Loading

COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo Martin
Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo
Sídlo:
ul. SNP 136
03917 Turčianske Teplice
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Dr/70/L
Od 13.9.1953, posledná zmena 15.7.2021
Štatutárny orgán:
 • Libor Pomikálek
 • Mária Boháčová
 • Mgr. Dušan Lichner
 • Bibiana Hubáčková
 • Ing. Ľubomír Krupinský
 • Ing. Renáta Muchová
 • Ing. Ján Koza
 • Ing. Zuzana Turcerová
 • Miroslav Šimko
IČO:
00168980
DIČ:
2020435692

IČ DPH:

SK2020435692
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
65 590 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 14.03.2024 ako riadna.

Firma COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 48 424 655 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,61%. Dosiahnutý zisk po zdanení 702 181 EUR vzrástol medziročne o 331 723 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,6% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 47 590 852 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 932 306 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 25%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 4,27%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,13%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,33%.

Absolútne ukazovatele

49 268 108 €

7,7 %

9 602 863 €

6,3 %

13 151 021 €

4,2 %

4 889 352 €

19,6 %

-1 361 197 €

-0,8 %

Relatívne ukazovatele

19.83 %

-0,1 %

1.12

-0,0

5.34 %

2,4 %

62.82 %

-4,8 %

0.32

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 47 590 852 € 6,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 833 803 € 15,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 16 472 € -18,3 %
Náklady na predaj tovaru 35 658 546 € 6,7 %
Náklady na materiál, energie 2 142 166 € 4,3 %
Služby 1 037 552 € 12,1 %
Pridaná hodnota 9 602 863 € 6,3 %
Osobné náklady 8 582 833 € 8,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 629 641 € -0,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 566 561 € %

Iné prevádzkové náklady 134 835 € 1,2 %
Zisk z predaja majetku 6 000 € -94,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 828 115 € 69,5 %
HV z finančnej činnosti 5 163 € 112,6 %
z toho Nákladové úroky 100 647 € 99,6 %
HV pred zdanením 833 278 € 86,1 %
Daň 131 097 € 69,6 %
HV po zdanení 702 181 € 89,5 %
EBITDA 1 451 756 € 43,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 151 021 € 4,2 %
 
Neobežný majetok 8 840 662 € 3,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 104 353 € 1,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 784 € %

Dlhodobý finančný majetok 1 731 525 € 14,4 %
 
Obežný majetok 4 068 441 € 1,3 %
Zásoby 2 517 721 € -1,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 778 939 € 47,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 771 781 € -16,8 %
 
Časové rozlíšenie 241 918 € 182,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 151 021 € 4,2 %
 
Vlastné imanie
4 889 352 € 19,6 %
Základné imanie 182 783 € -0,1 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 004 388 € 13,3 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 702 181 € 89,5 %
 
Záväzky 8 193 731 € -2,1 %
Dlhodobé záväzky 1 649 390 € 2,3 %
Krátkodobé záväzky 3 894 319 € -3,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 124 988 € -50,0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 709 299 € 37,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 815 735 € -33,2 %
 
Časové rozlíšenie 67 938 € -58,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?