Domov / Valida služby / Rozdelenie výsledku hospodárenia

Rozdelenie výsledku hospodárenia a schválenie účtovnej závierky

Ušetrite čas a vytvorte si zápisnicu z valného zhromaždenia do 3 minút.

Zníženie chybovosti a prácnosti. Vypracovanie dokumentov podľa platnej legislatívy.
Podklady s predvyplnenými údajmi z verejných registrov. Kalkulačka rezervného fondu.
Vytvorenie zápisnice z valného zhromaždenia bez manuálneho prepisovania.

Ako služba funguje

 • 1

  Kúpite si službu

  Služba umožňuje vytvorenie podkladov pre rozdelenie výsledku hospodárenia a schválenie jednej účtovnej závierky.

  Určená je pre právnu formu:

  • spoločnosť s ručením obmedzeným
 • 2

  Vyberiete firmu

  Systém automaticky vyberie poslednú podanú účtovnú závierku z Registra účtovných závierok pre zvolenú firmu.

  Zobrazíme vám všetky dostupné informácie o účtovnej závierke, o spoločníkoch, o výške rezervného fondu, o výške dosiahnutého hospodárskeho výsledku a o výške nerozdelených ziskov a strát z minulých rokov.

  Všetky údaje sú aktuálne a načítané z verejne dostupných dát.

 • 3

  Rozdelíte výsledok hospodárenia

  Vyplníte podklady pre zápisnicu. Rozdelíte zisk alebo stratu podľa vstupu od spoločníkov.

  Súčasťou je aj integrovaná kalkulačka rezervného fondu, ktorá zaistí správnosť vašich výpočtov podľa aktuálnych požiadaviek obchodného zákonníka.

 • 4

  Získate zápisnicu z valného zhromaždenia

  Systém vygeneruje dokumenty za vás, bez manuálneho prepisovania. Stiahnete si zápisnicu z valného zhromaždenia a listinu prítomných vo formáte PDF. Získate podklad na zaúčtovanie.

  Zápisnica z valného zhromaždenia bude obsahovať rozhodnutie o rozdelení výsledku hospodárenia. Jej súčasťou môže byť aj schválenie účtovnej závierku.

Viem využiť službu pre moju firmu?

Overte si zadaním názvu firmy alebo IČO, či je možné spracovať aj vašu účtovnú závierku.

Často kladené otázky

Štandardne je systém nastavený tak, že umožní schváliť poslednú predloženú závierku do registra účtovnej závierky, nie však staršiu ako dve účtovné obdobia od aktuálneho dátumu.

Napr. ak schvaľujete účtovnú závierku v roku 2024 umožníme vám schváliť účtovnú závierku buď z roku 2023 alebo 2022, t.j. tú, ktorá bola podaná do registra účtovných závierok ako posledná.

Pri schvaľovaní účtovnej závierky sa služba priradí ku konkrétnej účtovnej závierke. Počas schvaľovania môžete meniť doplňujúce údaje a generovať dokumenty potrebné pre schválenie účtovnej závierky bez obmedzenia.

Po stiahnutí zápisnice alebo jej poslaní na email máte službu schválenie účtovnej závierky k dispozícii ešte po dobu 14 dní.

Účtovný prípad vysporiadania zisku MD D
Zúčtovanie odmien členom štatutárnych orgánov na konci roka z rozdelenia zisku 431 379
Zúčtovanie podielu zo zisku tichému spoločníkovi 431 379
Tvorba rezervného fondu zo zisku 431 421
Preúčtovanie zostatku nerozdeleného zisku na účet nerozdeleného zisku 431 428
Príspevok zamestnávateľa podľa zákona o sociálnom fonde 431 472
Podiely zo zisku právnických osôb 431 364
Záväzok voči spoločníkovi z nerozdeleného zisku 431 364
Zvýšenie základného imania z nerozdeleného zisku 431 419
Záväzok voči akcionárovi z nerozdeleného zisku (dividendy) 431 364
Zúčtovanie podielu zo zisku v akciovej spoločnosti (tantiémy) 431 364
Účtovný prípad vysporiadania straty MD D
Úhrada straty z nerozdeleného zisku z minulých rokov 428 431
Úhrada straty z rezervného fondu 421 431
Preúčtovanie zostatku neuhradenej straty na účet nerozdelenej straty 429 431
Úhrada straty z ostatných kapitálovych fondov 413 431
Zaúčtovanie nároku na čiastočnú úhradu straty spoločníkmi 354 431
Zníženie základného imania na úhradu straty 419 431

Systém poskytuje informácie z Registra právnických osôb. Pokiaľ medzičasom došlo k zmene v údajoch adresy alebo mena spoločníkov, teda ak spoločník má inú adresu alebo zmenil meno, je potrebné aby ste zmenu nahlásili na Obchodný register. Môžete ju nahlásiť elektronicky, alebo v listinnej forme najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti. V týchto prípadoch je možné pridať osobu prítomnú na valnom zhromaždení s opraveným menom, alebo adresou. Podmienkou správneho zobrazenia je, aby ste vyplnili okrem mena a adresy aj pozíciu „spoločník“ alebo „spoločníčka“. Nezabudnite správne označiť prítomnosť na valnom zhromaždení.

V prípade, že pribudol nový spoločník, ktorý nebol ešte do Registra právnických osôb zapísaný, je potrebné postupovať rovnako ako pri zmene údajov, popísanej vyššie.

Áno, v rámci nákupného procesu si môžete zvoliť počet použití služby, t.j. koľkým firmám budete účtovnú závierku schvaľovať.

Následne si v službe postupne pridávate firmy, ktorým schvaľujete účtovné závierky, pričom máte k dispozícii informáciu o počte zostávajúcich možných použití.

Všetky firmy, ktoré ste už spracovali sú zoradené v zozname s možnosťou vrátiť sa k ich spracovaniu po dobu 14 dní.

Čo o nás hovoria odborníci a firmy

„Účtovníctvo robím už 28 rokov. Pomáhala som tvoriť túto službu tak, aby čo najviac uľahčila prácu nám účtovníkom. Som rada, že sa to podarilo. Vytvorila som si už podklady k schváleniu 7 účtovných závierok a som veľmi spokojná.”

Lenka Majerčinová

Účtovníčka s 28 rokmi praxe

Mohlo by vás zaujímať

Valida Data monitor

Buďte informovaný o zmenách vo verejných záznamoch o vašej firme.

Sledovať zmeny o firme
Test podniku v ťažkostiach

Overte či je podnik v ťažkostiach podľa Nariadenia EÚ č. 651/2014.

Otestujte podnik
Porovnávač firiem

Porovnajte údaje až o 5 firmách naraz na jednej prehľadnej stránke.

Porovnajte podnik