloš Zahorák
 • Mgr. Silvia Gajdošová
 • PhDr. Štefan Bugár, PhD., MBA
 • Vladimír Kuzma
IČO:
00168882
DIČ:
2020401262

IČ DPH:

SK2020401262
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
995 818 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 140 505 510 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,7%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 984 088 EUR vzrástol medziročne o 1 398 330 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,89% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 137 863 753 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 32 924 057 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,07%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,31%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,03%.

Absolútne ukazovatele

142 288 431 €

11,7 %

29 622 948 €

13,5 %

58 422 748 €

9,1 %

35 791 883 €

10,2 %

-5 390 324 €

-4,6 %

Relatívne ukazovatele

21.08 %

0,3 %

1.38

0,1

6.82 %

2,0 %

38.74 %

-0,7 %

0.29

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 137 863 753 € 11,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 641 757 € 41,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 343 017 € 14,7 %
Náklady na predaj tovaru 104 939 696 € 10,8 %
Náklady na materiál, energie 4 228 852 € 21,1 %
Služby 3 057 031 € 16,3 %
Pridaná hodnota 29 622 948 € 13,5 %
Osobné náklady 21 535 910 € 8,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 661 330 € 7,1 %
Opravné položky -7 000 € -153,9 %
Ostatné výnosy 207 952 € %

Iné prevádzkové náklady 307 987 € 2,4 %
Zisk z predaja majetku 32 840 € -75,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 365 513 € 51,9 %
HV z finančnej činnosti -229 887 € 9,4 %
z toho Nákladové úroky 43 456 € 18,2 %
HV pred zdanením 5 135 626 € 56,6 %
Daň 1 151 538 € 66,0 %
HV po zdanení 3 984 088 € 54,1 %
EBITDA 7 987 003 € 35,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
58 422 748 € 9,1 %
 
Neobežný majetok 47 603 571 € 6,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 41 980 357 € 6,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 37 220 € %

Dlhodobý finančný majetok 5 585 994 € 2,1 %
 
Obežný majetok 10 501 074 € 22,0 %
Zásoby 6 123 775 € 19,3 %
Dlhodobé pohľadávky 105 044 € %

Krátkodobé pohľadávky 1 337 305 € 25,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 934 950 € 22,1 %
 
Časové rozlíšenie 318 103 € 249,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 58 422 748 € 9,1 %
 
Vlastné imanie
35 791 883 € 10,2 %
Základné imanie 1 789 895 € -0,2 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 30 017 900 € 6,9 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 984 088 € 54,1 %
 
Záväzky 22 528 997 € 7,0 %
Dlhodobé záväzky 4 547 469 € -13,8 %
Krátkodobé záväzky 14 252 643 € 15,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 33 345 € -91,7 %
Bankové úvery krátkodobé 1 749 946 € 18,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 945 594 € 22,9 %
 
Časové rozlíšenie 101 868 € 95,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?