Loading

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, Liptovsko - Spišské spotrebné družstvo
 • Jednota spotrebné družstvo Liptovský Mikuláš
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
Sídlo:
ul. 1.mája 54
03125 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Dr/71/L
Od 13.9.1953, posledná zmena 21.4.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Ján Šlauka
 • Ing. Katarína Hrušková
 • Ing. Ladislav Trnka
 • Ing. Miroslav Šlauka
 • Jozef Dolný
 • JUDr. Anna Dávideková
 • Peter Šoltys
 • Ing. Iveta Ághová
 • Ing. Ján Buroci
IČO:
00168963
DIČ:
2020428762

IČ DPH:

SK2020428762
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
200 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 80 905 906 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 553 954 EUR poklesol medziročne o 317 288 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,22% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 79 188 069 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 19 078 928 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 24%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 97,84%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,54%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,48%.

Absolútne ukazovatele

83 163 811 €

12,8 %

14 050 333 €

-3,1 %

20 444 872 €

4,0 %

8 759 425 €

3,8 %

-2 872 970 €

4,5 %

Relatívne ukazovatele

17.37 %

-2,4 %

1.09

-0,2

2.71 %

-1,7 %

57.16 %

0,1 %

0.26

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 79 188 069 € 10,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 717 837 € 18,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 60 109 141 € 9,9 %
Náklady na materiál, energie 5 037 051 € 97,8 %
Služby 1 709 381 € 9,5 %
Pridaná hodnota 14 050 333 € -3,1 %
Osobné náklady 12 847 870 € 12,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 360 728 € 0,0 %
Opravné položky 2 349 € -64,7 %
Ostatné výnosy 1 258 044 € %

Iné prevádzkové náklady 751 903 € 10,1 %
Zisk z predaja majetku 481 657 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 827 184 € -33,1 %
HV z finančnej činnosti -101 484 € -15,0 %
z toho Nákladové úroky 100 289 € 112,3 %
HV pred zdanením 725 700 € -36,7 %
Daň 171 746 € -37,8 %
HV po zdanení 553 954 € -36,4 %
EBITDA 1 706 255 € -33,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 444 872 € 4,0 %
 
Neobežný majetok 13 560 375 € 0,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 899 721 € 0,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 23 162 € -20,4 %
Dlhodobý finančný majetok 1 637 492 € 0,0 %
 
Obežný majetok 6 789 335 € 12,5 %
Zásoby 4 275 829 € 11,0 %
Dlhodobé pohľadávky 96 630 € -6,2 %
Krátkodobé pohľadávky 2 110 132 € 37,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 306 744 € -44,0 %
 
Časové rozlíšenie 95 162 € -17,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 444 872 € 4,0 %
 
Vlastné imanie
8 759 425 € 3,8 %
Základné imanie 2 875 608 € -0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 059 863 € 8,0 %
HV minulých rokov 270 000 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 553 954 € -36,4 %
 
Záväzky 11 683 494 € 4,1 %
Dlhodobé záväzky 1 092 016 € -17,5 %
Krátkodobé záväzky 7 951 655 € 6,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 707 229 € 9,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 932 594 € 10,1 %
 
Časové rozlíšenie 1 953 € -69,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?