Loading

FORTUNA SK, a.s.

Historický názov:
  • T E R N O, akciová spoločnosť
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FORTUNA SK, a.s.
Sídlo:
Einsteinova 23
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/123/B
Od 25.4.1991, posledná zmena 23.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Tomáš Rédler
  • Ing. Kamila Kudličková
  • Ing. Ľudovít Vyskoč
IČO:
00684881
DIČ:
2021105955

IČ DPH:

SK2021105955
Podľa §7, registrovaný od 19.2.2007
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
1 700 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.05.2023 ako riadna.

Firma FORTUNA SK, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 139 572 028 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 33,59%. Dosiahnutý zisk po zdanení 28 298 063 EUR vzrástol medziročne o 5 404 335 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,53% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 40,3%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 41,82%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,95%.

Absolútne ukazovatele

143 105 783 €

33,0 %

82 367 804 €

28,4 %

119 085 111 €

4,7 %

34 539 916 €

38,8 %

-14 807 580 €

-42,6 %

Relatívne ukazovatele

59.01 %

-2,4 %

6.86

0,7

23.76 %

3,6 %

71.00 %

-7,1 %

0.43

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 139 572 028 € 33,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 1 455 040 € 40,3 %
Služby 55 749 184 € 41,8 %
Pridaná hodnota 82 367 804 € 28,4 %
Osobné náklady 12 004 826 € 14,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 511 972 € -3,3 %
Opravné položky -315 735 € %
Ostatné výnosy 221 820 € -85,0 %
Iné prevádzkové náklady 32 306 906 € 37,0 %
Zisk z predaja majetku -68 695 € -285,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 37 012 960 € 23,3 %
HV z finančnej činnosti -1 127 255 € 7,1 %
z toho Nákladové úroky 2 200 497 € 76,8 %
HV pred zdanením 35 885 705 € 24,6 %
Daň 7 587 642 € 28,3 %
HV po zdanení 28 298 063 € 23,6 %
EBITDA 38 277 892 € 21,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
119 085 111 € 4,7 %
 
Neobežný majetok 6 129 334 € -5,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 904 611 € 2,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 098 981 € -9,6 %
Dlhodobý finančný majetok 125 742 € 3,8 %
 
Obežný majetok 112 473 354 € 5,3 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 101 888 699 € 9,5 %
Krátkodobé pohľadávky 5 096 605 € -28,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 488 050 € -16,7 %
 
Časové rozlíšenie 482 423 € 18,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 119 085 111 € 4,7 %
 
Vlastné imanie
34 539 916 € 38,8 %
Základné imanie 1 700 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 541 853 € %

HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 28 298 063 € 23,6 %
 
Záväzky 84 545 195 € -4,9 %
Dlhodobé záväzky 21 390 € -10,7 %
Krátkodobé záväzky 17 967 641 € 8,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 54 639 655 € -12,6 %
Bankové úvery krátkodobé 7 907 017 € 0,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 009 492 € 126,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?