Loading

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Sídlo:
Ivanská cesta 22
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/482/B
Od 1.10.1992, posledná zmena 1.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Horváth
  • Ing. Mgr. Ivan Sokáč, PhD., MBA
  • Ing. Vladimír Lukáč, MBA
IČO:
00681300
DIČ:
2020318256

IČ DPH:

SK2020318256
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
38110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Základné imanie:
31 777 380 EUR
Druh vlastníctva
Vlast.územnej samosprávy
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.04.2023 ako riadna.

Firma Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 36 156 236 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,03%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 615 383 EUR poklesol medziročne o 1 244 775 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,16% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 84,65%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,82%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 27,41%.

Absolútne ukazovatele

38 812 391 €

18,5 %

22 399 676 €

10,2 %

56 540 887 €

13,6 %

40 294 901 €

-0,9 %

-2 092 888 €

-153,8 %

Relatívne ukazovatele

61.95 %

-4,4 %

1.20

-0,2

2.86 %

-2,9 %

28.73 %

10,5 %

0.61

-1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 156 236 € 18,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 6 012 609 € 84,7 %
Služby 7 743 951 € 9,8 %
Pridaná hodnota 22 399 676 € 10,2 %
Osobné náklady 18 643 270 € 27,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 423 590 € 15,6 %
Opravné položky 670 € -91,2 %
Ostatné výnosy 362 259 € 14,6 %
Iné prevádzkové náklady 875 485 € -25,2 %
Zisk z predaja majetku 2 293 891 € 28,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 112 811 € -42,2 %
HV z finančnej činnosti -18 310 € 6,9 %
z toho Nákladové úroky 7 225 € -15,8 %
HV pred zdanením 2 094 501 € -42,4 %
Daň 479 118 € -38,1 %
HV po zdanení 1 615 383 € -43,5 %
EBITDA 3 242 510 € -32,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
56 540 887 € 13,6 %
 
Neobežný majetok 47 612 471 € 16,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 47 426 805 € 16,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 183 666 € 20,0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 8 830 074 € 0,3 %
Zásoby 2 240 394 € 118,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 413 381 € 30,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 176 299 € -67,6 %
 
Časové rozlíšenie 98 342 € -41,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 56 540 887 € 13,6 %
 
Vlastné imanie
40 294 901 € -0,9 %
Základné imanie 31 777 380 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 902 138 € 14,2 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 615 383 € -43,5 %
 
Záväzky 15 648 555 € 88,4 %
Dlhodobé záväzky 3 340 674 € 52,9 %
Krátkodobé záväzky 10 413 717 € 142,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 10 156 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 884 008 € 3,2 %
 
Časové rozlíšenie 597 431 € -23,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?