SLOV-MATIC, s.r.o.

Historický názov:
  • SLOV-MATIC, spol. s r.o.
  • S L O V - M A T I C , spol. s r.o.
Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLOV-MATIC, s.r.o.
Sídlo:
Humenské námestie 1
85107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/610/B
Od 15.4.1991, posledná zmena 23.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jana Kelementová
  • Ing. Zuzana Dindofferová
IČO:
17314712
DIČ:
2020382045

IČ DPH:

SK2020382045
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
1 700 001 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Synot W, a.s. (51,0%)
  • AYC s.r.o. (49,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 24.05.2024 ako riadna.

Firma SLOV-MATIC, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 46 509 757 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,46%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 880 482 EUR poklesol medziročne o 2 771 302 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,48% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 65,06%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,31%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,82%.

Absolútne ukazovatele

46 751 433 €

-1,3 %

23 258 775 €

-6,4 %

11 837 510 €

-7,5 %

7 170 547 €

21,7 %

5 453 620 €

56,3 %

Relatívne ukazovatele

50.01 %

-2,7 %

2.72

-0,3

24.33 %

-19,8 %

39.43 %

-14,5 %

2.27

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb46 509 757 € -1,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie1 127 758 € 65,1 %
Služby22 119 379 € 2,3 %
Pridaná hodnota23 258 775 € -6,4 %
Osobné náklady8 566 617 € 4,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku1 030 042 € -1,0 %
Opravné položky-9 793 € -121,2 %
Ostatné výnosy148 368 € -19,3 %
Iné prevádzkové náklady9 883 768 € 9,4 %
Zisk z predaja majetku3 478 € %

 
HV z hospodárskej činnosti3 943 832 € -41,9 %
HV z finančnej činnosti-78 879 € 65,6 %
z toho Nákladové úroky79 699 € -41,3 %
HV pred zdanením3 864 953 € -41,1 %
Daň984 471 € 8,7 %
HV po zdanení2 880 482 € -49,0 %
EBITDA4 956 758 € -36,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 837 510 € -7,5 %
 
Neobežný majetok1 933 903 € -26,2 %
Dlhodobý hmotný majetok1 835 729 € -25,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok98 174 € -41,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok9 366 613 € -1,0 %
Zásoby100 455 € -23,0 %
Dlhodobé pohľadávky250 339 € -34,2 %
Krátkodobé pohľadávky4 962 382 € 63,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty4 053 437 € -31,4 %
 
Časové rozlíšenie536 994 € -25,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky11 837 510 € -7,5 %
 
Vlastné imanie
7 170 547 € 21,7 %
Základné imanie1 700 001 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania852 515 € 4,8 %
HV minulých rokov1 737 549 € 176,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení2 880 482 € -49,0 %
 
Záväzky4 666 963 € -32,4 %
Dlhodobé záväzky152 207 € 14,7 %
Krátkodobé záväzky4 199 648 € -33,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé315 108 € -32,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?