Loading

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Historický názov:
  • Plánovacia a zriaďovacia spoločnosť s ručením obmedzeným
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo:
Mokráň záhon 4
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/307/B
Od 13.12.1990, posledná zmena 6.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Dipl. Ing. Bernhard Brandner
  • Ing. Jiří Kozel
  • Ing. Radim Čáp, Ph.D.
  • JUDr. Lukáš Galeštok
IČO:
00896225
DIČ:
2020294144

IČ DPH:

SK2020294144
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
42110 Výstavba ciest a diaľnic
Základné imanie:
88 927 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Swietelsky AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 05.06.2023 ako riadna.

Firma Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 434 570 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 31,36%. Dosiahnutá strata 482 698 EUR sa znížila medziročne o 3 963 027 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,67% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 11,06%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 39,81%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,86%.

Absolútne ukazovatele

38 892 940 €

31,4 %

8 231 581 €

94,3 %

21 307 750 €

56,8 %

1 985 082 €

56,6 %

-281 391 €

80,2 %

Relatívne ukazovatele

21.42 %

6,9 %

1.09

0,5

-2.27 %

30,4 %

90.68 %

0,0 %

0.80

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 60 235 € -52,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 374 335 € 31,7 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 53 529 € -40,2 %
Náklady na materiál, energie 8 234 128 € -11,1 %
Služby 21 915 332 € 39,8 %
Pridaná hodnota 8 231 581 € 94,3 %
Osobné náklady 7 553 267 € 3,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 996 694 € 0,2 %
Opravné položky 85 539 € 152,1 %
Ostatné výnosy 321 557 € 73,1 %
Iné prevádzkové náklady 330 609 € -33,0 %
Zisk z predaja majetku 53 860 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -359 111 € 91,8 %
HV z finančnej činnosti -164 587 € -181,9 %
z toho Nákladové úroky 181 410 € 42,6 %
HV pred zdanením -523 698 € 88,1 %
Daň -41 000 € -245,6 %
HV po zdanení -482 698 € 89,1 %
EBITDA 583 723 € 117,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 307 750 € 56,8 %
 
Neobežný majetok 6 374 725 € 2,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 365 818 € 3,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 309 € -41,6 %
Dlhodobý finančný majetok 2 002 598 € 0,0 %
 
Obežný majetok 14 679 784 € 101,1 %
Zásoby 2 609 975 € %

Dlhodobé pohľadávky 530 309 € -49,6 %
Krátkodobé pohľadávky 11 358 297 € 98,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 181 203 € 6,7 %
 
Časové rozlíšenie 253 241 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 307 750 € 56,8 %
 
Vlastné imanie
1 985 082 € 56,6 %
Základné imanie 88 927 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 058 892 € 20,5 %
HV minulých rokov -4 680 039 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení -482 698 € 89,1 %
 
Záväzky 19 322 668 € 56,8 %
Dlhodobé záväzky 3 137 754 € -13,2 %
Krátkodobé záväzky 14 684 107 € 90,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 500 807 € 52,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?